E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

              Amaç

             MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

            Kapsam

           MADDE 2- (2) Bu Yönetmelik Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün hizmet, faaliyet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

          MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen;

          a) Belediye: Kocasinan Belediyesini,

          b)Belediye Başkanı: Kocasinan Belediye Başkanını,

          c) Meclis: Kocasinan Belediye Meclisini,

         d) Encümen: Kocasinan Belediye Encümenini,

         e) Teknik ve İdari Personel: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan / çalışacak teknik ve idari personeli tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yasal Dayanak

        MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Doğrultusunda, Başkanlık oluru ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğünden oluşmaktadır.

        (2) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

          MADDE 5- (1) Başkanlık Olur’u ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğünden oluşmaktadır.

          (2) Şube Müdürlüğü Başkanlık Olur’u ile Belediye Başkanlığı’na bağlı olarak görev, yetki ve sorumluluklarını yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

           Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

           MADDE 6- (1) Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yapılacak olan faaliyet, hizmet, tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyici sistemler, her türlü makine, ekipman, araç,gereç ve imalatların,  geliştirilmesini sağlar. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi sınırları dahilindeki “ kırsal mahallelerde aşağıda verilen konularda hazırlanacak projeleri destekler.

a)    Tarımsal yapılar ve sistemlerle ilgili projeler

b)   Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi projeleri

c)    Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaştırıcı projeler

d)   Hayvancılığı ( tesis, makine ve ekipman yönünde) destekleme projeleri

e)    Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam, makine, ekipman ve ortam sağlanması konusunda desteklenmesi amaçlı projeler

f)     Tarım ve hayvancılığı geliştirme ve destekleme amaçlı yapımı devam eden fakat maddi yetersizlikten tamamlanamayan projelerin desteklenmesi amacı ile yapılan çalışmalar

         (1) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlamak için gerekli bilgilerin teminini sağlar.

         (2) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar.

         (3) Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini yapar.

         (4) Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesaplarını yapar.

         (5) Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar.

         (6) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlama, uygulama, uygulatmak ve aksayan yönlerinitespit ederek çözüm üretir.

         (7) Belediye’de yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

        (8) Konusu ve birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek süretiyle, sonuçlandırılmasını sağlar.

        (9) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Belediye Başkanlığına sunulmasını sağlar.

        (10) Her yıl için Bütçe Teklifi Hazırlanır, Belediye Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresi içinde gönderilir.

        (11) Kalite süreç performansları periyodik olarak izlenerek, sektör mensuplarının memnu-niyetine yönelik anket çalışmaları gerçekleştirilir. Süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması sağlanır. 

        (12) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlanır.

        (13) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

        (14) Personel hareketlerini (İzin,vb.) planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar.

        (15) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelik genelge, tebliğ vb. takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir.

        (16) Müdürlükte çalışan personelinbirinci sicil amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

        (17) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar.

        (18) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlar.

        (19) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve Belediye Başkanlığı’nın bilgisine sunulur.

        (20) İş güvenliği ile çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlanır.

        (21) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir.

        (22) Bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve Üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumluluklar yerine getirilir.

        (23) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

        (24) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.

        (25) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer hükümler

           Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

           MADDE 7- (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

           MADDE 8-(1) Bu yönetmelik hükümleri Kocasinan Belediye Meclisi’nce kabulü ve  belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

           MADDE 9- (1) Bu yönetmelik hükümleri Kocasinan Belediye Başkanı tarafından yürütülür.