E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarih ve E-26073187-774.05.07-8348753 sayılı yazısında; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetim personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının usul ve esasları duyurulmuş bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Belediyemizde çalışmakta olan personele yönelik olarak 2024 yılında “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı” açılmasına onay verilmiş olup, Belediyemiz bünyesinde münhal bulunan aşağıda unvanları, dereceleri ve sayıları belirlenen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacaktır. Sınava katılmak isteyenlerin başvurularını 31.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe ile şahsen yapacak olup, bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Söz konusu sınava ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

 

Görevde Yükselme Suretiyle Atama Yapılacak Kadronun

Unvanı                                                Sınıfı                Derecesi          Adedi  

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü      G.İ.H.              1                      1

Ruhsat ve Denetim Müdürü                   G.İ.H.              1                      1

 

Unvan Değişikliği Suretiyle Atama Yapılacak Kadronun

Unvanı                                                 Sınıfı                Derecesi          Adedi              

Tekniker                                              T.H.                 3                      1                     

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak, genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,

 

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

 

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak,

 


EKLER


Görevde Yükselme Başvuru Dilekçesi
Unvan Değişikliği Başvuru Dilekçesi
Sınav Takvimi
Sınav Konuları
Sağlık Durumu