E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
YUNUS EMRE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI 112 DAİRE 6 DÜKKANDAN OLUŞAN PROJELİ ARSA SATIŞI

TAŞINMAZIN SATIŞI

 

Kocasinan İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

Madde 1- ihalenin konusu: şirketimize ait aşağıda bilgileri verilen 1 adet taşınmazın satış ihalesidir.

 

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

İMAR DURUMU

 

ALAN M2

MUH. BED. TL

GEÇ. TEM. TL

TARİH

SAAT

1

SÜMER

7778

1

Geçici Ruhsatı Alınmış Projesi Hazır 112 Daire 6 Dükkan

 

4.827.92

23.000.000,00

690.000,00

10 Ağustos 2022

14:00

 

Madde 2 – İhalenin Yeri, Tarihi Ve Evraklarının Teslim Süresi: Söz konusu taşınmazın ihalesi yukarıda belirtilen tarihte, Kocasinan Belediyesi ihale salonunda, ihale komisyonunca yapılacaktır. İstenilen evraklarla birlikte en geç 10.08.2022 Çarşamba günü ihale saatine kadar, şirketimiz muhasebe birimine ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Posta ile gelen teklifler değerlendirilmeyecektir.

 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. Madde gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

 

Madde 4- İhale şartnamesinin ekleri ile temini ve bedeli: İhale dosya bedeli 500 TL (beş yüz) dir. Katılımcı, yatırmış olduğu geçici teminat bedelinin yattığının gösterir makbuz fotokopisini, şirketimize tasdik ettirmelidir.

 

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı Ve Esasları: Yukarıdaki taşınmaz için bir muhammen bedel belirlenmiştir. İhaleye girecek gerçek kişi veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, şirketimiz muhasebe birimine elden veya Ziraat Bankası TR 1600 0100 2274 6327 7800 5004 İban numaralı Şirketimiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istenen taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile yatırılabilir.

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde, ihale bedelinin %25’i, vergiler, ilan bedeli (Televizyon, gazete, billboard vb.) gibi masraflar alıcıya ait olup, peşin ödenecektir. Kalanı ise 10(on) eşit taksitler halinde ödenecektir. Alıcı tarafından taksitli ödeme tercih edildiğinde kurumumuzla alıcı arasında taksitli satış sözleşmesi yapılacak olup sözleşme damga vergisi tahsil edilecektir. Peşin ödemelerde ise damga vergisi tahsil edilmeyecektir.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler

7.1- Gerçek kişilerden istenilen Belgeler;

7.1.1- İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter Tasdikli Vekaletname (Aslı)

7.1.2- Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (Aslı)

7.1.3- Tebligat İçin Yasal Adres Bildirimi,

7.1.4- Kocasinan Belediyesi’ne Vadesi Geçmiş Borcu Olmadığına Dair Belge,

7.1.5- Geçici Teminatı Yatırdığına Dair Makbuz veya Dekont (Aslı)

7.1.6- İhaleye İştirak Eden Tarafından İhale Dosyasındaki Tüm Dokümanlar ve Şartnamenin Her Sayfasının İmza Edilmesi Gerekmektedir.

7.1.7- İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Taahhütname (Kocasinan Belediyesinden Alınacaktır.)

7.1.8- Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ve yeminli tercüman tarafından Türkçe tercüme edilmiş nüshalarda bulundurması gerekmektedir.

 

7.2- Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler;

7.2.1-Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.2.2-Kocasinan Belediyesi’ne Vadesi Geçmiş Borcu Olmadığına Dair Belge,

7.2.3- Geçici Teminatı Yatırdığına Dair Makbuz veya Dekont (Aslı)

7.2.4- Tüzel kişiliği gösterir son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.2.5- Tüzel kişilik hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacağına ve teklifte bulunacağına dair noter tasdikli vekâletname

7.2.6- İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Taahhütname (Kocasinan Belediyesinden Alınacaktır.)

7.2.7 – Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkilerini gösterir belge (Aslı),

7.2.8 - Dernek, birlik, vakıf, vb. temsilen ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişi/kişileri belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

7.2.9 – İhaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

7.2.10 - Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ve yeminli tercüman tarafından Türkçe tercüme edilmiş nüshalarda bulundurması gerekmektedir.

7.3 – Ortak girişim olması halinde;

7.3.1- Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise bu ilanın 7.2 bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, ortaklıkların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi,

 

Madde 8 – İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İHALE DÖKÜMANLARI

Döküman-1