Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

                                                 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu yönetmeliğin amacı, Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu yönetmelik Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

 

Dayanak

MADDE 3– (1)  Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 13/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Başkan: Kocasinan Belediye Başkanını,

b )Başkan Yardımcısı :Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısını

c) Belediye: Kocasinan Belediyesini,

ç) Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı alt birimleri,

ç) Müdür: Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

d) Müdürlük: Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

e) Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki görevli tüm personeli,

f) Yönetmelik: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini

 İfade eder.

 

Temel ilkeler

            MADDE 5 – (1) Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlilik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye ve kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık karar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

  Teşkilat,  Kuruluş,  Bağlılık ve Personel

Teşkilat

MADDE 6 – (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER  MÜDÜRÜ

 

Kuruluş

           

MADDE 7 – (1)  Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 07.04.2009 tarih ve 01/2009 meclis no, 05/2009 karar no’su ile “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Kararı” doğrultusunda kurulmuştur.

           

            Bağlılık

           

MADDE 8 –  (1)  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

Personel

MADDE 9-   (1)  Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde bir Müdür ile norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tanımı, Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün tanımı

MADDE 10 - (1)  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde yaşayan bireylerin sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek, bu konularda stratejiler geliştirmek, plan ve programları oluşturmak ve temel politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak, ilçemizde sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak, hemşerilerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesine ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak, kentlileşme sürecine hız kazandırmak, vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yükseltmek, eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmasına, üretmesine, bilgiyi uygulamasına ve yaymasına yönelik hizmetler vermek, kentteki tarihi ve kültürel değerleri korumak, sergi, film, tiyatro, panel, fuar, panayır, gösteri, seminer, festival, konferans, sempozyum, yarışma, konser ve eğlence programları düzenlemek, ilçemizin kültürüne ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, bülten hazırlamak, basmak ve dağıtmakla yükümlüdür.

 

            Müdürlüğün yetkileri

 

MADDE 11 – (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 13/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

 

MADDE 12 –   (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

            Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen temel yetki ve sorumluluklar mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev ve pozisyonlar belirlenir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün görev yetki sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 

a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

c) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

ç) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek,

d) Personel ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek,

e) Personeli yönetmek ve yönlendirmek, yetişmesini sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek,

f) Sosyal – kültürel faaliyetlerle ilgili projeler geliştirmek ve Başkanlığa sunmak,

g) Haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını Başkanlığa sunmak,

ğ) Müdürlüğe bağlı birimleri koordinasyonu ve takibini yapmak,

h)Bağlı birimlerin tüm gelir giderlerinin takibi ile harcama yetkilisi olarak görev yapmak,

ı) Bağlı birimlerin organizasyon, faaliyet ve etkinliklerine onay vermek,

i) Belediye Meclis toplantılarına katılmak,

j) Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ile ilgili hedefleri gerçekleştirmekle görevlidir.

       

            Birim Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları

       MADDE 14 – (1) Birim Şefinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

a) Müdürün verdiği emir ve direktifleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.                   

b) Müdür tarafından kendisine havale edilen evrakları inceler, zamanında ve eksiksiz sonuçlandırır. Ayrıca konu ile ilgili tüm yazışmaları parafe ederek Müdürlük Makamına sunar.

c) Birimlerinde görevli personelden sorumlu olup, personelin uyum içinde ve verimli çalışmasını sağlar.

ç) Birimlerin temizlik düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları müdüre bildirir.

d) Birimlerinde bulunan Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemelerin korunması ile bunların kullanma kılavuzlarına uygun kullanılmalarını sağlar.

e) Birimine havale edilen veya biriminde görevli personel düzenlediği bütün evrakı inceler, gerekli düzenleme ve düzeltmeler yapar. Kendisine bağlı işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere ve iş programına uygun olarak yürütülüp, işlemleri en kısa sürede ve usulü ile bitirilmesini sağlar.

f) Belediye içi ve dışı kurum ve müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir, ilgili birime yazılacak yazıyı hazırlar ve parafe ederek Müdürlük Makamına sunar.

g) 4734 sayılı İhale Yasanın gereği yazışmaların yapılmasını ve ihale edilen malzemelerin usulüne ve sürelerine uygun satın alınabilmesi için gerekli yazışmaları tamamlar, Müdürlük Makamına sunar.

ğ) Biriminde üretilen tüm bilgi ve belgelerin Müdürlüğün arşivine aktarılmasını sağlar.

h) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nün uygun bularak görevlendirdiği, Müdürlüğü ilgilendiren konularda Belediye bünyesindeki veya diğer özel ve tüzel kurumların toplantılarına katılır.

 

 

 

 

 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün birimleri

           

            1. İdari İşler Birimi

 

MADDE 15 – (1) İdari işler biriminin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Müdürlükte çalışan personelin özlük işlerini ( izin, hastalık, rapor, ödül, ceza, vs. ) takip ederek şefe bilgi vermek,

b) Kamu ve özel kuruluş taleplerini evrak kayıt defterlerine işlemek, müdürün havalesine göre ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

c) Sonuçlanmayan evrakları takibini yapmak ve yasal süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlamak,

ç) Müdürlük, işlem dosya arşivini kurmak ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

d) Müdürlük çalışma konuları ile ilgili her türlü ücret ve harçların tahakkuku için tahsilât evraklarını hazırlamak ve takibini yapmak,

e) İhtiyaç olan mal ve hizmetlerin alımında Kamu İhale Kanununda belirtilen usullere göre evrakları hazırlamak,

f) Müdürlük için lüzumlu demirbaş eşya, kırtasiye gibi malzemelerin temini ve ambar giriş çıkış işlemlerini yapmak.

g) Müdürlüğe ait demirbaş eşya ve malzemelerin kayıtlarını tutmak,

ğ) Demirbaşların bakım ve onarımını yaptırmakla yükümlüdür.

           

     1. 1. Büro Personeli Görevlisi: Büro personelinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurum içi ve dışı yazışmaları resmi yazışma usulüne göre gerçekleştirmek,

b) Memur ve işçi çalışanlarının puantajlarını yapmak,

c) İzinli, raporlu personelin takibini ve diğer özlük işlerinin takibini yapmak,

ç) Harcamaları usulüne göre düzenlemek,

d) İhtiyaç olan mal ve hizmetlerin alımını Kamu İhale Kanununda belirtilen usullere göre hazırlamak,

e) Avans çekme ve kapatma evraklarını hazırlamak,

f) Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanma işlemlerini yürütmek,

g) Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrolleri yapmak,

ğ) Müdürlüğün yaptığı etkinliklere ait afiş ve görselleri arşivlemek,

h)Yıl içinde yapılması düşünülen etkinliklerin (söyleşi, festival, fuar, bilgi şöleni, panel, sergi) planlamak,

ı) Planlanmış olan etkinliklerin düzenli ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini organize etmek,

i) Müdürlüğe ait faaliyet raporu, teşkilat şeması, çalışma konuları ve bağlı birimleri gösteren tüm yazıları ve şemaları hazırlamak,

j) Müdürlüğün ve bağlı birimlerin ambar (büro ve kırtasiye malzemeleri) ihtiyaçlarını temin etmek,

k) Etkinliklerde aktif görev almakla yükümlüdür.

 

1.2 Gerçekleştirme Görevlisi: Gerçekleştirme görevlisinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Müdürlüğün yapmış olduğu etkinlikler öncesi mal veya hizmetin satın alınması,

b) Mal ve hizmetin teslim alınmasına ilişkin işlemlerin yapılması,

c) Belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin düzenlenmesi ile görevlidir.

 

1.3. Taşınır Kontrol ve Kayıt Görevlisi: Taşınır kontrol ve kayıt yetkilisinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları muhafaza etmek,

b) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini mali hizmetler görevlisine göndermek,

c) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

ç) Tüketim malzemelerinin ayniyat fişlerini hazırlamak,

d) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmekle görevlidir.

 

            2. Kültür ve Sanat Birimi

 

            MADDE 16- (1) Aşağıda belirtilen görevler Kültür ve Sanat Birimi tarafından yürütülür.

 

a) Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

b) İlçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, sergi, film gösterimi, fuar, eğlence, geziler, piknik  vb. etkinlikler düzenlemek,

c) Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart dağıtılmasını sağlamak,

ç) Belediyenin tüm kültürel faaliyetlerinin bir örneğini arşivlemek,

d) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak,

e) Ulusal ve uluslar arası festival, şenlik v.b.organizasyonlar düzenlemek,

f) Kentimizdeki kamu kurumları, odalar, vakıflar, dernekler ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak,

g) Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, vs hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak,

ğ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vb. özel gün ve haftalarda organizasyonları düzenlemek,

h) Topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri düzenlemek,

ı) Halk Oyunları, Bale, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği,  Modern Dans, Tiyatro, Resim, Gitar, i) Keman, Piyano, Bağlama vb. kültür sanat ve beceri kursları açmak,

j) Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek,

k) Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, yarışmaları duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,

l) Kocasinan ilçe sınırlarında kültür merkezleri açmakla yükümlüdür.

 

2.1. Sanat Galerisi Görevlisi: Sanat galerisi sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sanat galerisi görevlisi sergilenecek alanın düzenlenmesi, tertibi ve güvenliğinin sağlamasından sorumlu olmak,

b) Sergi için başvuran sanatçıların dosyalarını kabul etmek,

c) Bu dosyalardan galerinin niteliğine uygun olanları belirlemek ve buna göre sergi takvimini belirlemek,

Sergileri tarih sırasına göre oluşturduktan sonra sanatçılarla sürekli iletişim içine girmek. Onlardan gelen bilgilere göre davetiye, afiş, demonte pano gibi görsel duyurularını hazırlayarak sergi hazırlıklarını yapmak,

ç) Sergi açılış kokteylinin hazırlıklarını organize etmekle yükümlüdür.

        

2.2. Ses, Işık ve Görüntü Görevlisi: Ses, ışık ve görüntü teknisyenin görev sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde yapılacak olan tüm etkinliklerde ses, ışık ve görüntü düzenini sağlamak,

b) Merkez dışı etkinliklerde sahne ve ses düzeni için gerekli hazırlıkları yapmak,

c) İhtiyaç olan alınacak teknik malzemelerin elektrik ve elektronik özelliklerini belirlemek,

ç) Teknik malzemelerin bakım ve onarım işlemlerini yapmak,

d) Elektrik ve elektronik malzemelerin muhafazasını sağlamak,

e) Diğer müdürlüklerde bulunan ses düzenlerinde meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 

  2.3.Kütüphane Görevlisi: Kütüphane görevlisinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kütüphanenin işleyişinden sorumlu olmak,

b) Kütüphanenin temizliğinden ve güvenliğinden sorumlu olmak,

c) Kütüphanede yapılacak olan etkinliklerin hazırlanmasında, duyurulmasında ve etkinlikte görevli olmak, yayınları takip etmek, eksik yayınları belirleyip kütüphaneye temin edilmesini sağlamak,  

ç) Kütüphaneye gelen öğrencilerin ödevlerine yardımcı olmak ve öğrencilerle ilgilenmek,
 kütüphanede bulunan kitapların tasnifi, temizliği ve üyelere verilen ödünç kitapların geriye alınmasından sorumlu olmak,

d) Çocuklara kitap sevgisini kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktan sorumludur.

e) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren diğer personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Başkanlık makamına karşı sorumludur.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Planlama ve Uygulama

           

            Görevin planlanması ve koordinasyon

           

MADDE 20– (1)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür veya görevlendireceği kişi tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

           

            Uygulama

           

            MADDE 21 – (1)Planlamanın koordinasyon ve uygulaması aşağıdaki gibidir.

a) Yapılan planlamanın koordinasyon ve uygulaması Müdürün görevlendireceği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli ile Belediye müdürlükleri ve çalışanları ile ortaklaşa uygulanır.

b) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapar.

c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışmalarında görev verilen tüm personel; yönetmeliklerde belirtilen giyim kuşam, temizlik, davranış ve konuşmalarına azami dikkat etmek zorundadır.

ç) Görevini aksatan, ihmal eden, yapmayan görevlilere; tabi olduğu yasa ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nün yetkisi dahilindeki verdiği görevleri tüm personel yerine getirmekle yükümlüdür.

 

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

            Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

            MADDE 22 – (1) Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir.

a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı verilir. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir.

c) Diğer müdürlüklere gidecek olan evraklar yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

 ç) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda da yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

            MADDE 23 – (1) Arşivleme ve dosyalama aşağıdaki gibidir.

a) Arşivleme ve dosyalama işlemi 24 Mart 2005 tarih ve 2005/7 sayılı Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün Standart Dosya Planının kullanımı hakkındaki genelgesine uygun olarak yapılır.

b) Müdürlüklerle, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel kişilerle yapılan tüm yazışmaların birer sureti Standart Dosya Planı genelgesine göre oluşturulan dosyalara konulur.

c) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

ç) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından ilgili birim sorumlusu sorumludur.

           

           

            Tutulması gereken defterler

           

            MADDE 24 -(1)  Tutulması gereken defterler aşağıdaki gibidir.

a) Evrak kayıt, gelen, giden evrak ve demirbaşa ait bilgiler, Belediye Otomasyon sistemleri içerisindeki özel program sayesinde düzenli olarak dijital ortamda kaydı tutulmaktadır.

b) Zimmet defteri

           

            Tutulması gereken dosyalar

           

MADDE 25- (1) Dosyalama işlemi, standart dosya planına göre yapılmaktadır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

               Denetim, personel ve disiplin hükümleri

            MADDE 26- (1) Denetim, personel ve disiplerin hükümleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 –  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

            Yürürlük

           

MADDE 28 – (1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           

            Yürütme

           

            MADDE 29-  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.