E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Mezarlıklar Müdürlüğü

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk­ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen:

a)      Belediye: Kocasinan Belediyesini,

b)      Meclis: Kocasinan Belediye Meclisini,

c)       Encümen: Kocasinan Belediye Encümenini,

d)      Başkan: Kocasinan Belediye Başkanını,

e)      Müdürlük: Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünü,

f)       Müdür: Mezarlıklar Müdürünü,

g)      Şef: Mezarlıklar Şefini,

h)      Personel: Müdürlük emrinde çalışan tüm personeli

i)        Ölü: Yaşamı sona ermiş kişiyi,

j)        Morg: Sıhhi ölü bekleme yerini

k)      Gasil hane: Ölülerin yıkandığı ve kefenlendiği yeri,

l)        Cenaze: Kefenlenip define hazırlanmış ölüyü,

m)    Defin Hizmetleri: Cenazenin belirlenen mezarlık alanlarında gömülmesi ile tamamlanacak hizmetleri,

n)      Mezarlık Hizmetleri :Mezarlık alanlarında yürütülen tüm yapım, üst bakım, temizlik, peyzaj iş ve işlemlerini,

  • o)      Lahit: Kenarları taş veya beton duvar, üstü taş veya beton kapakla örtülecek şekilde hazırlanmış mezarı ifade eder.

 

İlgili Sağlık Kuruluşu: Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler (özel poliklinik ve hastaneler dahil), sağlık ocakları, aile hekimlikleri ve üniversite hastaneleri kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5- Mezarlılar Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

  1. Müdürlük
  2. Mezarlıklar Şefliği

 

Bağlılık

MADDE 6- Mezarlıklar Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler, Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yürütülür:

1) Yürürlükteki mevzuatla Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,

2) Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin etmek, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Başkanlığa teklifte bulunmak,

3) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına cenazelerin defin edilmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya mezarlığa tekrar gömülmesi işlerinin mevzuata uygun bir şe­kilde yürütülmesini sağlamak,

4) Ölüm kayıtlarının, ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak,

5) Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak,

6) İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

7) Vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin, Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda, mevzuat çerçevesinde çözüme ulaştırılmasını sağlamak,

8) Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yolu ile teminini sağlamak,

9) Mezarlıklarda bulunan ve budanması gerekli olan ağaçların budamasını,çürük, devrilmek üzere olan ağaçların kesilmesini Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirilmesi sağlamak,

10) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,

17) Müdürlük için gerekli makine ve teçhizat satın alınması, bunların işletilmesi ile şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,

18) Fakir ve kimsesiz vatandaşların cenazelerinin defnini sağlamak,

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8- Mezarlıklar Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Ka­nununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yap­maya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9- Mezarlıklar Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili ya­salarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10- Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

                        Kocasinan Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.

                        Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işini, Kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçeve­sinde en iyi şekilde sevk ve idare eder.

                        Müdürlükle ilgili çalışmalarda 1.Derecede imza yetkisine sahiptir.

                        Müdürlüğün 1.derece disiplin amiridir.

                        Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağ­lama yetkisine sahiptir.

                        Çalışanlar arasında görev bölümü yaparak, yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha verimli yürümesini sağlamak.

                        Müdürlüğün harcama yetkilisi olup, bütçe ve faaliyet raporunu hazırlamak.

 

Mezarlıklar Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- Mezarlıklar Şefliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Personelin haftalık veya aylık olarak çalışma programını hazırlamak.

b)      Birimle ilgili olarak çalışma raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

c)       Birimle ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak ve gelen/giden evrak takibini yapmak.

d)      İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı sağlamak.

e)      Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.

f)       Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin ve hizmet taleplerinin ( mezar kazma, gasilhane, cenaze nakil ve defin hizmetleri) yerine getirilmesini sağlamak

g)      Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin arşivlenmesini ve saklanma­sını sağlamak.

i)        Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve devamını sağlamak.

j)        Müdürlüğün diğer birimlerinin görev alanı içinde sayılan maddelerin etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

k)      Mezarlık,cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesinde meydana gelebilecek aksaklıkları ve alınacak tedbir­leri belirleyerek bu konuda alınması gereken kararları ve düzenlemeleri Müdüre bildirmek ve uygun görülen düzenlemelerin takibini yapmak.

l)        Görev alanı içine giren konularda, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak ve sonuçlarını Müdüre bildirmek.

m)    Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Gasil hizmetleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 12- Gasilhane Hizmetlerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Mezarlıklar Şefinden almış olduğu yazılı veya sözlü talimatları zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.

b)      Gasilhaneye getirilen cenazelerin dini kurallara uygun olarak yıkanıp ve kefenlenmesini sağlamak.

c)       Vatandaşlardan talep gelmesi halinde. defne iştirak edip, defin hizmetinin dini kurallara uygun olarak yapılma­sını sağlamak.

d)      Cenaze törenlerinde din görevlisi olarak müdürlüğü temsil etmek.

e)      Görevlendirilmesi durumunda birimini temsil etmek.

 

Mezarlık ve Defin hizmetleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Mezarlıklar Şefinden almış olduğu talimatlarla mezar kazım hizmeti yürütmek.

c)       Mezarlıklarda tutulması zorunlu cenaze kayıt defterinin tutulmasını sağlamak.

d)      Defin edilen cenazelere ait Gömme İzin Kâğıtları ile alınan Mezar Yeri Tahsis Belge­lerini kontrol ederek bu belgelerin arşivlenmesi için idari hizmetler ile koordineli haraket etmek.

e)      Ziyaretçilerin rahat ziyaret yapmalarını sağlayıcı tedbirler almak.

f)       İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak.

g)      Mezar Yeri Onarım Belgesi veya Mezar Yeri Tahsis Belgesi olmayan ve defin tarihinden itibaren üç ayını doldur­mayan mezarların mezar yeri onarımlarına engel olmak.

h)      Onarılan mezarların bulunduğu yere bizzat giderek, mezar üstü yapının müsaade edilen ölçüler dahilinde yapılıp yapılmadığını kontrol edip kum, çakıl, mermer atığı gibi maddelerin temizlenmesini sağlamak.

i)        Büyükşehir Belediyesinden alınan Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ve Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi almış kişiler haricin­dekilerin mezar bakım ve onarımlarına engel olmak,

k)      Ziyaretçi vatandaşlara yönlendirici ve mezarlığı tanıtıcı yardımlarda bulunmak,

l)    Mezarlık içerisinde rutin kontroller yaparak, gördüğü olumsuzlukları mezarlıklar Şefi’ne bildirmek.

m)      Mezarlık görevlilerinin bilgisi dışında, mezarlık içerisine mezar haricindeki yerlere ağaç ve bitki dikimine engel olmak.

Cenaze Nakil hizmetleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14- Cenaze Nakil Hizmetlerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Mezarlıklar Müdürlüğü Şefinden almış olduğu yazılı ve sözlü talimatlara istinaden uygun araçlarla cenaze nakil hizmeti vermek.

b)      İhtiyaç olduğunda cenazenin araçtan mezar başına kadar taşınmasına yardımcı olmak.

c)       Araçları her zaman göreve hazır vaziyette bulundurmak.

d)      Araçların günlük bakımlarını yaparak, periyodik bakım zamanlarında bakımını yaptırmak.

e)      Belediye sınırları ve mücavir alanları dışına görevlendirilmesi halinde araç görev kağıdını doldurmak.

 

Mezarlıklar

MADDE 15-

Mezar: ölünün defnedildiği alan olup, uzunluğu iki metre, eni seksen santimetre, derinliği en az bir buçuk metre, yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarlar aynı ada içerisinde bir metre uzunluğunda ve altmış santimetre eninde olacaktır. İki mezarın yan yana aralığı ve baş ve ayak taraflarından birbirine mesafesi küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere elli santimetredir.

Aile Mezarları: Mezarlıkta ayrılmış sahalarda en fazla 2 x 3 = 6 m² alanında ve en fazla 3 adet ihdas edilebilen aile mezarlıklarıdır. Aile mezarlarının tahsisi Belediye Meclisince düzenlenen tarifeye uygun olarak aile adına yapılır. Aile mezarı tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş ve çocukları ile torunlarından istediğini defnettirebilir veya bunlardan kimin defnedilmesi gerektiğini belirleyerek, belirlediği isimleri tahsis anında birime bildirir ve bu bilgiler mezarlık ka­yıt defterine geçirilir. Kişi sağlığında defnedilmesini istediği bu kişiler arasında değişiklikler yapabilir. Değişiklik olması halinde birime bildirilir ve mezarlık kayıt defterinde gerekli değişiklik kaydı yapılır. Aile mezarı tahsis edilen veya hak sahibi olanların beyanları veya yapılan araştırmalar sonucu mezarın çeşitli nedenlerle (bir başka yere defin veya ke­miklerin bir başka yere nakli nedeniyle boşalması ve defnin imkansız hale gelmesi gibi) kullanılmadığının anlaşılması üzerine bu mezarlar üzerindeki tahsis iptal edilerek tasarrufu belediyeye geçer ve bu mezarlar için alınan bedel hak sahiplerine iade edilmez. Aile mezarlarının kullanımı konusunda en az iki yılda bir Müdürlükçe gerekli araştırmalar yapılır. Aile mezarı alan kimse tarafından belediyece tespit edilmiş plan-projeye göre mezar etrafı muntazam ve belirli yükseklikte bir duvarla çevrilir. İçine üç adedi geçmemek üzere lahit yaptırırlar. (Bir adet de kemiklik olabilir.)

Umumi Mezarlar: Mezarlıkta en fazla 0.8 cm. x 2 m. = 1.60 m² ebadında tek tek cenaze defni yapılabilen mezarlar olup, vefat eden kişinin eşi istediği takdirde adına tahsis yapılabilir. Bu konuda Belediye Meclisince tarife düzenlene­bilir. Lahit yapımı isteğe bağlıdır. Mezar tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş ve çocukları ile torunlarından istediği­ni defnettirebilir veya bunlardan kimin defnedilmesi gerektiğini belirleyerek, belirlediği isimleri tahsis anında birime bildirir ve bu bilgiler mezarlık kayıt defterine geçirilir. Kişi sağlığında defnedilmesini istediği bu kişiler arasında deği­şiklikler yapabilir. Değişiklik olması halinde birime bildirilir ve mezarlık kayıt defterinde gerekli değişiklik kaydı yapılır. Mezar tahsis edilen veya hak sahibi olanların beyanları veya yapılan araştırmalar sonucu mezarın çeşitli nedenlerle (bir başka yere defin veya kemiklerin bir başka yere nakli nedeniyle boşalması ve defnin imkânsız hale gelmesi gibi) kullanılmadığının anlaşılması üzerine bu mezarlar üzerindeki tahsis iptal edilerek tasarrufu belediyeye geçer ve bu mezarlar için alınan bedel hak sahiplerine iade edilmez. Bu mezarların kullanımı konusunda en az iki yılda bir Müdür­lükçe gerekli araştırmalar yapılır. Şehitler için bu bölümde yer ayrılarak, düzenleme yapılabilir. Hüviyeti bilinmeyen, Cumhuriyet Savcılığınca defnine müsaade edilen cenaze veya aksamları, kimsesiz, fakir ve muhtaç olduğu belediye veya mahalle muhtarlıklarınca tespit edilenlerin cenazeleri de bu mezarlara defnedilir. Standart ölçüler, yukarıda belirtilen ölçüler olmasına rağmen (arazi yapısı, uygulanacak teknoloji, mezarlık arazilerinden maksimum fayda sağ­lanması ve düzen oluşturulması, eski bir cenazenin yanı olması v.s.nedenler ile) Müdüriyet bu ölçülerde büyütme yapılabilir. Fakat bu ebatlardan küçük yapılamaz.

Ölüm Halinde Yapılması Gereken İşlemler:

MADDE 16-

1) Ölüm Belgesinin (defin ruhsatı) alınması:

a) Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için mutlak surette Gömme İzin Kağıdı alınması gerekmektedir.

b) Ölümün evde olması durumunda, Gömme İzin Belgesi ilgili sağlık kuruluşlarının doktorları tarafından düzenlenir.

c) Hastanede vefat olduğunda, Gömme İzin Kağıdı hastane tarafından düzenlenir.

d) Adli Tıp veya Cumhuriyet savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları veya otopsi tutanağı, ilgili sağlık kuruluşları tarafından Gömme İzin Kağıdına çevrilir.

e) Yurt dışında ölüp ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen ölüm raporlarının Havaalanlarında yapı­lan tercüme raporlarıyla birlikte ilgili sağlık kuruluşuna müracaat edilerek Gömme İzin Kağıdı alınır.

f) Gömme İzin Kâğıdı eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulduktan sonra mühürlenip imzalanmalıdır. Mühürsüz, imzasız veya eksik doldurulan Gömme İzin Kağıdıyla işlem yapılmaz.

2) Cenaze Defin Hizmetleri:

 

Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar Mezarlıklar Birimine müracaat ettiklerinde mezar yeri temini, mezar kazma hiz­meti, cenaze yıkama ve kefenleme hizmeti, cenaze nakil hizmeti veya bunların tümünün bir arada sunulduğu mezar tahtası ilavesi ile birlikte tam hizmetten faydalanabilirler. Sunulan hizmetler ve tam hizmet için Belediye Meclisince tarife düzenlenebilir. Ölülerin yıkanması ve kefenlenmesi ile ilgili tüm işlemlerin Belediyeye ait gasilhanelerde yapıl­ması esastır. Ancak vatandaşların kendi tercihleri olması halinde hastanelerin gasilhanelerinden de faydalanılabilir. Gömme İzin Kâğıdı alınmış tüm cenazeler Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki mezarlıklara, Mezarlıklar Nizamna­mesinin 28. maddesi uyarınca gün batımına kadar defin yapılır. Bu müddet dışında bütün işlemler tamamlanmış olsa dahi defin yapılmaz. Ancak inancı gereği bekletilemeyen bir cenaze olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakınca taşıması gibi zaruret halinde, Belediye Başkanının onayı alındıktan sonra defin yapılabilir. Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemleri sırasında ilgili sağlık kuruluşlarından görevlendirile­cek bir sağlık görevlisi nezaretinde gerekli tedbirler (ilaçlama, kireçleme v.b) alınır. Bu tür hastalıktan ölenler hiçbir surette ve hiçbir yolla şehirlerarası nakil edilemezler.

Mükerrer Defin :

MADDE 17- Ölüm tarihinden itibaren beş yılını tamamlayan her tür mezara mükerrer defin yapılabilir. Bu nedenle tahsisli mezarlarda, adına tahsis yapılan kişi veya kanuni mirasçılarından birinin muvaffakatı alınarak, umumi yerde bulunan mezarlara ise Mezar Yeri Onarım Belgesi alan kişi veya kanuni mirasçılarından birinin muvaffakatı alınarak mükerrer defin işlemi yapılır.

Mezar Yeri Onarım Belgesi:

MADDE 18- Mezarların üzerine yapılacak mezar üstü yapılara, ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde birinci de­rece yakınlarının (veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik belgeleri ile ispatlaması) Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünce Mezar Yeri Onarım Belgesi alması koşuluyla müsaade edilir.

Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen kişiler hiçbir surette bu belgeyi başka birine devredemez.

Mezarlıklar Nizamnamesinin 36. maddesine göre; ölüm tarihinden itibaren üç ay dolmadıkça, Mezar Yeri Onarım Belgesi alınmış olsa dahi mezar yeri onarımına müsaade edilmez.

Mezar Yerlerinin Onarım Şartları:

MADDE 19-

a)     Büyükşehir belediye Başkanlık onayı alınmadan hiçbir mezar üst yapısı anıt mezar tarzında düzenlenmeyecektir.

b)      Büyükşehir belediyesinince uygun gördüğü mezarlıklarda Belediye Meclisinin kararı alındıktan sonra mezar üst yapılarının tek tip halinde uygulaması istenebilir.

c)       Onarımı yapılan mezar minimum ölçüleri, eni 1 mt. boyu ise 2 mt. ebadındadır. Ancak Müdürlük istediği mezar­lıkta bu ölçüleri, eni 1.30 mt. boyu ise 2.30 mt. ebadına kadar artırabilir.

d)      Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar yerleriyle ilgili çıkabilecek sorunlar karşısında belediyeye karşı sorumludurlar.

Mezar Yeri Tahsis Belgesi

MADDE 20-

a)      Aile mezarlığı olarak ayrılan ve gerekli parselasyon işlemi yapılmış mezarlar için talep halinde Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenir.

b)      Aile mezarlığının mezar ölçüleri her bir kabir için, eni 1 m. boyu ise 2 m. ebadındadır.

c)       Adına Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar yerleriyle ilgili sorunlar karşısında Büyükşehir belediyesine karşı sorumludurlar.

 

Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ve Uyulması Gereken Kurallar :

MADDE 21-

a)      Mezarlıklarda, mezar üstüne yapılacak her türlü yapılar, Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezarı onarmak isteyen kişilerden, yetki belgesi şartı aranmaz.

b)      Mezar üstü yapım esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve inşaattan arta kalan taş, moloz, kum ve toprakla­rın mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişinin yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayan­lar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

c)       Mezarlıklarda mezar inşaatı yapan gerçek ve tüzel kişilerin Mezar Yeri Onarım Belgesi ve Mezar Yeri Tahsis Belge­sinde belirtilen ölçülerin dışına taşmaları veya izinsiz mezar yapmaları halinde, yaptığı mezar yıktırılır. Tekerrürü halinde yine yapılan mezar yıktırılarak, ilgili kişinin Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi iptal edilir. (Bir yıl Mezar İnşaat ve Onarım Yetki Belgesi verilmez)

 

Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi:

MADDE 22- Mezarlıklarda, mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi Müdürlükten Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezar bakım yapmak isteyen kişilerden, yetki belgesi şartı aranmaz.

a)      Mezar bakım ve onarımı işi, bakımı yapılacak mezar üstü ile sınırlıdır. Mezar dışına yapılacak işlemler (ağaç dik­mek vs. ) mezarlık görevlisinin kontrolü ve denetimi ile yapılır.

b)      Mezar üstü bakımı esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve arta kalan çöp, moloz, kum ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

 

Cenaze Nakli

MADDE 23-

a)      İlgili kurum ve kuruluşlardan Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar, Mezarlıklar Müdürlüğü’ne müracaat ederek cenaze defin ve nakil hizmetlerinden ücretsiz veya Belediye Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre faydala­nabilirler.

b)      Cenaze nakil hizmeti Belediye, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve özel şirketlerin bu işe mahsus araçla­rıyla şehiriçi ve şehirlerarası olarak gerçekleştirilir.

c)       Cenaze nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlarla yapılır. Cenaze nakilleri için ayrılan araçlar, hiçbir surette başka amaçla kullanılamaz.

d)      Hasta Nakil Ambulansı ve Acil Müdahale Ambulansı ile cenaze naklinin yapılmaması esastır.

e)      Cenaze Nakil araçları, isteğe bağlı olarak açık veya kapalı kasa olabilir.

f)       Şehirlerarası nakil yapılacak cenaze nakil aracı kapalı kasa olmalı ve araçta soğutma tertibatı bulunmalıdır.

g)      Oniki saatten fazla devam edecek nakillerde cenazenin ilaçlanarak çabuk bozulmasının engellenmesi zorunludur.

h)      Şehirlerarası nakil yapılacak ölü veya bakayası, kefene sarılı olduğu halde çinko veya kurşundan mamul madeni bir tabut içerisine konulur.

i)        Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler; ilgili sağlık kuruluşunda görevli doktorun, doktor bulunmadığı zamanlar­da sağlık memurunun nezaretinde tabutlanır.

j)        Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler için görevli doktor, bulunmadığı zamanlarda sağlık memuru tarafından cenazenin naklinde bir sakınca olmadığına dair Yol Nakil İzin Belgesi verilecektir. Cenaze naklinin uygun araçla yapılıp yapılmadığı Yol Nakil İzin Belgesi veren görevli tarafından denetlenebilir.

k)      Gömme İzin Kağıdı alınmamış ölülere veya ceset bakiyelerine Yol Nakil İzin Belgesi kesinlikle verilmez.

Cenazenin Mezardan Çıkarılması ve Nakli :

MADDE 24-

a)      Mezardan çıkarılıp, nakli yapılacak cenazeler için Başkanlık onayı gereklidir. Ancak, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerin yazılı talepleri ile otopsi yaptırılacak cenazelerin mezardan çıkarılmasının istemesi halinde, Baş­kanlık onayı aranmaz.

b)      Mezardan çıkarılıp nakli yapılacak cenazeler için, defter kayıtlarından Gömme İzin Kağıdı sureti çıkarılıp naklinin uygun olup olmadığı konusunda görevli doktorun onayı alınır.

c)       Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam, tifüs ve ruam gibi toplum sağlığını tehdit edici hastalıklarından vefat edenle­rin nakli yapılamayacağı gibi, bu tür hastalıklarından vefat etmiş olanların cenazelerinin mezardan çıkarılıp başka bir mezarlığa nakli, defin tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yapılamaz.

d)      Mezardan çıkarılıp şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler, görevli doktorun, doktor bulunmadığı zamanlarda sağ­lık memurunun nezaretinde gerekli sıhhi tedbirler alınarak tabutlanır ve nakli gerçekleştirilir.

 

Mezarlıklarda Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 25-

a)      Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan mezarlıklar dışında defin yapılamaz. Resmi mezarlık alanları haricinde defin yapılmaması için Belediye Zabıtası, Jandarma ve Mahalli Polis Karakollarından önlem alınması istenir. Ön­lenemeyenler ile sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bil­dirilir.

b)      Mezarlıkların işletme ve işlettirilme sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine aittir.

c)       Müdürlük, Defin Birimi bünyesinde istihdam edilen görevliler, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanır.

d)      Mezarlık sahası içerisinde düzeni sağlamak için, otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, dilencilik yapmak, para karşılığı kuran okumak, mezarların üzerlerine oturmak, taşlarını tahrip etmek, çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat atıklarını atmak, konulmuş levhaları sökmek veya yerlerini de­ğiştirmek, ağaçların üzerine işaret koymak, izin almadan ağaç dikmek ve halkın huzurunu bozucu davranışlar; mezarlık güvenlik görevlileri ve mezarlık görevlilerince engellenir. Gerek görülürse Zabıta Müdürlüğünden yar­dım ve destek istenir.

e)      Mezarlıklar Müdürlüğü hizmette sürekliliği esas alarak dini bayram, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili gün­lerinde aksaklıklara meydan vermeden 365 gün hizmet verir.Personelin çalışma süreleri, izinleri ilgili mevzuat­lara ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre düzenlenir.Müdürün ön görmesi durumunda (dini örf ve adetlere göre ve yaz saati uygulamalarında v.s) çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir

f)       Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal me­zarlıktan dışarı çıkartılır.

g)      Mezarlar üzerine çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak yasaktır.

h)      Mezarlık içerisine yapılacak Hayır çeşmelerinin yerleri Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar müdürlüğü tarafından planlanacaktır. Belirlenen yerler dı­şında çeşme yapılmayacaktır. Söz konusu hayır çeşmelerine tahakkuk edecek su vb. bedel çeşmeyi yaptırana ait olacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 26- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 27- Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 28- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 29- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

 MADDE 30- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

                        ALTINCI BÖLÜM

                        Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

 MADDE 31- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

 MADDE 32- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde sak­lanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

                        YEDİNCİ BÖLÜM

                        Denetim

 Denetim Disiplin Hükümleri

 MADDE 33- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

                        SEKİZİNCİ BÖLÜM

                        Çeşitli ve Son Hükümler

 Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 MADDE 34- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

 Yürürlük

 MADDE 35- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 36- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.