E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
KOCASİNAN BELEDİYESİ ORGANİZASYONLARINDA ve İKRAM ÇEŞMESİNDE VATANDAŞLARA DAĞITILMAK ÜZERE YİYECEK İÇECEK ALINMASI
KOCASİNAN BELEDİYESİ ORGANİZASYONLARINDA ve İKRAM ÇEŞMESİNDE VATANDAŞLARA DAĞITILMAK ÜZERE YİYECEK İÇECEK ALINMASI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

KOCASİNAN BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOCASİNAN BELEDİYESİ ORGANİZASYONLARINDA ve İKRAM ÇEŞMESİNDE VATANDAŞLARA DAĞITILMAK ÜZERE YİYECEK İÇECEK ALINMASI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1177001

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCASİNAN BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

GEVHER NESİBE MAH. TEKİN SOK. NO:10 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası

:

352 222 70 00 - 352 232 88 97

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KOCASİNAN BELEDİYESİ ORGANİZASYONLARINDA ve İKRAM ÇEŞMESİNDE VATANDAŞLARA DAĞITILMAK ÜZERE YİYECEK İÇECEK ALINMASI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

- 110.000 ADET ROLL EKMEK - 19.450 ADET SANDVİÇ - 35.000 LT MERCİMEK ÇORBASI - 10.000 LT LİMONATA - 3.000 LT SALEP ALINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KAYSERİ İLİ SINIRLARI İÇERİSİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

- Çorba dağıtım işlemi Kayseri Devlet Hastanesinde ve Erkilet Çocuk Hastanesinde bulunan ikram çeşmelerinde hafta içi her gün (resmi tatil günleri ve ramazan ayı hariç) saat 7:00 da 150 litre çorba ve 550 adet roll ekmek gönderilip idare personeline teslim edilecektir.(İdare, günlük dağıtılacak çorba ve roll ekmeğin artış ve eksilişinde yetkili olup, yüklenici firmaya bir gün önce haber verilecektir.) - Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonlarda bir gün öncesinde istenilen malzeme, miktarı ve saati yüklenici firmaya bildirilecektir, malzemeler Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde belirtilen yere teslim edilecektir. SÖZLEŞME TARAFLARCA İMZALANINCA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLUP 31.12.2023 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME TARAFLARCA İMZALANINCA YÜRÜRLÜĞE GİRER


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.11.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KOCASİNAN BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.