E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1-    Bu yönetmelik, Kocasinan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Madde 2-   Bu yönetmelik hükümleri, Kocasinan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde   uygulanır.

Dayanak

Madde 3-   Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye kanununun 15/b Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmeliğin uygulamasında;

a) Belediye: Kocasinan Belediyesini,

b) Meclis: Kocasinan Belediye Meclisini,

c) Başkan: Kocasinan Belediye Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını

e) Müdürlük: Bilgi İşlem Müdürlüğünü,

f) Personel: Bilgi İşlem Müdürlüğünde görevli tüm personeli,  ifade eder

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5- Bilgi İşlem Müdürlüğü, Müdür ve Müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur.

a) Bilgisayar Sistemleri Donanım, Yazılım, İnternet Sistem Güvenliği ve Bakım  Birimi

b) Arşiv Birimi

 

Madde 6- Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda verildiği gibidir :

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Temel Görevi

Madde 7-              Kocasinan Belediyesi’ne ait tüm birimlerde sistemlerin sürekliliği ve sürdürülebilirliğinde en yüksek seviyede faydalar sağlanabilmesi için, belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmek, belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamak, gerekli konularda sistem analizi, program yazılımları ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamak, bilgi sistemlerinden alınan verilerle bilgiyi iyi yöneten, paylaştıran ve analiz ederek karar mekanizmasını harekete geçirmek.

 

Bilgi İşlem Müdürü’ nün Görevleri

Madde 8-              Belediyede bilgi işlem ve otomasyon ile ilgili stratejilerin oluşturulmasını, bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik planlama yapılıp uygulanmasını ve işlerliğinin takip edilmesini sağlamak.

Madde 9-              Belediye’ de bilgi işlem sisteminin oluşturulmasını ve gelişen teknolojiye göre revize edilmesini koordine etmek.

Madde 10-            Müdürlük personeli ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü`ne iletmek, planlanan eğitimlere ilgili personelin katılmasını sağlamak.

Madde 11-            Müdürlük bünyesinde kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak.

Madde 12-            Belediyenin politikasına uygun olarak müdürlük hedeflerini belirlemek, takip ve koordine etmek.

Madde 13-            Müdürlükle ile ilgili yatırım planlarını ve bütçeyi hazırlayarak onaya sunmak ve gerçekleşmesini takip etmek.

Madde 14-            Belediye içi ve dışı toplantı, görüşmelerde Müdürlüğü, Belediye’ yi temsil etmek.

Madde 15-            Müdürlükle ile ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını Başkanlık’a raporlamak.

Madde 16-            Müdürlükle ile ilgili kalite sistem dokümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulama sonrası etkinliğini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak.

Madde 17-            Müdürlükle ile ilgili Kurum içi kalite denetimlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve denetim raporuna göre düzeltici eylem planı hazırlamak.

Madde 18-            Müdürlükle ile ilgili kalite kayıtlarının tutulmasını, saklanmasını, bakımını ve elden çıkarılmasını sağlamak.

Madde 19-            Ekonomik, teknolojik, sosyal gelişmeleri izlemek, izlenmesini sağlamak ve uygulamak.İş ve bilgi akışını etkinlik ve verimlilik prensiplerine göre planlamak. Üst ve alt kademelere gerekli bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlamak.

Madde 20-            Belediye’de bilgi işlem ve otomasyon ile ilgili stratejilerin oluşturulması için yönetime katkıda bulunmak. Bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik orta ve kısa vadeli planlama yapmak ve takibini gerçekleştirmek. Belediye’de verilen hizmetlere yönelik verileri toplamak, bu verileri birbirleri ile ilişkilendirerek yönetim kademelerinin karar verme sürecini kolaylaştıracak bilgilere dönüşmesini sağlamak

 

Bilgisayar Sistemleri Donanım, Yazılım, İnternet Sistem Güvenliği ve Bakım  Birimi

 

                        Madde 21-           Bölümlerin donanım ihtiyaçları doğrultusunda donanım seçimi yapmak.

Madde 22-           Bilgi işlem sisteminin verimli kullanımı konusunda gerekli çalışmaları yapmak, donanımların bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek sistemlerin uygulamaları aksatmadan çalışmasını sağlamak. Gelişen bilgi işlem teknolojisini takip ederek gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak. Bilgi işlem sistemindeki serverlarda bulunan bilgilerin periyodik yedeklemesini yapmak.

Madde 23-           Müdürlüklerin ihtiyaçlarına göre yeni programları hazırlamak veya dış kuruluşlardan temin etmek. Yeni devreye alınan programlar ile ilgili kullanıcılara eğitim vermek veya dış kuruluşlar tarafından verilmesi için koordinasyonu gerçekleştirmek. Belediyede Yönetici durumundaki karar mercilerinin mevcut durumu en kapsamlı biçimde izleyebilmelerine ve sağlıklı kararlar vermelerine temel  oluşturacak bilgi akışını ve bilgi paylaşımını sağlamak,

Madde 24-            Belediyemizin ilgili Müdürlükleri tarafından yapılan faaliyetler, projeler, bilgi ve güncel haberlerin Bilgi İşlem Müdürlüğüne iletilerek formata uygun hale getirilip İnternet Ortamında sunulmasını sağlamaktır.

Madde 25-           Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak,Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu sağlayacak hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak, Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirir, yeni bir modül isteniyorsa yazar ya da ilgili firmaya yazdırır.

Madde 26-           Otomasyon Sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapmak, Her kullanıcıya şifre vererek şifrelerin gizliliği sağlamak, Uygulama ya da kanunda değişikliklerinden dolayı  programların çalışmasında  gerekli değişikler yapılması gerekiyorsa  yapar ya da ilgili firmaya yaptırır.

Madde 27-           Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın gidermesini sağlamak,İhtiyaç doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek ya da yetkili olan firmalara ürettirmek. Kurulan bu yazılımların işlev testlerini yapmak, Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek.

Madde 28-           Bilgisayarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliğini korumak. Belediyemizde gerçekleşen işlemlerin günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik olarak yedek  almak ve muhafazasını sağlamak. Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak,

Madde 29-           Kocasinan Belediyesi’nin Resmi WEB sayfasının www.kocasinan.bel.tr’nin  sürekli güncel tutulmasını sağlamak, Elektronik Belediyecilik sistemini aktif tutmak, Belediyemiz tarafından mükelleflere yapılacak duyurular ile haber, faaliyet vb. bilgileri ilgili birimlerin verdiği bilgiler doğrultusunda web sitemizde ilan edilmesini sağlamak,

Madde 30-           Belediyemizin iç ve dış birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve program güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak, Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, satın alma yoluyla alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eğitimi ile ilgili konuları, yetkili olan firmalara yaptırmak,

Madde 31-           Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm işlemlerin takibini yapmak,

Madde 32-           Virüs ya da trojenden kaynaklanan arızaların giderilmesini sağlamak.

Madde 33-           Ana sunucu Bilgisayarların ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli ve çalışır halde tutulmasını sağlar.

Madde 34-           Bilgi iletişimi ve bilginin işlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri araştırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile bilgisayar donanım bakımını yapmak,

Madde 35-           Bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların, tasarımını yapmak, yazmak ve güncelleştirmek,

Madde 36-           Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak,

Madde 37-           İç ve dış birimlere ait bilgisayarların veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, kurmak ve yürütmek, İç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemi ile birimler arası dosya paylaşma ve bilgi alışverişi imkanını sağlar,

Madde 38-           Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda bulunmak ve potansiyelini arttırmak, Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüşmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek ,

Madde 39-           Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek,

Madde 40-           Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı işletim sistemleri ile veri sözlüğünün sürekliliğini sağlamak,

Madde 41-           Otomasyon Sisteminin günlük yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,

Arşiv Birimi

Madde 42-        Arşiv Birimi “ Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” Hükümlerine göre işlemlerini gerçekleştirmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve sorumluluk

Madde 43-            Bilgi İşlem İşleri Müdürü; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan’a karşı sorumludur.

Madde 44-           Diğer Personel; Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine  verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, Bilgi İşlem Müdürüne karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

Madde 45-        Bu yönetmelik Kocasinan Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer.

ALTINCI  BÖLÜM

Yürütme

                      Madde 46-           Bu yönetmelik hükümleri Kocasinan Belediye Başkanı adına Bilgi İşlem Müdürü tarafından yürütülür.