E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi
Çözüm Merkezi Aydınlatma Metni

                                        Çözüm Merkezi Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi” ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kocasinan Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Veri İşlemeKVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini bilginize sunarız.

Veri sorumlusu olarak, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde, işlenebileceğini bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 Veri Sorumlusu Kocasinan Belediye Başkanlığı; Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’ne giriş yapmak için kayıt olmanız ve/veya Çözüm Merkezi hizmetlerini kullanmak için giriş yapmanız gerekmektedir. Çözüm Merkezine taleplerinizi çağrı merkezi yoluyla, online işlem ve/veya bire bir Çözüm Merkezine gelmeniz suretiyle dilekçenizi iletebilirsiniz.

İstek/Şikayet/Öneri/Başkana Mesaj talepleri için işlem yaptırmak isteyen ilgili kişilerin paylaşmış olduğu; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Ad Soyad, Doğum Tarihi, İletişim Bilgisi, İmza ve ilgili kişi tarafından bizlere sunulan her türlü kişisel bilgiyi,

 1. Kişiye doğru hitap edilebilmesi ve kimlik doğrulamasının yapılabilmesi,
 2. Aramanın teyitti ve aramanın istatistiksel amaçla tespiti,
 3. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 5. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 7. Vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 8. Talep ve şikâyetlerin alınması, takibi ve sonuçlandırılması, gerek duyulması halinde tarafınıza bildirim yapılması,
 9.  İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu Kişisel Veriler Kanunu’nun 5. Maddesi’nde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak, telefon yoluyla otomatik ve/veya gerektiğinde kağıt ortamında fiziksel olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler;

 1. Belediye tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni kullanım alışkınları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,
 2. Belediye tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Müdürlükler tarafından gerekli iş çalışmalarının yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 4.  Belediyenin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla belediyeye ihale mevzuatı kapsamında hizmet veren, mal tedarik eden, yapı yapan gerçek ve tüzel kişiler, belediyenin iştirakleri ve ortağı olduğu şirketleri ile paylaşılabilecek,
 5. Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi;

Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, web sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu doldurarak iletebilirsiniz.