E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi
KOCASİNAN KURSİYER AYDINLATMA METNİ

                                    KOCASİNAN AKADEMİ KURSİYER AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: Kocasinan Belediyesi

      Gevhernesibe Mahallesi, Tekin Sokak,

      Kocasinan / KAYSERİ

 

Amaç ve Kapsam

Kocasinan Belediyesi’ne Kursiyer Olarak Başvuruda Bulunmanız Halinde;

Kocasinan Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kocasinan Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Kocasinan Belediyesi veya Belediye” olarak anılacaktır.)

Kursiyer/öğrenci kullanıcılardan elden edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), yürürlükteki mevzuata ve genel ilkelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun kararlarına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun düzenlemelerine ve rehberlerine uygun olarak işlenmekte veri korunmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatı ile Kocasinan Akademi ve Kocasinan Eğitim /Kurs Tesisleri, (Çocuk Kulübü, Robotik Kodlama, Spor Okulları vb.)   Kocasinan Belediyesi nezdinde;

Kocasinan Belediyesi bünyesinde eğitime katılacak olan 18 Yaş üstü kursiyerlerin şahsından/ 18 yaş altı kursiyerlerin yasal temsilcilerinden elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Kurumumuzca işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkindir.

Kişisel Veri İşleme

 KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini bilginize sunarız.

Veri sorumlusu olarak elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 Tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup işlemeye konu olabilecek kişisel veriler belirtilmiştir:

Kimlik Verisi

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, TC. Numarası, İmza

İletişim Verisi

Telefon Numarası

Lokasyon

Adres Bilgisi (Gerekli görülen hallerde talep edilmektedir.)

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Etkinliklerde çekilen fotoğraf ve video kayıtları açık rıza almak kaydıyla

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir olup Kanun’un 5. maddesinde belirtilen şartlara ve 4. maddesinde öngörülen kişisel verilerin işlenmesi ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kurumumuz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

 • Kayıt İşlemleri,
 • Eğitim ve Kurs Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Katılım Belgesi düzenlenmesi,
 • Acil durumlarda ve program içeriğine ilişki bilgilendirme amacıyla İletişim kurulması,
 • Talep ve şikayetlerin cevaplanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Sair tüm yasal yükümlülükler.

Kişisel Verilerinizin Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Toplama Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Elektronik formlar ve Basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak,

Kişisel Verileriniz;

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı makamlarına,
 • Kurumumuzun hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Kurumumuzun avukatlarına ve yargı mercilerine,

KVK Kanunu’nun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Veri İşleme ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her hâlükârda kanuni süreler dâhilinde Kocasinan Belediyesi uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizde yer alan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını inceleyebilirsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak,  Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, web sitemizde (www.kocasinan.bel.tr ) yer alan İlgili Kişi Başvuru Forumu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemizde bulunan KVKK Gizlilik Politikası’ inceleyebilirsiniz.

Talebinizin Cevaplanması

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Kocasinan Belediyesi’ne ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere başvuru formunda belirtilen şekilde ve/veya eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

Kursiyer Aydınlatma Metni(PDF)