Mülkiyeti Belediyemize Ait 4 Adet Taşınmaz Satış İhalesi İlanı
Mülkiyeti Belediyemize Ait 4 Adet Taşınmaz Satış İhalesi İlanı

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İHALE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

 

Madde 1- İhalenin Konusu:  Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 3 adet konut alanı, 1 adet konut + ticaret alanı arsasının  satış ihalesidir.

S.

Mevkii (Adres)

Ada

Par.

Alan m2

Nit.

İmar Durumu

Muh. Bedel

Geç. Tem.%3

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Uğurevler Mah.

10628

1

1.162,79

Arsa

Konut Alanı

2.800.000,00

84.000,00

29.01.2019

15,30

2

Alsancak (Eski Pervane) Mah.

4181

5

1.754,75

Arsa

Konut + Ticaret Alanı

3.150.000,00

94.500,00

29.01.2019

15,35

3

Alsancak (Eski Pervane) Mah.

10180

1

875,00

Arsa

Konut Alanı

2.500.000,00

75.000,00

29.01.2019

15,40

4

Ziyagökalp Mah.

7744

1

750,00

Arsa

Konut Alanı

2.200.000,00

66.000,00

29.01.2019

15,45

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:  Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 29.01.2019 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapılacaktır.

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli   1.000,00-TL (Bin Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda muhammen bedel belirtilmiştir.  İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239 ve Vakıfbank Tüm Şubeler TR 6500 0150 0158 0072 9252 1531 İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta  taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin %25’i, Vergiler, İlan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup peşin ödenecektir. Kalan tutar ise 16 (on altı) eşit taksit halinde ödenecektir. İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda, İhale bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacaktır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeme kabul edilecektir.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),            

 7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

 7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi       halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

  7.1.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden                    tarafından  imza edilmesi gerekmektedir,

  7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınaca

  7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi           olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

   7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

   7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

   7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

   7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

   7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi        halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

   7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

   7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik)  hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını               gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. 

   7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),         

   7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),

   7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli       imza beyannamesi (Aslı) 

  7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),

  7.2.11-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada         yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

   7.2.12-)Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi          olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

   7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde; 

   7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra,       aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

   7.3.2-) 2017 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir,  Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),  

    Madde 8- Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:

    8.1-) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;  2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek        gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla          açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır).            Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri          istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

   8.2-) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

   8.2.1-) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

   8.2.2-) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.) , yukarıda (7.1) , (7.2) ve (7.3)                       bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı. 

Madde 9- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.