E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi
Aydınlatma Metni

   KOCASİNAN BELEDİYESİ  RESMİ İNTERNET SAYFASI AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: Kocasinan Belediyesi

Gevher Nesibe Mahallesi, Tekin Sokak,

Kocasinan / KAYSERİ

                                                                       

Bu aydınlatma metni, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi” ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kocasinan Belediyesi Resmi İnternet sitesi üzerindeki “Online Belediye işlemleri, İstek-Şikayet-Öneri, Anket, Kulüp Çalışmaları, İş Başvurusu, Kurs Kayıt İşlemleri, Sosyal Yardım Faaliyetlerinden Yararlanma ve Bilgi Edinme” faaliyetlere giriş/başvuru yapmanız halinde; aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verileriniz işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası, Paydaş Sicil No, Vergi Kimlik No, Veli Bilgisi.

İletişim

Telefon numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgisi .                                                                               

Mesleki Deneyim

Eğitim Durumuna ait bilgiler.                              

İşlem Güvenliği

IP Numarası

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

a) Belediye hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

c) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

ç) İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

d) Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

e) Vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

f) Talep ve şikayetlerin alınması, takibi, sonuçlandırılması, gerek duyulması halinde tarafınıza bildirim yapılması,

g) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

ğ) Belediye hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması,

h) Belediyenin düzenlendiği organizasyon ve etkinliklerin yönetimi,

ı) Belediyenin tanıtım ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,

i) Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

j) Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

k) Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

l) İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla,

 sınırlı olarak işlemektedir.

Yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin süreç yönetimine göre ayrıca aydınlatma metinleri düzenlenmiş olup resmi web sitemizden KOCASİNAN BELEDİYESİ (kocasinan.bel.tr) ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak;

Belediyenin Resmi İnternet Sitesinde yer alan uygulamalara e-imza veya şifrelinizle giriş yapılmak, uygulamalara ilişkin formları elektronik ortamda doldurmak suretiyle otomatik yolla ve gerektiğinde kağıt ortamında fiziksel olarak işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler;

a) Belediye tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,

b) Belediye tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 

c) Müdürlükler tarafından gerekli iş çalışmalarının yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

ç) Belediyenin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi,

d) Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

e) Talep ve şikayetlerin ilgililere ve yetkililere iletilmesi,

f) Bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

g) Belediyenin tanıtım ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,

ğ) Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Belediyeye ihale mevzuatı kapsamından hizmet veren, mal tedarik eden, yapı yapan gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, uygulamalara alt yapı desteği veren firmalar, Kocasinan Belediyesi’nin iştirakleri ve ortağı olduğu şirketleriyle paylaşılabilecek,

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her hâlükârda kanuni süreler dâhilinde Kocasinan Belediyesi uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizde yer alan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını inceleyebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak. Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, web sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemizde bulunan KVKK Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz.

 

Talebinizin Cevaplanması

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Kocasinan Belediyesi’ne ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere başvuru formunda belirtilen şekilde ve/veya eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.