E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Kocasinan Belediye Başkanlığı  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde bu müdürlükte görev yapan personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4                 : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye                 : Kocasinan Belediyesini,

b) Başkan                  : Kocasinan Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim                       : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

d) Müdür                   : Birim Müdürünü,

e) Muhasebeci           : Muhasebe İşlerini yapan Taşınır İşlem Yetkilisini,

e) Şef                           : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kadrolu şefi,

f) Personel                  : Müdür ve şef tanımının dışındaki Memur-İşçi ve diğer çalışanları      İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: (1)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 06 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6:

(1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, büro personeli ve diğer personellerden oluşmaktadır.

 (2) Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan bağlı; Müdürlük Kalemi-Muhasebe İşleri ve  Sosyal Yardım İşleri Şefliğinden oluşmaktadır.

(3) Bütün bu birimlerin üst amiri Sosyal Yardım İşleri Müdürüdür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a)Sosyal Yardım İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri

doğrultusunda atanır.

b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır. c)Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8: (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Sosyal Yardım İşleri Müdürünün Görevleri :

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin aşevinden veya başka bir yerden fakir vatandaşlarımıza yapılan yemek yardımı, barınma yardımı, ihtiyaç sahibi yolcu ve hasta yakınlarına içecek ve yiyecek ikramı, ilk ve orta öğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı  v.b. sosyal yardımlar) tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

9)  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

b) Sosyal Yardım İşleri Müdürünün Yetkileri :

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3)  Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

4)  Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

 

 

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

7)   Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

9)   Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

c) Sosyal Yardım İşleri  Müdürünün Sorumlulukları :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğün ve bağlı Şeflik ve birimlerin görevleri

MADDE 9: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(2)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Şeflikteki Birimlerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır:

1)  İlçemiz dahilinde bulunan fakir vatandaşlarımıza, her türlü yemek,yiyecek iaşe yardımı,giyecek, ev eşyası sağlamak ve dağıtımını yapmak.

 2)  İlçemiz dahilindeki yardıma muhtaç vatandaşlarımıza her türlü barınma yardımı sağlamak.

3)  İlk ve Orta öğretim öğrencilerine kitap ve kırtasiye vs. yardımı sağlamak.

4) Engellilerin ihtiyaçları halinde her türlü sosyal yardım yapmak.

5) Ailelere Danışma ve Psikolog Rehberliği sağlamak.

6) Asker Aile Müracaatlarını almak,düzenlemek,ödemek.

7) Çölyak hastalarına Makamın uygun gördüğü miktarlarda Glütensiz yiyecek sağlamak ve bunları dağıtmak.

b) Müdürlük Kalemi: Müdürlüğe gelen ve müdürlükten giden tüm yazılı malzeme ve evrakların, kayıt, cevaplandırma, arşivleme, demirbaş kayıt ve kontrolü, satın alma talep ve ödemeleri gerçekleştirilir.

c) Muhasebe Birimi: Müdürlüğü ilgilendiren her türlü Taşınır İşlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, ihtiyaçların telep ve diğer işlerini yapmak, faturalandırılan tüm harcamaların mevzuat hükümleri içerisinde işlerini yaparak Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikalini sağlamak, Müdürlüğün Bütçe ve Yıl sonu işlemlerini hazırlamak, Asker aileleri maaşlarını hesaplamak ve Encümence uygun görülenleri dağıtmak.

d) Memurların görev yetki ve sorumlulukları : Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

MADDE 10 :(1)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve şef tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 11 :1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

a) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)  Sosyal Yardım İşleri  Müdürü dosyadaki evrakları Şef’ e havale eder ve iletir.

d) Şef evrakı görevli personele havale eder, görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 12 :

a)   Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b)  Sosyal Yardım İşleri  Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Disiplin cezaları

Madde 13:

Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE -(14) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, önce yürürlükte olan 06.08.2015 tarih ve 166 sayılı Meclis Kararı gereği  Kültür ve Sosyal  İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği  adı altında düzenlenmiş olan  yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15 : İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

 

Yürürlük

MADDE 16:  Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından Onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 17 : (1) Bu yönetmelik hükümlerini Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.

 

T.C.

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç,Kapsam,Dayanak Ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Kayseri Kocasinan Belediyesi bünyesinde yürütülen sosyal hizmet ve sosyal yardım hizmetlerin türünü, niteliğini, iş ve işlemler ile bu hizmetten yararlanacak olanların başvuru esas ve usullerini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik;  Kayseri Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edip, sosyal ve ekonomik yoksulluk içerisinde bulunan veya korunmaya muhtaç kadın-erkek, bakıma yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli, Muhtaç Asker ailesi,mülteci ve sığınmacı statüsüne sahip kişi ve guruplara götürülecek her türlü sosyal hizmet, Psikolog destekli her türlü çalışma,tedavi, reabilitasyon vb. ile yardım faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumlu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü alt birimlerini kapsar

 

Dayanak

MADDE 3-(1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen ;

  • Başkan Yardımcısı : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Sorumlusu Başkan  Yardımcısını, İfade eder.
  • Belediye: Kocasinan Belediyesini,

İfade eder.

c)   Belediye   Başkanı    : Başkanı Kocasinan Belediye Başkanını,

      İfade eder.

ç)  Encümen                    : Kocasinan Belediye Encümenini,

     İfade eder.

d)  Meclis                         : Kocasinan Belediye Meclisini,

     İfade eder.

e)   Müdürlük                  : Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğünü,

      İfade eder.

g) Sosyal Hizmet ve Yardım: İnsanların kendi bünye veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi ve manevi sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, insanların kendilerine daha yeterli hale gelmelerinde ve başkalarına bağımlı olma hallerinin önlenmesinde, aile ilişkilerinin güçlenmesinde, birey, aile, gurup ve toplumların sosyal işlevlerini başarıyla yerine getirmelerinde yardımcı olmak; insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen koruyucu-önleyici, iyileştirici-rehabilite edici, değiştirici- geliştirici nitelikteki sistemli ve düzenli faaliyet ve programlar bütününü Psikolog destekli her türlü çalışma,işlem tedavi destek vb.çalışma ile ayni-nakdi yardımlarını,İfade eder.

ğ) Aşevi ve Sosyal Yardım Merkezi : Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kurulan fakir ve muhtaç kişi ve ailelere günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtımının yapıldığı aşevi, ekmek  ve sıcak çorba dağıtımının yapıldığı aşevi, ekmek ve çorba dağıtım merkezlerini, İfade eder.

 

h) Muhtaç : Düzenli bir geliri olmayan-bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri,malı,kazancı bulunmayan yoksul,fakiri, İfade eder.

ı) Çocuk  : Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

i) Korunmaya Muhtaç  Çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen, suç mağduru olan çocuk ve suça sürüklenen çocuklara, anne veya babası veya  her ikisi de belli olmayan anne veya babası veya her ikisi tarafından terk  edilen; kendisine bakmakla ve yetiştirmekle yükümlü olanlar tarafından ihmal veya istismar edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma

gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, bu nedenle özel olarak korunması ve bu kanun kapsamındaki koruyucu ve destekleyici hizmetlerden yararlandırılması için yetkili ve görevli Mahkemeden karar alınması gerekli görülen çocuğu, İfade eder.

j) Korumaya Muhtaç Yaşlı : Bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden yoksunluğu olan ya da ihmal ve istismar edilen ya da ekonomik yönden yoksulluğu olan 60 yaş üzerindeki korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve sosyal yardım ve destek hizmetlerine gereksinimi olan yaşlı kişinin, İfade eder.

k)Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal ve duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmeleri nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon,Psikolog destekli danışmanlık ve sosyal yardım ile destek hizmetlerine ihtiyaç duyana kişiyi, İfade eder.

l)Kimsesiz Bakıma Muhtaç Kişiler : 18 yaşından büyük olup ekonomik ve psiko-sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan günlük yaşamını devam ettirme güçlüğü olan, barınacak yeri bulunmayan ve yaşamlarını sürdürmek için sosyal yardım ve desteğe-korunmaya ihtiyacı olan Kadın ve Erkek kişiyi, İfade eder.

m)Mülteci ve Sığınmacı        : BM 1951 Cenevre sözleşmesinde tarifi yapılan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mülteci veya sığınmacı statüsü verilen veya her ne surette olmak suretiyle ülkemize gelmiş kabul edilmiş, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçici veya sürekli ikamet tezkeresi ve kimlik belgesi düzenlenmiş kişi ve gurupları,

İfade eder.

n)Afet : Beklenmedik bir anda gelişen ve umumi hayata müessir olan beşeri ve doğal olayları.(deprem, sel, heyelan, göçük, yangın, savaş, salgın hastalık vs)ifade eder

o)STK            : Toplumdaki çeşitli sosyal sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil toplum örgütünü, İfade eder.

ö)Asker Ailesi : Silah altına alınan Er ve Erbaşların geride bıraktıkları,Eş,Anne,Baba ve Kardeşlerini, ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5(1) Müdürlük aşağıdaki İlkeleri benimser

(a)-Karar alma, uygulama ve fiili hallerde şeffaflık,

(b)-Hizmetlerin temin ve sunumunda, yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

(c)-Dayanak gösterebilirlik,

(ç)-Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

(d)-Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

(e)-Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

(f)-Talep sahibi vatandaşa yönelik Hak temelli yaklaşım ve saygı,

(g)-Hizmet ve projelerde sürdürebilirlik,

(ğ)-Bütün çalışmalarını ırk, renk, cinsiyet, dil, din, mezhep, siyasal düşünce, inanç, etnik köken yönünden ayrım yapmadan her şahsa eşit mesafede hizmet gerçekleştirmek,

(h)-Diğer Kamu Kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde hareket etmek.

Teşkilat ve Bağlılık

MADDE-6(1)-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

(a)- Müdür

(b)- Şef (Sorumlu)

(c)- Memurlar

(d)- Sözleşmeli Memurlar

(e)- Taşınır İşlem Yetkilisi (Muhasebeci)

(f)- Kalem

(g)- Kadrolu İşçiler

(ğ)- Şirket İşçileri

(h)- Avans,ayniyat Mutemedi

(ı)- Diğer personel.

(2)-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi, İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının Onay’ı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapabilir.

(3)-Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şef dahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst Amirin Onay’ı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

(4)- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

(Genel Esaslar, Yardım çeşitleri,

Müracaat şartları ve Tespit)

 

Genel esaslar

MADDE7-(1)Sosyal Yardımları; Nakit, Gıda (Glütensiz Gıdalar Dahil), Yemek-ekmek, giyecek-içecek, yakacak, ev eşyası, eğitim, kırtasiye, ilaç, tıbbi- araç gereç, rehabilitasyon amaçlı protez araç- gereçleri, akülü veya manüel engelli aracı ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek her türlü hizmet, mal ve malzeme yardımlarını içermektedir,

7-(2) Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gönüllü kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

7-(3) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında muhtaç kadın-çocuk ve ailesi, muhtaç engelli ve ailesi, muhtaç yaşlı öncelikli olarak değerlendirilir.

7-(4) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunulması esastır.

7-(5) Sosyal yardımların sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını dolduracak şekilde planlanıp geliştirilmesi hususuna özen gösterilir.

7-(6) Yardımlardan yararlanacak kişiler için sosyal inceleme raporu, sosyal yardım araştırma raporu düzenlenir. Yardım dağıtımları bu formlardaki değerlendirmeler göz önüne alınarak yapılır. Ancak  aşevi- sosyal yardım ekmek büfesi meclis ve encümence uygun görülen herkesin yararlanacağı yardımlarda sosyal inceleme raporu aranmaz.

7-(7) Belediye sınırları dışında meydana gelen afetlerde zarar görenlere yönelik her türlü sosyal yardım hizmeti; başbakanlık, bakanlık genelgeleri veya afetin meydana geldiği mahallin mülki ve yerel idaresinin talebi üzerine Meclis kararı ile ayni/nakdi yardım olarak yapılabilir.

Yardım Çeşitleri

 

MADDE  8-(1) Nakdi Yardım:  Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edip; Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan,hayatlarını en düşük seviyede  dahi sürdürmekte güçlük çeken, korunmaya ,bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyançocuk,genç,yetişkin,yaşlı,engelli,gazi ve şehit yakını, öğrenci, asker ailesi, hükümlü,mülteci ve sığınmacı statüsüne sahip kişi ve gruplara veya mücavir alan dışında meydana gelen doğal afetler sonucu mağdur olanlara nakdi yardımda bulunabilir.

8-(2)Ayni Yardım : Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edip;Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ,hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken,korunmaya,bakıma,yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk,genç,yetişkin, yaşlı,engelli, Glüten Hastası vs.,Gazi ve Şehit yakını, Asker yakını, hükümlü,mülteci ve sığınmacı statüsüne sahip kişi ve gruplara veya mücavir alan dışında meydana gelen doğal afetler (Deprem,heyelan,sel,yangın.vs..)sonucu mağdur olanlara gıda,yemek,ekmek,yiyecek, yakacak,ev eşyası,eğitim-kırtasiye,ulaşım, Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığını belgelendiren kişilere ilaç,tıbbi araç-gereç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ile rehabilitasyon amaçlı protez araç ve gereçleri,akülü veya manüel engelli aracı ile müracaatçının her türlü ihtiyacına göre verilecek Yiyecek-İçecek ve Giyim malzemelerinin Belediyemiz Sosyal  Marketince karşılanmasıyla birlikte, toplanan ikinci el eşya ve giyecek malzemelerinin belli bir merkezde  temizlik ve bakımlarının  yapılarak vatandaşlarımıza dağıtılmasını içeren ayni yardımlarda bulunabilir.

8-(3)Evde Sosyal Destek ve Temizlik Hizmeti : Makamın uygun bulduğu hallerde Yaşlı,hastalığı veya engeli sebebi ile günlük yaşama faaliyetlerinde (ev-eşya temizliği,çamaşır-ütü veya küçük tadilat ve tamirat vs.) kısmen yardım ve desteğe ihtiyaç duyan,kimsesiz,sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan yaşlı,hasta ve engellilerin talepleri halinde belirli süre ve periyodik aralıklarla evde sosyal destek ve temizlik hizmeti verilebilir.

 

Müracaat Şartları ve Tespit

 

MADDE 9-(1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişiler Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde İkamet etmelidir.

9-(2) Sosyal yardım müracaatları Şahsen dilekçe ile (18 yaşından küçüklerin ve Medeni Kanuna göre mahkemece kısıtlı olanların velisi/vasisi) veya posta,e-posta şeklinde yapılabilir.Kamu Kurum ve kuruluşlarının ve STK’ların müracaatları yazılı ve görsel basında yer alan haberler ihbar kabul edilerek müracaat başlatılır.

9-(3)Yardım talebinde bulunan kişilerin hiçbir sosyal güvence ve sürekli sabit gelirlerinin olmaması veya sosyal güvencesi olup her ne ad altında olursa olsun haneye giren aylık toplam gelirlerinin kişi başına düşen miktarı 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen net Asgari Ücretin 1/3’ünü aşmaması,

9-(4)Muhtaçlığın saptanmasında ikamet adreslerinde ve çevrelerinde sosyal incelemenin yapılması esastır.Yardımlardan yararlanacak kişiler için görevli sosyal hizmet uzmanı, sosyolog veya sosyal yardım araştırma personeli tarafından  sosyal inceleme raporu,  sosyal yardım araştırma raporu düzenlenir. Yardım dağıtımları bu rapor ve formlardaki değerlendirmeler göz önüne alınarak yapılır.

9-(5)Kişi sosyal inceleme sonrası istenecek belge ve evrakları ibraz etmek zorundadır.(gelir belgesi, kira kontratı, hükümlü ve askerlik belgesi, öğrenci belgesi, sağlık kurulu raporu, kimlik belgeleri v.s)

9-(6)Yapılan sosyal yardımlar karşılıksız olup, yanıltıcı bilgi ve beyanda bulunan, sahte ve üzeri tahrif edilmiş belge veren kişilerin tespiti halinde yardım yapılmaz. Yapılmış olsa dahi doğacak hukuki sorumluluk kendilerine aittir.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

 

(Sosyal Yardımın Belirlenmesi, Ödeme Şekli, Dağıtımı,

Kesilmesi ve Takibi Sosyal Yardımın Belirlenmesi)

 

Sosyal Yardımın Belirlenmesi

MADDE 10-

(1)Her yıl sosyal yardımlar için bütçe imkanları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardım karşılığı sosyal yardım olarak dağıtılır.

(2) Muhtaç kişilere ödenecek olan nakdi yardımlar her mali yılbaşında 16 yaşından büyük kişiler için belirlenen asgari ücretin ½ net miktarı emsal alınan sosyal yardımdır.

(3)Nakdi yardım yapılması sosyal inceleme raporu ile uygun görülen muhtaç kişilere emsal yardım kadar sosyal yardım karşılığı nakdi yardım ödemesi yapılır.

(4)Bir emsal yardım tutarındaki nakdi yardımlar muhtaç kişilerin ihtiyaç durumlarına göre bir   (1) ile   dört  (4)  kat tutarında yıl içerisinde farklı zamanlarda en fazla iki defa verilir.

(5)-Doğal afet, ani ölüm, önceden öngörülmeyen durumlar sonucu oluşan ihtiyaçların karşılanabilmesi için muhtaç kişilere bir emsal yardım tutarındaki nakdi yardımın 8 katına kadar sosyal yardım yapılabilir.

Ödeme Şekli

MADDE 11-(1)Nakdi Yardımlar: Sosyal Yardım İşleri Müdürünün teklifi, Başkan Yardımcısının  Onay’ı ve Belediye Başkanının Olur’u ile Muhtaç kişinin kendisine nakden ödenir veya Banka hesabına yatırılır.

11-(2) Silah altına alınan Er ve Erbaşların ailelerinden Muhtaç olanların başvuruları halinde müracaatları değerlendirilierek,4109 sayılı Kanun gereği Muhtaç Asker Ailesi Maaşı  Encümen Kararı alınarak uygun görülenlere bağlanır.

Dağıtımı, Kesilmesi ve Takibi

MADDE 12-(1) Ayni yardımlar kişilerin muhtaçlıklarının devamına ve ihtiyaç durumuna göre belli periyotlar halinde verilebilir.

12-(2) Ayni yardımlardan yararlandırılması uygun görülen muhtaç kişiler ve alacakları yardımın miktarı Belediye tarafından belirlenir.

12-(3) Ayni ve nakdi yardımlar geçici yardımlardır. Kişilerin yaşam standartlarında iyileşme olması, ölüm ve gaiplik durumunda bu yardımlar kesilir ve yapılan yardımlar o kişilerden Kanuni Faizi ile birlikte geri alınır.Sahte ve yanıltıcı belge kullananların tespiti halinde cezai müeyyideler uygulanır.Bu kişiler bir daha Sosyal yardım hizmetlerinden yararlandırılmaz.

 Satın Alma, Kabul ve Dağıtım İşlemleri

MADDE 13-(1) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve hizmetlerin temini müdür tarafından 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, muayene ve kabul işlemeleri 05.01.2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale  Sözleşmeleri Kanununa, depolama ve ayniyat işlemeleri genel hükümlere göre yürütülür. Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme ile bu yönetmelikle tespit edilmiş esaslar ve kriterler dahilinde satın alınan mal ve malzemelerin dağıtımı imza karşılığı ve tutanakla yapılır.

İstenilecek belgeler

MADDE 14-(1) Sosyal yardım ve destek hizmeti alacak olan muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

  • Dilekçe veya sözlü başvuru ile Form doldurulur.
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik beyanı ve gerektiğinde diğer makam ve kişilerden alınacak bilgi ve belgeler ile Sosyal yardım Değerlendirme Kurulunun gerekli gördüğünde isteyeceği yardıma ihtiyaç olduğunu ispatlayıcı birinci fıkrada yazan diğer belgeler.

Kayıt İşlemleri

MADDE 15-(1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Yardımda bulunulan kişilerle ilgili bütün bilgiler kişisel nitelikteki gizli dosyalarda saklanır ve her çeşit gelişme kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

 

Evraklarla ilgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla ilgili yapılacak İşlem

Madde-16-(1)

(a)Müdürlüğe gelen evrak Müdür tarafından ilgili personele havale edilir.Personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız olarak yapmakla yükümlüdür.

(b)Evraklar personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.Gelen ve giden evraklar ilgili defterlere sayılarına göre işlenir.Elektronik olarak gelen evrak aynı sistem üzerinden dağıtılarak havale edilen personelin işi tamamlayıp tamamladığı kontrol edilir.Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.Fatura ödenekleri, Hazırlık Bütçesi ve diğer mali işler Muhasebeci tarafından hazırlanarak imzaya sunulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Denetim

Madde-17-(1)

(a) Sosyal Yardım İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(b) Sosyal Yardım İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(c) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin İzin, Rapor, Derece ve Kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma işlemlerine ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

(Yürürlük ve Yürütme)

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE -(18)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, önce yürürlükte olan  06.06.2016 tarih ve 150 sayılı Meclis Kararı gereği Kültür ve Sosyal  İşleri Müdürlüğü Yardım Yönetmeliği  adı altında düzenlenmiş olan  yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

MADDE-(19)İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE-(20) Bu Yönetmelik Kocasinan Belediye Meclisinin kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE -(21) Bu yönetmelik hükümlerini Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.