E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi
Ruhsat ve Denetim Md. Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KOCASİNAN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AYDINLATMA METNİ

Veri SorumlusuKocasinan Belediyesi 

          Gevher Nesibe Mahallesi, Tekin Sokak, No:10

                                  Kocasinan / KAYSERİ                                                                


Amaç ve Kapsam

 

Kocasinan Belediyesi’nde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusunda Bulunulması Halinde;

 

Kocasinan Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kocasinan Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Kocasinan Belediyesi veya Belediye” olarak anılacaktır.)

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler Faaliyet konusu göz önünde tutularak toplanmaktadır;

 

Kimlik

Adı Soyadı, Anne/Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, T.C.  Kimlik No,  İmza

 

İletişim

Adres No,  ( İş Adresi, Ev Adresi),E-Posta Adresi, Kişisel E-Posta, Kurumsal E-Posta, İletişim Adresi, Telefon No ( İş, Ev, Cep Telefonu), Kira Kontratı

 

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri, Ustalık BelgeleriGidilen Kurslar, Transkript Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Sağlık Raporu( bulaşıcı hastalığı olmadığına dair), hijyen eğitim belgesi                 

( hizmet sektöründe çalışan kişiler için istenir)

 

Müşteri İşlem

Başvuru / Beyan Formu- Dilekçe Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Ceza Mahkumiyeti

Adli Sicil Belgesi

Lokasyon

Tapu, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Kayıt Belgesi, İmar Affı Dosyası

Hukuki İşlem

Sosyal Güvenlik Kapsamı, Noterden iş sözleşmeleri, Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü

Diğer

İş Sözleşmeleri, Vekaletneme, Muvafakatname, Kişisel Araç Ruhsat Bilgileri, Oda Kaydı, Kapasite Raporu, Ticaret Oda Kaydı, İtfaiye Raporu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden alınmış uygunluk görüşleri.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İlgili kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Kurumsal web sitemiz üzerindeki belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Kurumumuz içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek
 • İşyerlerinin ruhsat harcı tahakkuk işlemlerini yapmak
 • Ruhsat iptali işlemlerini yapma faaliyetlerinin tamamlanması
 • Ulusal tatil günleri ruhsatının düzenlenmesi faaliyetlerinin tamamlanması
 • Ruhsat ve iskân faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Ruhsatlandırılan işletmelerin ilgili kurumlara bildiriminin yapılması, 
 • Ruhsat bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi, 
 • Dilekçe başvuru faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ada-parsel faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Emlak ve istimlak faaliyetlerinin yönetilmesi, 
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, toplanabilecektir. Ayrıca Belediyenin bağlı birimleri, faaliyetlerini yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Hukuki Sebebi;

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 

Bu sebeple İşyeri çalışma ruhsatı kapsamında işlenen kişisel verilerinizin temininde 

 

“5/2(a) Kanunda açıkça ön görülmesi” maddesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen kanunlara dayanmaktadır:

 

 • 24.04.1930 Tarih ve 1593 Sayılı Umumi Hıfsıssıhha Kanunu,
 • 04.07.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,
 • 5259 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 10.07.2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 • 23.06.1965 Tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
 • 03.05.1985 Tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanunu,
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği,
 • 26.05.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 • 30.03.2005 Tarih ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • 09.10.2003 Tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 24.03.2016 Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 14.06.1989 Tarih ve 3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 • 14.07.2005 Tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik


İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz;

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla;

 

 1. Kurum Dışı (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ticaret Odası, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Güvenlik İl Kurumu, Ticaret İl Müdürlüğü.)
 2. Kurum İçi (Zabıta Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.)

 

 

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır. Yurt dışına herhangi bir aktarım söz konusu değildir.


Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her hâlükârda kanuni süreler dâhilinde Kocasinan Belediyesi uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizde yer alan  “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını inceleyebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız 

 

Kişisel veri sahibi olarak,  Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, web sitemizde (www.kocasinan.bel.tr ) yer alan İlgili Kişi Başvuru Forumu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemizde bulunan KVKK Gizlilik Politikası’ inceleyebilirsiniz.


Talebinizin Cevaplanması

 

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Kocasinan Belediyesi’ne ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin reddedilmesi halinde gerekçesi açıklanarak cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta yolu ile size iletilir.