KOCASİNAN BELEDİYESİ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7778 ADA, 3 PARSELE A5 VE A6 OLMAK ÜZERE 2 BLOK, 112 DAİRE, 6 DÜKKANDAN OLUŞAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARININ KABA İNŞAATININ YAPILMASI

 

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

 

KOCASİNAN İMAR İNŞAAT TEMİZLİK DANIŞMANLIK TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KOCASİNAN BELEDİYESİ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7778 ADA, 3 PARSELE A5 VE A6 OLMAK ÜZERE 2 BLOK, 112 DAİRE, 6 DÜKKANDAN OLUŞAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARININ KABA İNŞAATININ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/279020

 

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GEVHER NESİBE MAH. TEKİN SOK. NO:10 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

0352 232 88 95 - 352 232 88 97

c) Elektronik Posta Adresi

:

kimas@kocasinan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 BLOK, 112 DAİRE, 6 DÜKKANDAN OLUŞAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARININ KABA İNŞAATININ YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KOCASİNAN BELEDİYESİ YUNUS EMRE MAHALLESİ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

KAYSERİ/Kocasinan Belediyesi İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

04.07.2018 - 10:30

 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

 

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Müteahhidin Yatırmak Zorunda Olduğu Harçlar Ve Almak Zorunda Olduğu Belgeler

 

İnşaat ruhsatı alınması için gerekli bütün harçlar ve vergiler aşağıda listelenmiştir. Bu belgeler dışında idarenin istemesi halinde gerekli belgeleri ve harçları yatırmak da müteahhidin sorumluluğundadır. Her türlü işlem takibi müteahhit tarafından yapılacaktır.

 

İnşaat Ruhsatı İçin

 

Bina İnşaat Harcı-Toprak Açma Harcı (Harç Makbuzları Asılları Veya Aslının Aynı Kaşeli, Ada Parsel Bilgisi Yazılı)
Kaski Kanal Bağlantı Harcı (Makbuzun Aslı)
İnşaat Durum Belgesi-Kot Raporu-Numarataj       
Şantiye Şefi Taahhütnamesi
Müteahhit Ve Şantiye Şefi Arasında Yapılan Noter Onaylı Şantiye Şefliği Sözleşmesi
Hizmet Alınan Harita Müh. İle Yapılan Sözleşmenin Aslı
Hizmet Alınan Jeoloji Müh. İle Yapılan Sözleşmenin Aslı
İş Güvenliği Uzmanıyla Yapılan Sözleşme
Yapı Müteahhidi Ticaret Odası Kaydı
Yapı Müteahhidi Sicil Tasdiknamesi
Yapı Müteahhidi Vergi Levhası
Yapı Müteahhidi Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Tarafından Alınan Yetki Belgesi
Kat İrtifakı Listesi ( Müteahhit Kaşe Ve İmzası İle)
Lihkab Onaylı Aplikasyon Krokisi
Hus Kontrol Formu
İnşaat Sigorta Pirim Harcı (SGK)
Temel Topraklama Takip Ve Harcı
Her Türlü Test, Deney Masrafları Ve Numune Yapı Malzemeleri Bedelleri

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği"nde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAYSERİ/Kocasinan Belediyesi İhale Komisyon Kalemi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KAYSERİ/Kocasinan Belediyesi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.