E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları

                                    KOCASİNAN AKADEMİ KURSİYER AYDINLATMA METNİ

Kursiyer/öğrenci kullanıcılardan elden edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), yürürlükteki mevzuata ve genel ilkelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun kararlarına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun düzenlemelerine ve rehberlerine uygun olarak işlenmekte veri korunmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatı ile Kocasinan Kursiyer, Kocasinan Belediyesi nezdinde,

Kocasinan Kursiyer eğitimine/kursuna katılacak olan 18 Yaş üstü kursiyerlerin şahsından/ 18 yaş altı kursiyerlerin yasal temsilcilerinden elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Kurumumuzca işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkindir.

Kişisel Veri İşlemeKVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini bilginize sunarız. Veri sorumlusu olarak;

 • Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile
 • Tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 Tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup örnek kabilinde olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel veriler belirtilmiştir:

Kimlik Verisi: Ad, Soyad, Doğum Tarihi, TC. Numarası, İmza

İletişim Verisi:  Telefon Numarası

Lokasyon: Adres Bilgisi (Gerekli görülen hallerde talep edilmektedir.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir olup Kanun’un 5. maddesinde belirtilen şartlara ve 4. maddesinde öngörülen kişisel verilerin işlenmesi ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

İşleme Amaçları

Kurumumuz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

 • Kayıt İşlemleri,
 • Eğitim ve Kurs Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Katılım Belgesi düzenlenmesi,
 • Acil durumlarda ve program içeriğine ilişki bilgilendirme amacıyla İletişim kurulması,
 • Talep ve şikayetlerin cevaplanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Sair tüm yasal yükümlülükler.

 Hukuki Sebebi

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Elektronik formlar ve Basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kurumumuz bünyesinde işlenmekte ve aşağıda yer alan taraflarla sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve hizmet kalitemizi artırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, amaçla sınırlı olmak kaydıyla, kişisel verileriniz aktarılacaktır.

 • Faaliyetlerin ilgili mevuzata uygun yütülmesi amacıyla talep edilmesi halinde; Yargı Makamları ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • Kurumumuzun hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Kurumumuzun avukatlarına ve yargı mercilerine,

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini https://kocasinan.bel.tr/img/kocasinan_kvkk.pdf adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, web sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu doldurarak iletebilirsiniz.