E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi
E-Belediye Aydınlatma Metni

                              E-BELEDİYE HİZMETLERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi” ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kocasinan Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Veri İşlemeKVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini bilginize sunarız.

Veri sorumlusu olarak, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde, işlenebileceğini bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 Kocasinan Belediye Başkanlığı; Kocasinan Belediyesi E-Belediye Hizmetlerine giriş yapmak için kayıt olmanız ve/veya E-Belediye Hizmetlerini kullanmak için giriş yapmanız suretiyle;

Kimlik Verisi
Web sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak ve sizinle ilişki kurabilmek ve kimlik doğrulaması amacıyla ad, soyad, doğum tarihi ve TC. Numarası bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.
İletişim Verisi
Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi bilgisini içeren iletişim verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İnternet Trafiği Verisi
İlgili mevzuatı çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında olduğumuz için web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarın IP numarasını içeren trafik verisini topluyoruz ve işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

İşlenme Amaçları

 • Belediye hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Sözleşmeden ve kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi yerine getirilmesi,
 • E-Belediye üzerinden gelen kullanıcı talepleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 •  Online işlemlerin yürütülmesi,
 • E-Belediye giriş şifresinin tanımlanması/değiştirilmesi sürecinin başlatılması ve sürece ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 • E-Belediye Hizmetlerinin güvenlik ve mevzuat analizi kapsamında saklanması gereken log kayıtlarının tutulması ve takibi,
 • E-Belediye profil sayfasında iletişim bilgilerinin alınması, güncellenmesi, E-Belediye Hizmetleri üzerinden yapılacak bilgilendirmelerde bu iletişim bilgilerinin kullanılması,
 • Talep ve şikayetlerin alınması, takibi, sonuçlandırılması, gerek duyulması halinde tarafınıza bildirim yapılması,
 •  Belediye hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 •  İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen;

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Toplama Yöntemleri

 Kocasinan Belediyesi E-Belediye Hizmetlerine giriş yapmak için kayıt olmanız ve/veya E-Belediye Hizmetlerini kullanmak için e-devlet veya şifrelinizle (iki faktörlü doğrulama ile) giriş yapılmak, uygulamalara ilişkin formları elektronik ortamda doldurmak suretiyle otomatik yolla ve gerektiğinde kağıt ortamında fiziksel olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kurumumuz bünyesinde işlenmekte ve aşağıda yer alan taraflarla sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlı olmak kaydıyla sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve hizmet kalitemizi artırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, kişisel verileriniz aktarılacaktır.

Ayrıca söz konusu kişisel verilerinizin aktarılma sebebi ile ilgili alıcı gurupları;

 • Faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla talep edilmesi halinde; Yargı Makamları ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • Kurumumuzun hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Kurumumuzun avukatlarına ve yargı mercilerine,

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi;Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, web sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu doldurarak iletebilirsiniz.