E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Etüt Proje Müdürlüğü

T.C.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1: (1) Bu yönetmelik, Kocasinan Belediye sınırları dâhilinde bulunan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile kültürel mirasın yoğun olarak bulunduğu alanların tarihi ve kültürel özellikleri korunarak gelişime uygun yeniden inşa ve restore etmek, günümüz konforu ve kullanım şartlarını içeren, konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturmak, çağdaş standartlara uygun olarak yenilemek ve yaşatarak kullanılabilir bir hale getirmek için yasalarla Kocasinan Belediyesinin görev ve sorumluluk alanındaki hizmetlerin bilimsel, akademik ve aktif bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Etüt Proje Müdürlüğü’nün teşkilatlanma, organizasyon, hukuki statü, iş ve işleyişine ilişkin prosedür, görev ve yetki alanlarıyla, çalışma usul ve esaslarını tanımlamayı amaçlar.

Kapsam:

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik Kocasinan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nün teşkilatlanma, organizasyon, hukuki statü, iş ve işleyişine ilişkin prosedür, görev ve yetki alanlarıyla, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak:

MADDE 3: (1) Etüt Proje Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5366 sayılı kanunun 6ncı maddesine dayanılarak çıkartılan uygulama yönetmeliği ile ihale usul ve esasları, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar:

MADDE 4: (1) Bu yönetmelikte yer alan tanımlar şunlardır:

 1. Belediye                  : Kocasinan Belediyesi ,
 2. Başkan                    : Kocasinan Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı: Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Müdürlük: Etüt Proje Müdürlüğü,

e) Bölge Kurulu: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ,

f) Taşınmaz Kültür Varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devletlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yeraltında veya su altındaki bütün taşınmaz varlıklardır. (2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3)

g) Taşınmaz Tabiat Varlıkları: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan değerlerdir. (2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3)

ğ) Sit: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin, sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.(2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3)

h) Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. Maddesinde belirtilen varlıklardır.

ı) Koruma ve Korunma: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını muhafaza, bakım onarım restitüsyon, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleridir. (2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3.)

i) Koruma Alanı: Taşınmaz kültür ve Tabiat Varlıklarının muhafazaları veya tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alanlardır.

j) Değerlendirme: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının teşhiri, tanzimi ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasıdır. Dünya kültürü ve mirası verileri olarak bilim, kültür ve onarım yönünden ilgililerin tetkiki ve ziyaretine sunulmasıdır.

k) Geliştirme: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile sitlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve en uzun geleceğe kadar korunması için çağın koşullarına uygun bilimsel kullanım yöntemlerinin geliştirilmesi ile bu varlıkları meydana getiren kültürlerin, değerlerin, bilgilerinin, teknik ve teknolojilerinin korunup geliştirilmesi, geleceğe aktarılması bu büyük bilgi birikimi ve değerler sisteminden yararlanılır durumda bulundurulmasının sağlanmasıdır.

l) Sit Alanları: Kentsel ve çevresel alanlarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İmar Kanunu'nda tanımlanan ve usulüne uygun olarak tespit ve tescil İşlemleri tamamlanan tarihsel, arkeolojik, doğal sitler ile kentsel sit alanlarında yerleşme Fiziksel planlar ile koruma ve kullanmaya ilişkin özel hükümler getiren alanlardır.

m) Tarihsel Çevre: Tescil edilmiş tarihsel ve kentsel sit alanları ile tek yapı olarak tespit edilen kültür varlıkları ve bunların yanı sıra tescil edilmemiş de olsa bozulmamışlıkları ve bütünlükleri açısından korunmaları ve sağlamlaştırılmaları uygun görülen yerleşik kent alanlarındaki karakteristik dokulardır.

n) Koruma Amaçlı İmar Planı: Sit içeren yerleşme alanlarında düzenlenen koruma ve geliştirme amaçlı plan olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nca tanımlanan taşınmaz eski eser kapsamındaki "anıt", "külliye", "sit", "ören yeri ve doğal sitler ile kent mekânı ve bunu bütünleyen çevresel alanlarda yer alan tarihi arkeolojik ya da mimari değeri bulunan eski eser ve sanat yapılarının ya da tek başlarına sanat değeri taşımasalar bile bozulmamışlıkları ve bütünlükleri açısından bir devri karakterize eden yerleşme dokuları ve kent parçalarının topluca oluşturdukları "kentsel sit" alanlarının korunmaları, bu alanlara uygun yeni kentsel fonksiyonlar getirilmesi ile bu çevrelerde yeni yapılar yapılabilmesi için uyulması gerekli koşulları yeterli ayrıntıda belirleyen plandır.

o) Koruma Amaçlı Proje: Taşınmaz kültür ve tabiat alanları ile sit alanlarının bütünü için veya bir kısmı için ya da taşınmaz kültür varlıkları için münferiden hazırlanmış olup, bunların muhafaza, bakım, onarım, restitüsyon ve restorasyon işleri veya bilimsel yöntemlerle koruma, değerlendirme ve geliştirmeleri amacıyla koruma imar planlarına ve 2863 sayılı yasada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak onanan projelerdir.

ö) Koruma Amaçlı Uygulama: Taşınmaz kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu alanlar veya sit alanı ilan edilmiş alanlar ile münferit taşınmaz kültür varlıklarını korumak için 2863 sayılı yasada ön görülen usul ve esaslara göre hazırlanmış ve onanmış koruma amaçlı projelere uygun olarak yapılacak olan muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, değerlendirme ve geliştirmeye yönelik 2863 sayılı yasada öngörülen usuller içinde yapılan inşaat uygulamalarıdır.

p) Kentsel Haklar: Avrupa Kentsel Haklar Bildirgesinde tespit ve karar altına alınan kent ve kentli haklarının tümüdür. Yenileme Alanı: Sit ve Koruma alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının içinde, sınırları yetkili idarenin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca kabul edilerek belirlenen alanlardır.

r) Yenileme Rölöve Projesi: Tarihi ve Kültürel taşınmaz varlıkların ve yakın çevresinin mevcut durumlarınım belgelenmesi için hazırlanan farklı ölçeklerdeki projeler ile açıklama raporudur.

s) Yenileme Avan Projesi: Yenileme uygulama projelerine esas teşkil edecek, kanunun 2.maddesi uyarınca kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanan, mimari avan proje ile statik, tesisat, elektrik, ulaşım ve altyapı ön raporlarıdır.

ş) Yenileme Uygulama Projesi: Yenileme alanı içerisinde bulunan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların, kanunun 3.maddesi uyarınca kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanan, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile onarılacak veya yeniden inşa edilecek yapıların, imar mevzuatında öngörülen kentsel tasarım, çevre düzenleme, mimari, statik, mekanik elektrik tesisat ve alt yapı projeleridir.

t) Uygulama Birimi: Yetkili idarelerce kurulan yenileme alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek yetkili ve sorumlu birim.

u) Ortak Uygulama: Birden fazla il özel idaresi ve/veya belediye tarafından yapılan uygulamadır.

ü) Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB): Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak üzere kurulan koruma uygulama ve denetim bürolarıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş:

MADDE 5: (1) Etüt Proje Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. ve 10.04.2014 tarihli, 28968 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 122 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat:

MADDE 6:

 1. Etüt Proje Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Proje ve AR-GE Şefliği ve Evrak Büro Şefliği, Teknik, Mali ve İdari Personelden oluşur.
 2. Etüt Proje Müdürlüğü tanımlanan görevlerini gerçekleştirmek üzere alt birimleri ile faaliyet gösterir. Bu alt birimler:

a) Ulusal Projeler Ekibi

b) Uluslararası Projeler Ekibi

c) Girişimcilik Ekibi

d) AR-GE Ekibi

e) Yenilikçilik Komitesi

f)  Gönüllü katılım platformu

Diğer Birimlerle İlişkiler, Müdürlük hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile koordineli olarak çalışır.

 

Bağlılık- (1) Etüt Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Personelin unvan ve nitelikleri:

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 7- (1) Etüt Proje Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir

 1. Müdür
 2. Proje ve AR-GE Şefliği
 3. Evrak Büro Şefliği
 4. Teknik
 5. Mali ve İdari Personel

 

 

Görev, Yetki, Sorumluk ve Nitelikler

 

 1. Etüt Proje Müdürlüğünün görevleri

MADDE 8-(1) Etüt Proje Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığının onayını almak suretiyle gerekli gördüğü hallerde müdürlük bünyesindeki birimleri, birimlerin görev alanını, yetki ve sorumluluklarını organize etmek

(3) Beş yıllık stratejik, plan, proje ve uygulamalara yönelik yıllık programlarını yaparak yapılan her program için fiziki, sosyal, iktisadi, hukuki, idari, mali, fizibilite etütleri hazırlayıp, bunlara uygun koruma geliştirme, değerlendirme ve koruma ve yenileme amaçlı projelendirme, uygulama çalışmalarını ortaya koymak.

(4) Kocasinan İlçesinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması, kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde hazırlanacak koruma ve yenileme amaçlı eylem programları hazırlamak, bu amaçla gerekli parasal kaynakları, fonların teminini etüt ederek ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak.

(5) Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, beş yıllık plan, yıllık program, müdürlüğün bilânço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp başkanlığa sunmak.

(6) Bütçe, iş yatırım planı, programları ve yasalar uyarınca harcama yapmak.

(7) Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili her türlü yasal mevzuatın, kitap, döküman ve bilginin takibi ve zamanında ilgili personele ulaştırılmasını temin için gerekli görevlendirmeyi, araç-gereç teminini sağlamak.

(8) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek. Söz konusu alanlarla ilgili tüm çalışmaların eşgüdümünden sorumlu olmak.

(9) Kocasinan Belediyesi mülkiyetindeki korunması gerekli eski eser ve diğer gayrimenkullerin değerlendirme, geliştirme ve kullanımına yönelik fonksiyon tanımlaması türündeki uygun önerileri belirlemek.

(10) Yapılan veya yapılacak olan kentsel tasarım, mimari proje ve programın Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul Kararı ile Nazım Planın koruma amaç, hedef, politika, strateji ve hükümlerine uygunluğunu sağlayacak öneri ve stratejileri geliştirmek.

(11) Her türlü "Kentsel Tasarım Rehberi’ni ve benzer amaçlı kılavuz dokümanı oluşturmak.

(12) Müdürlük hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını başlatmak, projeler geliştirmek, kontrolünü sağlamak.

(13) Kent paydaşları ile proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

(14) Proje yarışmaları düzenlemek.

(15) Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek.

(16) Kentsel tasarım hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak.

(17) Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda çözüm önerileri sunmak ve proje geliştirmelerine önderlik yapmak, oluşturmak.

(18) Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde organize etmek.

(19) Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak, dış ülke kentlerine yapılacak seyahatlerdeki gözlem, inceleme ve dokümantasyon çalışmalarının öncülüğünü yapmak.

(20) AB Hibe ve teşvik programlarından yararlanmak amacıyla, her birimin proje geliştirmesini teşvik edici çalışmalarda koordinatörlük görevi yapmak.

(21) Belediye adına yapılması muhtemel projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturmak,

(22) Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları iş birliği içinde izlemek,

(23) Müdürlük bütçesini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

(24) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri, plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

(25) Etüt Proje Müdürlüğünün görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek. Bu iş için gerekli alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp, ilgili birime sunmak. İşlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.,

(26) Bilgisi dışında cereyan eden ve hukuki veya cezai sorumluluk oluşturacak konularda gerekli müdahalede bulunmak ve tedbir almak ve/ veya aldırmak.

(27) Personelin görev ve yetki dağılımını mevzuata uygun olarak hazırlamak, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenlemek.

(28) Başkanlık makamının veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek ve yasalarda belirtilen her türlü görevi yerine getirmek.

(29) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Etüt ve Proje Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

(30) Etüt Proje Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

31) Belediye personeli arasından üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gerektiğinde yurt dışı kuruluşlardan gerekli vasıflara sahip; memur, uzman, teknik personel ve gönüllülerden oluşan uzman havuzu oluşturmak.

32) Belediye’nin yürüttüğü faaliyetler ve süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin artırılması amacıyla üzerinde çalışılabilecek AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarının belirlenmesi ile birlikte bölgenin sosyoekonomik açıdan gelişmesi için ayni ve/veya nakdi teşvik ve destek programları oluşturmak, Kocasinan bölgesinde bulunan vatandaşların girişimcilik ve inovasyonlarını kolaylaştırmaya dönük proje ve destek mekanizmaları geliştirmek; girişimcilik kültürünün bölgede yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak ve uygulamak.

33) Belediye’nin iç ve dış paydaşlardan gelen verileri şikâyet ve önerileri vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik iyileştirme alanlarının tespitinde kullanmak.

34) Kocasinan Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi anlayışı doğrultusunda, bölümü ile ilgili Kalite Yönetimi çalışmalarını yürütmek, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirmek, Belediyede görev alanıyla ilgili olarak iç ve dış vatandaşların memnuniyetini belirleme çalışmalarını gerçekleştirmek.

35) Kocasinan Belediyesinin doğrudan veya iç/ dış paydaşlarıyla birlikte belediye hizmetlerine yönelik konularda mali destek almak amaçlı projeleri hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak. Kocasinan Belediyesi ve belediyeye bağlı bulunan tüm birimler/ iştirakler, diğer Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, organize sanayi, teknoloji geliştirme bölgeleri, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, kişi ve firmalarla ve diğer ülkelerde bulunan fayda sağlayacak kişi ve kurum, kuruluş ve organizasyonlarla paydaşlık tesis etmek, proje öneri ziyaretleri gerçekleştirmek, ortak projeler geliştirmek veya iştirakçi olarak yer almak için gerekli iletişimi sağlamak, ulusal ve uluslar arası projeleri takip etmek, proje hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin etmek.

36) Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında uzman kişi ve kuruluşlara proje yazdırmak veya yazılmış projeleri satın alıp, projeler konusunda sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak.

37) Kamu hizmetleri ve yerel yönetimler alanında, dünya örneklerini araştırır gelişmeleri takip etmek, yapılan araştırmaları değerlendirmek, yenilikçi hizmet, uygulamalardan Belediyeye katma değer sağlayacak olanları projelendirmek, ulusal veya uluslararası ortaklarla projeler geliştirip, uygulamak ve elde edilen sonuçları Belediyenin ilgili birimleri ile paylaşarak yaygınlaştırılmasını, sürdürülebilirliğini sağlamak.

38) Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin artırılması amaçlı bilimsel verilerle, proje ekiplerine veya hizmet almak sureti ile fizibilite raporları hazırlayarak belediyenin sahip olduğu tüm kaynakların etkili kullanılmasına yönelik, üzerinde çalışılabilecek alanların belirlenmesi amacıyla Belediyenin görev sahasına giren konularla ilgili birim yöneticilerinden proje teklifi almak/proje teklifi sunmak, seçilen konulara yönelik proje ekibini oluşturmak, birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve uygulamaya geçirilebilecek önerilerin tespit edilmesini sağlamak.

39) Yenilikçilik ve girişimcilik alanındaki deneyim paylaşımları için ulusal ve uluslararası ağlarla ve platformlarla iletişimi sürdürmek. Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunlara çözümler üretmek için araştırmalar yapmak, yeni hizmet alanları ve yenilikçi projeleri için araştırmalar yapmak.

40) Sosyal girişimcilik ile Kocasinan Belediyesi sınırları içindeki ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunacak olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, mevcut kobilerin ekonominin içinde kalması, gelişmesi ve sayılarının arttırılması için destekleri konusunda farkındalık yaratmak, girişimcilik eğitimleri vermek, girişimcileri desteklemek, ilçemizde yer alan kobileri geliştirmek amaçlı farkındalık faaliyetleri yaparak desteklemektir. Bu faaliyetleri gerçekleştiren kamu, özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıp, gerekli hallerde hizmet satın alarak, uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

41) AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında dış paydaşlar tarafından düzenlenen seminerler, eğitimler, panel ve toplantılar, çalışmalar, sergiler, yarışmalar ve vb. organizasyonları takip etmek, bu doğrultuda Kocasinan Belediyesi üst yönetimin görevlendirmesi ile gerektiğinde bu organizasyonlara katılım sağlamak. Ayrıca gerek kurum gerekse dış paydaşlar ile ortak eğitimler düzenlemek.

42) Bölgede bulunan insanların teknoloji ve inovasyon eğilimlerini geliştirmeleri için yerel, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına yönelik çalışmalar yürütmek, yerel, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına katılımlarını sağlamak, üstün yetenekli bireylere yönelik projeler yürütmek, bilim ve gözlem evleri kurmak, bilimin topluma sevdirilmesine yönelik konferans, festival, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemek. Bu kapsamda, kurumumuz tarafından düzenlenmekte olan proje, teknoloji inovasyon yarışmaları ve festivalleri organize ederek bölgede bulunan bilimsel çalışmaları desteklemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

Müdürün nitelikleri şunlardır

a) Müdür kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet memurları kanunu ile Görevde Yükselme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

b) Yöneticilik bilgi ve tecrübesi ile temsil yeteneğine sahip olmak,

c) Belediye ve müdürlüğü ile ilgili mevzuata hâkim olmak.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 9:

1) Etüt proje Müdürü bu yönetmeliğin 6.maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

2) Yasa ve yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

3) Etüt proje Müdürü, Müdürlük bünyesindeki personelin amiridir. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olup; müdürlük yönetimini mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkilisidir.

4) Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde müdürlüğünün faaliyet planı ve programını hazırlayarak oluşan takvimi üst yönetimin onayına sunar.

5) Müdürlüğünün bütçesinin hazırlanmasını sağlayıp üst yönetime onaya sunar ve bütçenin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Müdürlüğün bütçe planlamasını yapar, müdürlük harcamalarının bütçeye uygun ve yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlar.

7) Personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmasını sağlar, çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olur.

8) Yürütülen projelerde çalışma anında ortaya çıkan ve ivedilikle çözülmesi gereken fiili duruma göre gerekli proje revizyonlarının yapılmasına tam yetkilidir.

9) Müdürlüğünde hazırlanan evrakları denetler, yönlendirir.

10) Müdürlüğünün yürüttüğü her türlü faaliyetin raporlanmasını sağlar ve onaylar.

11) Belediye başkanı adına görevlendirildiği kamu, özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları vb. toplantılarda kurumu temsil eder.

12) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların programlar doğrultusunda etkin ve verimli yürütülmesini sağlar ve işlerin yürütülmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.

13) Müdürlük personelinin görev tanımlarını belirler, performansa dayalı iş yürütülmesini sağlar ve Müdürlüğün görev alanındaki iş ve işlemlerle ilgili, personelinin görev, yetki ve sorumluluklarım belirler ve personele bildirir.

14) Personelin her türlü idari, mali iş ve işlemlerini ilgili birimlerle birlikte usulünce yürütür ve personel tarafından hazırlanan belge, rapor, proje ve çalışmaları denetler, yönlendirir ve onaylar.

15) Diğer birimlerle yürütülen projelerde birim müdürleri ile gerekli koordinasyonu ve bilgi akışını sağlar, iç ve dış denetimler sırasında denetim elemanlarına istenilen bilgi ve belgeleri sunulmak üzere dosyalanması sağlar.

16) Müdürlük yazışmalarının Standart Dosya Planına göre yürütülmesini sağlar ve Müdürlüğe gelen giden evrakları konusuna göre ilgili personele havale eder ve takibini yapar.

17) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim, sivil toplum, kurum ve kuruluşlarla usulünce haberleşir.

18) Çalışma ortamının sürekli geliştirilmesine özen gösterir, iş güvenliğini sağlar, mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

19) Personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek, gerekli eğitim hizmetlerini almaları için ilgili birimle iş birliği yapar.

20) Müdürlük personelinin performans değerlendirilmeleriyle ilgili idari işlemlerini yürütür ve personelinin performansını değerlendirir,

21) Müdürlük personelinin yıllık izin takvimini planlar, Personelin mesai saatlerine uyması ve verimli çalışmasını sağlar, müdürlük personeli tarafından oluşturulan araç taleplerini onaylar.

22) Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin tabi olunan ihale mevzuatı çerçevesinde yapım, hizmet, danışmanlık ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder, satın alınması veya kiralanması, birime ait taşınır ve taşınmaz mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerinin yapılmasını sağlar, düşümü gereken malzemelerin düşüm evraklarının hazırlanıp bunlara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlar.

23) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, kişi ve firmalarla paydaşlık tesis eder, İç ve dış paydaşlar tarafından verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılarak çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.

24) Görevini gerçekleştirirken ekibin başarısı için çaba sarf eder ve başarılı sonuca ulaşmak için gereken tedbirleri alır, yapılan çalışmalarda ekibini motive eder.

25) Kurum içinde ve kurum dışında Belediyenin ve müdürlüğünün ilke ve değerlerine uygun tavır içinde temsil eder.

26) Belediye Başkanı’nın vereceği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemler yapar.

 

 

b)  Proje ve ARGE Şefliğinin görevleri

MADDE 10

(1) 5393 sayılı Belediye Kanunu yetki alanı içinde 2863, 3386, 5226, 5366 ve ilgili diğer kanunlar kapsamında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bulundukları alanları etkileyen bölgeler, sit alanları, tarihsel çevreler için koruma ve yenileme amaçlı tasarım, proje, uygulama ve programları yapmak veya yaptırmak.

(2) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek. Söz konusu alanlarla ilgili tüm çalışmaları yapmak.

(3) Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardımlar altında verdiği hibelerden kültürel mirasın korunması amacıyla faydalanılacak, hibe teklif çağrılarını takip etmek, projeler hazırlayıp uygulamak.

(4) Avrupa Birliği hibe uygulamaları içeriğinde başlatılan projelerin devamını ve sürekliliğini sağlamak.

(5) Cephe düzenlemeleri ile ilgili plan notları koyduracak öncelikleri belirlemek, estetik değeri yükseltecek tarifler getirmek, standartlar belirlemek, proje tarifleri yapmak ve proje konularını belirlemek.

(6) Yapılan veya yapılacak olan proje ve programları Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul Kararı ile Nazım Planın koruma amaç, hedef, politika, strateji ve hükümlerine uygun olarak yürütmek.

(7) Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları iş birliği içinde izlemek,

(8) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,

(9) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlılarının korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi hususunda; taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemleri yürütmek ve denetimlerini yapmak üzere kurulan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile iş birliği yapmak.

(10) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden yıkım kararı verilmiş olan tescilli kültür varlıklarının, röleve, restorasyon, restitüsyon projelerini, 2863 sayılı kanunun verdiği yetkiyle yaparak veya yaptırarak Bölge Koruma Kurulu tarafından onaylanmasını sağlamak.

(11) Görevi gereği sorumlu olduğu büronun çalışma alanına giren konular ile ilgili olarak müdürün vereceği görevleri, kendisine verilen işleri, yasalar tüzükler, yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapmak veya memurlar vasıtasıyla yaptırmak.

(12) Görevi ile ilgili her türlü yasal mevzuatı takip etmek, mahiyetindeki personeli de bu doğrultuda bilgilendirmek,

(13) Mahiyetindeki personelin gerek birbiriyle ve gerekse vatandaşlar ile olan ilişkilerde hoşgörü ve iş ahlakına uygun olarak hareket etmelerini sağlamak.

(14) Bürolarıyla ilgili araç/gereç ve personelin ihtiyacını zamanında tespit ederek, müdürünü bildirmek

(15) İşlerin plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapıp sonuçlandırmak

(16) Gelen evrak ve zimmet kayıtlarını zamanında ve düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

(17) Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve bunları Müdürlerine bildirmek

(18) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlara uygun yürütülmesini sağlamak

(19) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüre öneride bulunmak

(20) İşlerin plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapıp sonuçlandırmak.

(21) Başkanlık makamının veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek ve yasalarda belirtilen her türlü görevi yerine getirmek,

(22) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

 

c) Evrak Büro Şefliğinin görevleri

MADDE 11- (1) Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak,

(2) Müdüriyete gelen, giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutulması ve ilgili birime havalesini sağlamak,

(3) Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,

(4) Maaş, ayniyat evraklarını hazırlamak, personelin senelik izin, istihbarat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip etmek ve yürütmek

(5) Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin maaş ve puantajını hazırlamak,

(6) Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

(7) Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık) hazırlamak,

(8) Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

(9) Sarf malzemelerin (büro malzemeleri dâhil) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

(10) Gelen-giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütmek. Gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağını kurmak, bunu memurları aracılığı ile sağlamak ve denetlemek.

(11) Etüt Proje Müdürlüğü kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, kayıt defterleri ile ilerde Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenlenmesi ve işlenmesi işlerini sağlamak. Ayrıca birimi ile ilgili yeni uygulamaları yürütmek.

(12) Etüt Proje Müdürlüğünün demirbaşında eşyaları korumak. Müdürlüğe alınan demirbaşların kaydedilmesi eskiyenlerin düşülmesini sağlamak

(13) Yılbaşı dökümü ve sayımını yapmak.

(14) Sistemi kurmak bilgisayar programcılarının, veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin ve bilgisayar işletmenlerinin uygulamalarını hazırlamak, yönlendirmek ve takip etmek.

(15) Görevi gereği kendisine verilen işleri, yasalar tüzükler, yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapmak veya memurlar vasıtasıyla yaptırmak

(16) Görevi ile ilgili olarak her türlü yasal mevzuatı takip etmek, mahiyetindeki personeli de bu doğrultuda bilgilendirmek

(17) Bürolarıyla ilgili araç/gereç ve personelin ihtiyacını zamanında tespit ederek, müdürünü bildirmek

(18) İşlerin plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapıp sonuçlandırmak

(19) Gelen evrak ve zimmet kayıtlarını zamanında ve düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

(20) Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve bunları Müdürlerine bildirmek

(21) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak

(22) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüre öneride bulunmak.

(23) Bürosunda görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek.

(24) Amirlerinin verdiği diğer işleri yapmak.

(25) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

 

 

Şefin görev, yetki ve sorumluluk ve nitelikleri

MADDE-12-(1) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

(2) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

(3) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak

(4) Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

(5) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

(6) Şefliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.

(7) Şefliğine gelen evrakı gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak

(8) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek.

(9) Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak.

(10) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek

(11) Şef, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur

(12) Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan tüm personelin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur.

(13) Şefin mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde şeflik görevi diğer şeflerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten yürütülür.

(14) Şefin nitelikleri şunlardır:

Şef kadrosuna atanabilmek için; 657 sayılı kanun Görevde Yükselme Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

 

Teknikerin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 13-(1) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak,

(2) Belediyenin sorumluluk alanında kalan bina, yapı, cadde, meydan, sokak ve eski eser tespitlerinin yapılmasına, gerektiğinde anıt fişlerinin hazırlanmasına, fotoğraflarının çekilmesine, rölöve çıkarılmasına yardımcı olmak,

(3) Şeflerinin yönlendirdiği veya yönettiği proje işlerinde şefin kontrolünde teknik uygulama ve proje çizimlerini gerçekleştirmek,

(4) Sunumlarda, toplantılarda ve saha çalışmalarında kullanılmak üzere basılan veya bastırılan proje, afiş, pankart vb. dokümanın, ayrıca aynı maksatlarla kullanılacak gerekli elektronik ve mekanik ekipmanın temini, taşınması, oluşturulması, kullanılması ve depolanmasını sağlamak.

(5) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

(6) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

(7) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

(8) Müdür veya Şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür.

(9) Teknikerin nitelikleri şunlardır:

a) Kadro ile atanabilmek için 657 sayılı DMK’na tabi ve ilgili yüksek okuldan mezun olmak

b) Yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerindeki niteliklere sahip olmak.

 

 

 

Memurun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 14- (1) Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

(2) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

(3) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

(4) Memur, müdür veya Şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

5) Memurun nitelikleri;

a) 657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 15- (1) Memurlar arasından müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek,

(3) Gerektiğinde acil ödemeler için avans çekmek ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek.

(4) Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmek.

(5) Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise; takip ve terkin işlemlerini yapmak.

(6) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, maaş ve harcırah mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza edilmesinden de amirlerine ve müdürüne karşı sorumludur.

(7) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, müdür veya şefin kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

(8) Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun nitelikleri;

657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16:

a) Ulusal Projeler Ekibi: Kocasinan İlçesinde toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için tüm paydaşlardan kolektif fikirleri toplar, önceliklendirir, projelendirir, projelendirilmiş fikirleri koordine eder. Etüt proje müdürü liderliğinde gerekli görüldüğünde yenilikçilik komitesinden görüş alınarak, Belediye hizmetlerinin başarısını artıracak, süreçleri ekonomik ve verimli kılacak, Kocasinan belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşların memnuniyetini artıracak katma değeri yüksek konuları seçer, uzmanlık ekipleri kurarak, problemlerin çözümüne odaklı ve yenilikçi fikirlerle çalışır. Bu ekip ulusal mali destek proje başvuru süreçlerini koordine eder, raporlar, müdürlüğe sunar, denetime uygun halde eksiksiz dosyalar.

b) Uluslararası Projeler Ekibi: Etüt proje Müdürü liderliğinde müdürlük personeli ve ilgili uzmanlardan kurulan ekip/ekiplerdir. Uluslararası mali destek programlarına yönelik proje teklif çağrılarını ve proje ortaklık fırsatlarını düzenli olarak takip eder ve katma değeri olacak projeler için başvuruları hazırlar veya koordine eder. İlgili alanlarda AB ve diğer dış kaynaklı projeleri yürütür. Bu ekip uluslararası mali destek proje başvuru süreçlerini koordine eder, raporlar, müdürlüğe sunar denetime uygun halde eksiksiz dosyalar. Kamu hizmetleri ve yerel yönetimler alanında, dünya örneklerini araştırır gelişmeleri takip eder, yapılan araştırmaları değerlendirir, yenilikçi hizmet, uygulamalardan belediyeye katma değer sağlayacak olanları projelendirir. Ulusal veya Uluslararası ortaklarla projeler geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları Belediyenin ilgili birimleri ile paylaşarak yaygınlaştırılmasını, sürdürülebilirliğini sağlar. Uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

c) Girişimcilik Ekibi: AR-GE Müdürü liderliğinde müdürlük personeli ve ilgili uzmanlardan kurulan ekip/ekiplerdir. Yenilikçilik ve girişimcilik alanındaki Proje ortaklıkları ve deneyim paylaşımları için ulusal ve uluslararası ağlarla ve platformlarla iletişimi sürdürür. Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunlara çözümler üretmek için araştırmalar yapar. Yeni hizmet alanları ve yenilikçi projeleri için araştırmalar yapar. Etüt Proje Müdürlüğü liderliğinde ihtiyaca uygun olarak oluşturulacak ekiptir. Sosyal girişimcilik ile Kocasinan Belediyesi sınırları içindeki ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunacak olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması sürdürülebilirliğinin sağlaması, mevcut kobilerin ekonominin içinde kalması, gelişmesi ve sayılarının arttırılması için girişimcilik ve destekleri konusunda farkındalık yaratmak, girişimcilik eğitimleri vermek, girişimcileri desteklemek, ilçemizde yer alan kobileri geliştirmek amaçlı farkındalık faaliyetleri yaparak desteklemektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştiren kamu, özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar, gerekli hallerde hizmet satın alabilir. Uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

d) AR-GE Ekibi: AB Hibe Programları, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), TÜBİTAK destekleri gibi kuruluşların hibe projelerine katılmak, projelerin hazırlanmasına, hibe fonlarından faydalanılmasına ve projelerin uygulamasına katkı sağlamak, Avrupa Birliği katılım sürecine uygun, yerel potansiyeli harekete geçirecek projeler gerçekleştirmek ve uygulamak, uygulamayı izlemek ve değerlendirmeler yapmak.

e) Yenilikçilik (inovasyon) Komitesi: Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunlara çözümler üretmek, Yeni hizmet alanları ve yenilikçi projeleri için araştırmalar yapar. Belediye başkanı komitenin doğal lideridir. Etüt Proje Müdürlüğünün bağlı bulunduğu üst yönetim temsilen başkan yardımcısı ve Kocasinan Belediyesi’nin tüm birim müdürleri bu komitenin doğal üyesidir. Bu komiteye Gerekli hallerde uzmanlığı ile ilgili konuda bilgi ve değerlendirmesine başvurulacak kamu, özel sektör, üniversite, STK, gönüllü vatandaş, Meclis üyeleri misafir üye olarak davet edilebilir. Bu komite gündeminde bulunan Ar-GE proje önerilerini inceleyerek değerlendirir, görüşünü /çözüm önerilerini /katkısını komiteye sunmak ve üst yönetime raporlamakla görevlidir.

f) Gönüllü Katılım Platformu: Etüt Proje Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde hemşerilerin gönüllü katılımı ile oluşan platformdur. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği Usul ve Esaslarına göre çalışır. Dezavantajlı grupların (kadın, çocuk, engelli, yaşlı, yoksul, genç, sokak hayvanları vb.) öncelikli olduğu sağlık, eğitim, çevre, spor, park, trafik, acil yardım hizmetleri, itfaiye, kütüphane, kültür, tarih ve kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması, turizm ve sosyal hizmetlerde gönüllü katılıma bağlı olarak yapılacak farkındalık oluşturma faaliyetleri yürütür. Bu platform zemininde Kocasinan halkı ve tüm paydaşlar yerel yönetimine katkı sağlayacak olan Sosyal girişimcilik yaklaşımının bilinirliğini artırma fırsatı bulacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İş birliği ve Koordinasyon Hizmetlerin icrası

MADDE 17:

(1) Etüt Proje Müdürlüğü hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevlerin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak Özlük Kayıt Şefliği tarafından bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevlerin Planlanması: Etüt Proje Müdürlüğündeki çalışmalar, Etüt Proje Müdürü ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevlerin İcrası: Etüt Proje Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. İş birliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

MADDE 18:

a) Belediye Birimleri Arasında ve Birim İçi İş birliği ve Koordinasyon: Etüt Proje Müdürlüğü ve diğer birimler arasında ve birim içinde koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

b) Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon: Etüt Proje Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel tüzel kişilerle yapacağı yazışmalarını sorumlu personel, şef, müdür ile belediye başkanı ve/veya ilgili başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin Müdürlük içi denetim

MADDE 19:

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Etüt Proje Müdürü, müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğü her zaman denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

MADDE 20:

(1) Müdürlüğün tüm personelinin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde emekliye ayrılmaları ya da kamu hizmeti ile ilişiklerinin kesilmesinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

 

MADDE 21:

(1) Etüt Proje Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet   Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte yer almayan hususlar

Gizlilik

MADDE 22:

Etüt Proje Müdürlüğü ve Belediye/ Belediye iştiraki kuruluşların personeli ile uzmanlığı gereği hizmet alımı yoluyla proje ekiplerinde yer alanlar çalışma grupları görev tanımlarında yer alan faaliyet ve işlemlerin yerine getirilmesinde yürürlükteki kanun, mevzuat veya hizmet sözleşmesi çerçevesinde, KVKK, Telif, Patent, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Bilginin Gizliliği vb. konularda gerekli tedbirleri almak ve Belediye’nin ve ilgili tarafların haklarını gözetmek ve korumakla sorumludur.

HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR

MADDE 23:

İş bu yönetmelikle hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

 

MADDE 24: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, daha önce yürürlükte olan Etüt Proje Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 25:

Bu Yönetmelik, Kocasinan Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 26:

Bu Yönetmelik hükümlerini Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.