E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi
Muhtarlarla Koordinasyon Aydınlatma Metni
Muhtarlarla Koordinasyon Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KOCASİNAN BELEDİYESİ MUHTARLARLA KOORDİNASYON AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu: Kocasinan Belediyesi 

           Gevher Nesibe Mahallesi, Tekin Sokak.

                                Kocasinan / KAYSERİ

                                                                                                                

Amaç ve Kapsam

Kocasinan Belediyesi’nde Muhtarlık Faaliyetlerinizin Yürütülmesi Halinde;

Kocasinan Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kocasinan Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Kocasinan Belediyesi veya Belediye” olarak anılacaktır.)

 

İşlenen Kişisel Verileri

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

 

Kimlik

Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, İmza

İletişim

Telefon numarası, Bağlı Olduğu Mahalle Bilgisi/Adresi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Mesleki Deneyim

Mezuniyet Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları  (Belediye ziyareti sırasında)


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  • Muhtar kaydı işlemlerinin yürütülmesi,
  • Muhtarlardan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • İlgili kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
  • Kurumsal web sitemiz üzerindeki belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
  • Kurumumuz içerisinde güvenliğin sağlanması,

 

amaçları dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere Kocasinan Belediyesi tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediyenin bağlı birimleri, Belediye içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (4541 Sayılı Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2015/8 Sayılı Genelge)

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz;

  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, (Kaymakamlık)
  • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Kocasinan Belediyesi iştirak şirketlerine

 

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır. Yurt dışına herhangi bir aktarım söz konusu değildir.


Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her hâlükârda kanuni süreler dâhilinde Kocasinan Belediyesi uygulamaları uyarınca ve KVKK md.7 gereğince; işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizde yer alan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını inceleyebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak,  Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, web sitemizde (www.kocasinan.bel.tr ) yer alan İlgili Kişi Başvuru Forumu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemizde bulunan KVKK Gizlilik Politikası’ inceleyebilirsiniz.

Talebinizin Cevaplanması

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Kocasinan Belediyesi’ne ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere başvuru formunda belirtilen şekilde ve/veya eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.