E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme

Etüd Proje Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ KAPSAM , DAYANAK, KURULUŞ VE TANIMLAR

 

Amaç

 

MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Etüd Proje Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Etüd Proje Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – Etüd Proje Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kuruluş 

MADDE 4 –  

 Kocasinan Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü 02.06.2009 tarih ve 43/2009 meclis no, 22/2009 karar nosu ile “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Kararı ” doğrultusunda kurulmuştur. 

 

Tanımlar

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelikte adı geçen;

 

BELEDİYE               : Kocasinan Belediyesi’ni

BAŞKANLIK           : Kocasinan Belediye Başkanlığı’nı

MÜDÜRLÜK            : Etüd Proje Müdürlüğünü 

MÜDÜR                    :Etüd Proje Müdürünü

PERSONEL               :Etüd Proje Müdürlüğü Personelini

YÖNETMELİK         :Etüd Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

 

Teşkilat

 

MADDE 6 – Teşkilat

 

(1) Etüd Proje  Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Birim Yetkilileri

c) Memurlar

d) İşçiler

e) Şirket Personeli

f) Hizmetli Personel

 

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1.         Müdür

2.         Birim Yetkilileri

2.1       İdari İşler Birimi

2.2       Planlama Birimi

2.3       Kentsel Yenileme Birimi

 

(3) Müdürlüğün iç organizasyon yapısının teşkili, söz konusu birimde görev yapan Birim Yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları Müdürün teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

Bağlılık

 

MADDE 7 – Etüd Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SORUMLULUKLAR, GÖREV VE YETKİLER

 

Etüd Proje Müdürü

 

Madde 8: 

 

A) Bağlı Bulunduğu Makam : 

 

Teknik birimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı.

 

 

 

 

B) Sorumluluk Alanı : 

 

Bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgili yasa ve yönetmeliklerin çerçevesinde; Kamu Kurumları ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandırılması ile, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkilerin kullanılmasıdır.

 

C) Görev Ve Yetkiler :  

 

1)         Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri alır.

2)         Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlar.

3)         657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personel özlük hakları ile ilgili (sicil raporlar, sosyal hakları, izin, terfi, disiplin cezası vb.) yetkisi dahilindeki işlemleri yürütür.

4)         Her türlü görev ve faaliyetlerden dolayı bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

5)         Müdürlüğü’ne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlar.

6)         Müdürlüğü ilgilendiren konularda kurum içindeki ve dışındaki toplantılara katılır.

7)         Diğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlar.

8)         Müdürlüğünün birimlerince  hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetler, yönlendirir ve onaylar.

9)         Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale getirilmesini sağlar.

10)       Hizmet ve uygulamalarda aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırır, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır. Bu  çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlar.

11)       Müdürlüğünde yapılan istatiksel  çalışmaları takip eder.

12)       Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütür.

13)       Belediye İhtisas Komisyonları toplantılarına katılır.

14)       Belediye Teknik Komisyonu toplantılarına katılır.

15)       Uygulama İmar Planı değişikliği önerilerini inceler ve Meclis’e havalesini sağlar.

 

 

Etüd Proje Müdürlüğü  Birim Yetkilileri:

 

Madde 9: 

 

A) Bağlı Bulunduğu Makam : 

 

Müdür.

 

B) Görev Ve Yetkiler :   

 

1)         Müdürün verdiği emir ve direktifleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

2)         Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının kendisine vermiş olduğu benzer görevleri de yerine getirir.

3)         Müdür tarafından kendisine havale edilen evrakları inceler. İlgili birime yazılacak yazıyı hazırlar ve parafe ederek Müdürlük Makamına sunar. 

4)         Müdürün   katılmasını gerekli gördüğü toplantılara katılır.

5)         Biriminde görevli personelden sorumlu olup, personelin uyum içinde ve verimli, çalışmasını sağlar.

6)         Tüm şikayetlerin cevaplandırılması ve şikayet nedeninin tekrar etmesini önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.

7)         Biriminde bulunan demirbaşların korunmasını ve bunların uygun kullanılmalarını sağlar.

8)         Biriminde üretilen tüm bilgi ve belgelerin müdürlüğün arşivine aktarılmasını sağlar.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

SORUMLULUKLAR VE BİRİM GÖREVLERİ 

 

İdari İşler Birimi:

 

Madde 10 :

 

A) Bağlı Bulunduğu Makam :

 

Müdür ve Birim Yetkilisi 

 

B) Sorumluluk Alanı : 

 

Müdürlüğün kadrosunda fiilen çalışan tüm personelin özlük hakları ile ilgili yazışmaların yapılması, müdür ve birim yetkilisinin vereceği emir ve direktiflerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda demirbaş, ayniyat, ödenek işlemlerinin yapılması,  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesi.

 

C)        Görevleri :

 

1)         Müdür ve birim yetkilisinin verdiği  direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.

2)         Memur ve işçi personelin devam durumu, rapor, izin, gibi konuları belirleyen tabloyu düzenler.

3)         Müdürlüğe gelen ve giden evrakları gününde bilgisayara kayıt eder.

4)         Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere verir.

5)         Müdürlükte çalışan tüm personelin özlük hakları (idari ve mali) ile ilgili tüm çalışmaları yapar..

6)         Müdürlüğün aylık ve yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını sağlar.

7)         Müdürlükte görevli personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde avans evrakını düzenleyip ilgili kişinin avans almasını sağlar. Görev dönüşü sonrasında avans kapatma işlemini sonuçlandırır.

8)         Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve  diğer malzemelerinin alınmasının teminini sağlar.

9)         Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemeler ile ilgili gerekli işlemleri yapar.

10)       Arşiv yönetmeliği doğrultusunda  dosyalama işleminin yapılmasını sağlar.

11)       Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.

12)       Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan onaylanarak gelen imar planı ve değişikliklerini; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükmü doğrultusunda 1 ay süre ile ilan edilmesi işlemini yürütür.

13)       Resmi gazeteleri takip eder ve ilgili konularda uyarıda bulunarak bilgi verir. 

14)       Müdürlüğün ve diğer müdürlük ve kurumlardan gelen ozalit ve fotokopi çekim taleplerini usulüne uygun olarak karşılar. 

15)       Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.

 

Planlama  Birimi:

 

Madde :11 

 

A) Bağlı Bulunduğu Makam : 

 

Müdür ve Birim Yetkilisi

 

B) Sorumluluk Alanı:

 

Müdür ve birim yetkilisinin emir ve direktiflerinin,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu,  Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,  ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesi.

 

C) Görevleri:

 

1)         1/1000 ölçekli imar planı değişikliği taleplerinde gerekli detay bilgilerini toplayarak ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirip teknik bir görüş oluşturmak ve meclis önergesi normunda müdüriyet makamına sunar.

2)         Belediye meclisince İmar komisyonuna incelenmek üzere havale edilen plan değişikliği talebi meclis önergeleri hakkında komisyon toplantılarında üyelere bilgi verir.

3)         Müdürlük tarafından birimlerine havale edilen belediye içindeki diğer müdürlüklerden, resmi kurumlardan ve özel veya tüzel kişilerden gelen yazıları inceleyerek gereğini yerine getirir.

4)         1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasında uyumu gözetmek, bu ölçeklerdeki planlar arasında etkileşimi ve dönüşümü güncel olarak sağlar.

5)         Meclisçe uygun bulunan plan ve bu plan değişikliklerinin 5216 sayılı ve diğer ilgili yasalar kapsamında onaylanmak üzere hazırlanması aşamasında teknik olarak kontrol eder.

6)         Meclisçe uygun bulunan imar planları ve değişiklik tekliflerinin belirlenen normlarda hazırlanarak 5216 sayılı yasa uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na onanmak üzere gönderilmesini sağlar.

7)         Büyükşehir Belediye Başkanlığından onanarak gelen imar planı ve değişikliklerini yürürlükte bulunan imar planı şeffaf paftalarına işleyerek güncelleştirir ve arşivler.

8)         Gerekli durumlarda planlama birimlerinde çalışmaları yapılan imar planları ve plan değişikliklerine ait bilgi paftaları hazırlar.

9)         Teknik Müdürlüklerden gelen (düzenleme sahaları, hali hazır çalışmaları, kamulaştırma programları vb.) bilgileri arşivler.

10)       İmar planı ve imar planı değişikliklerini dijital ortamdaki imar paftalara aktarır.

Kentsel Yenileme Birimi:

 

Madde :12

 

A) Bağlı Bulunduğu Makam : 

 

Müdür ve Birim Yetkilisi

 

B) Sorumluluk Alanı:

 

Müdür ve birim yetkilisinin emir ve direktiflerinin,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu,  Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,  ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesi.

 

C) Görevleri:

1)         1/1000 ölçekli revizyon, ilave ve uygulama imar planları ile ilgili gerekli çalışmaları  yapar.

2)         Gerekli görülen durumlarda 1/5000 nazım imar planı veya değişikliği hazırlayarak büyükşehir belediyesinin değerlendirmesi açısından meclisçe tavsiye kararı alınması için meclise sunulmak üzere hazırlar.

3)         Sosyal ve teknik altyapıda gözlenen sorunları gidermek ve planlı, sağlıklı ve yaşanabilir kentsel çevreler oluşturmak amacıyla kentsel dönüşüm projeleri hazırlar.

4)         Kentin köhneleşmiş ve çarpık yapılaşmış alanların rehabilitasyonu, güvenli ve sürdürülebilir mekanların oluşumu için kentsel yenileme çalışmaları yapar.

5)         Üst ölçekli imar planları ile uyumlu imar planı çalışmaları yapar.

6)         Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince imar planlarının yapılabilmesi için gerekli olan jeolojik-jeoteknik etütleri yaptırır.

7)         UKOME ile ilgili yazışmaları yapar.

8)         Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili çalışmalar yapar.

9)         Belediye sınırları içerisinde kalan sit alanları ile ilgili koruma amaçlı imar planlarını yapar veya yaptırır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler:

 

Madde 13: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük:

 

Madde 14: Bu yönetmelik Kocasinan Belediye Meclisince kabul edilmesi ve Mülki İdare Amirliğince  onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme:

 

Madde 15: Bu yönetmelik hükümlerini Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.