E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

                                                                                                         

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç                                                                                                                                            

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam                                                                                                                                        

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik, Kocasinan Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile 5393 sayılı belediye kanunu ile verilmiş çevre, tarım ve orman alanındaki görevlerinin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması.                                                                                                                                                

 ( 2 ) Tarımsal altyapı hizmetleriyle ilgili ilçe sınırları içindeki her türlü talebi yerinde incelemek, gerekli etüt ve projesini hazırlayarak teknik yardımları yapmak ve yaptırmak. Stratejik plan çerçevesinde ilçenin tarımsal gelişimine katkıda bulunmak.                                            

 ( 3 ) Tarımsal hizmetler birimi olarak    kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 

Hukuki dayanak                                                                                                                                     

MADDE 3- ( 1 ) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393sayılı Belediye Kanunu,2872 sayılı Çevre Kanunu,5326 sayılı Kabahatler Kanunu,3194 sayılı İmar kanunu,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile İlgili diğer Kanun ve mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 

Bağlılık

MADDE 4- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 

Tanımlar                                                                                                                                         

MADDE 5 - ( 1 ) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;                                                                            

a) Belediye : Kocasinan Belediyesini,                                                                                                       

b) Başkan : Kocasinan Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: Kocasinan Belediye Başkanlığını,                                                                                            

ç) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısını,         

d) Birim : Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü,                                                                                       

e) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,                                            

f) Personel : Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelini,ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM 

  

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş                                                                                                                                             

MADDE 5- ( 1 ) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Kocasinan Belediye Meclisinin  04/07/2014 tarihli 62 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri:                                                                                    

a)5393 sayılı belediye kanunu ile belediyenin görev alanında sayılan alanlardan; tarımsal sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin (gölet, yeraltı ve yerüstü bendi, sulama havuzu, pompaj vb) kurulması, ıslahı ve tevsii ile ilgili proje çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.                                   

b) Tarım alanındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasını temin etmek.                                                                                        

c) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik ve taşlı arazilerin ıslahı hizmetleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak.                                

ç) Kocasinan ilçe Belediyesi görev alanında bulunan arazilerin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi, ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek.       

d) Arazi toplulaştırması hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak.                                       

e) Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak.                                                

f ) Tarım Alanlarının Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat çerçevesinde İlçe Belediyesine verilen görevleri yapmak.                                                                                    

g) Çiftçi eğitim çalışmalarının yapılmasını desteklemek.                                                                     

ğ) Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer işleri yapmak.                                                          

h) Bölgemizde geçim kaynağı olan zeytin üretimi ile ilgili çalışmalar yapmak, zeytin üretiminde zararlılarla mücadele, bakımı hakkında çiftçiyi bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek.

ı) Dsi’den davranılan zirai sulama kanallarını işletmek.

i) Belediyemize ait arazilerde her türde tarımsal ürün, fidan, çiçek fidesi yetiştirmek.

j) İlçe dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri, tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak.

k) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrolleri yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlarına göndermek.

l) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak.

Teşkilat                                                                                                                                               

MADDE 6- (1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır:

a) Müdür,

b) Şef,

c) Personel,

(2) Müdürlüğe bağlı olarak yeni şeflik kurmak ve görevlerini belirlemekle Müdür yetkilidir.

 

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM  

 

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri                                                                                                          

MADDE 7- (1) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.                                                                                                                                                      

a) Tarımsal Hizmetler Müdürü : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve ‘’Belediyeler ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda üniversiteden mezun olanlar arasından atanır.

b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “ Belediyeler ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.                                                                               

c) Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları  

                                                                                        

MADDE 8 - ( 1 ) Tarımsal Hizmetler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

A) Tarımsal Hizmetler Müdürünün Görevleri                                                                                    

a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olup Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek.                                                                                                                                                        

b) Alt Birim şefleri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan yetkililerin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.                                                                                                             

c) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,                                                                                                                                           

d) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,                           

e) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,                                                                                           

f) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,                                                                                                                                                       g) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,                                                                                                                                        ğ) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

h) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,                              

ı ) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,                          

i ) Tarımsal  Hizmetler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

 

B)Tarımsal Hizmetler Müdürünün Yetkileri 

a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.                                                  

b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.                                                                               

c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.                                                                           

ç) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.                     

d) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma ve rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.                                                                                                   

e) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.                                                                                 

f) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.                           

g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

ğ) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.                                         

h) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

 

 

C) Tarımsal Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları          

a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,                                                                                                                         

b) Alt Birim şefliklerinde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür ve ilgili alt birim şefi tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.                                                                                                                                       c) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.                                      

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflik ve görevleri 

MADDE 9 - (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

A) Şefin görev ve sorumlulukları                                                                                                         

a) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yürütmek,                    

b) Memur ve işçilerin görev bölümünü yapmalarından ve personelin devamından sorumlu olmak,         

c) Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.

B) Memurların görev ve sorumlulukları                                                                                             

Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                  

 

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası                                                                                                                                

MADDE 10 - ( 1 ) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.    

 a) Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin Planlanması: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon             

MADDE 11 -                                                                                                                                             

A- Belediye Birimleri Arasında ve Birim İçi İşbirliği ve Koordinasyon        

a) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.                  

b) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.                                                                                             

c) Tarımsal Hizmetler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şef’e veya sorumlu personele iletir.

  d) Şef veya görevli personel evrakları niteliğine göre inceler gerekli araştırmaları yaparak birim yetkilisinden onay alarak sonuca ulaştırır.                                     

  e) Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne havale edilir.

 

B) Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon                                                                                            

a) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

                                                                                                                           

Denetim ve Disiplin Müdürlük İçi Denetim

MADDE 12-                                                                                                                                               

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.                                                 

b) Tarımsal Hizmetler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Disiplin                                                                                                                                                      MADDE 13- (1) Müdürlük personelinin birinci sicil amiri Tarımsal Hizmetler Müdürüdür.

 

Disiplin cezaları                                                                                                                                     

MADDE 14- (1) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM       

                                                                                                                              

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar                                                                                                     

MADDE 15- (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 16- (1) On yedi maddeden ibaret bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme                                                                                                                                             

MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Kocasinan Belediye Başkanı yürütür