E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

 

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1:

 

Bu yönetmeliğin amacı; Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün; hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Bu yönetmelik Kocasinan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün hizmet, faaliyet ve çalışmalarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2:

 

Bu yönetmelik  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 31/05/2012 tarihli, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b, 18/m, 48. ve 49. maddelerine ve 5998 sayılı yasa ile değişik 73. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

TEMEL İLKELER

MADDE 3:

 

Kentsel Yenileme ve Dönüşüm alanları ile zemin yapısı veya zemin üstü riskli yapı durumu nedeniyle Afet Riski taşıyan alanların belirlenmesinde ve proje geliştirilmesinde, halkın bilgilendirilmesi, ikna ve projeye katılımı ile demokratik bir planlama süreci çerçevesinde beklentilerin ve kamusal çıkarların ortaklaştırılarak çağdaş yaşam alanları meydana getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve İletişim

 

 

MÜDÜRLÜK KURULUŞU

MADDE 4:

 

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık     :Çevre ve Şehircilik Bakanlığını
b) Büyükşehir :Kayseri Büyükşehir Belediyesini
c) Belediye     :Kocasinan Belediyesini                                                       

d) Meclis         :Kocasinan Belediye Meclisini
e) Başkanlık    :Kocasinan Belediye Başkanlığını
f) Encümen     :Kocasinan Belediye Encümenini
g) Müdürlük   :Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü
h) Müdür        :Kentsel Dönüşüm Müdürünü

i)Şef                :Kentsel Dönüşüm Şefi

j) Yönetmelik  :Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini
k) Personel      :Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

 

DİĞER KURUMLAR İLE İLİŞKİLER

MADDE 5:

 

Kentsel Dönüşüm kapsamında binaların üretimi öncesi, Arsa Üretilmesi, Dönüşüm Alanı belirlenmesi, Hak Sahiplerinin tespiti gibi çalışmalarda Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve şehircilik müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili müdürlükler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Meslek Odaları, Sivil Toplum Örgütleri ve ilgili Kamu Kurumları ile koordineli olarak çalışılmalıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 6:

 

(1) Müdürlüğün Görevleri

 

 

 • Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde kentsel dönüşüm yapılması gereken alanları belirleyerek bu alanların belirlenecek bir takvime göre dönüşümünün sağlanabilmesi için “Kentsel Dönüşüm Master Planı” hazırlamak veya hazırlatmak.

 

 • 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanı” ve resen “Riskli Yapı” çalışmaları ile ilgili tüm işleri yapmak veya yaptırmak,

 

 • 5998 sayılı yasa ile değişik 5393 sayılı “Belediye Kanununun 69. ve 73. maddeleri” gereğince ilçe sınırları içerisinde kentin çöküntüye uğrayan, eskiyen, yıpranan, işlevini kaybeden ve çarpık yerleşim olan bölgelerinde düzenli kentleşmeyi sağlamak, canlandırmak, yeni işlevler kazandırmak amacıyla eskiyen kent dokularını yeniden planlayarak dönüşüm veya sağlıklaştırma yolu ile yenileme projeleri geliştirmek,

 

 • Yerleşime uygun olmayan ve jeolojik sakıncalı (eğim-fay hattı-heyelan bölgesi-dere yatakları-taş ocağı vb. gibi) fiziksel kısıtlar ve afet riski taşıyan alanlardaki yapılaşmanın tasfiye edilerek burada yaşayanların güvenli ve sağlıklı bir yerleşim alanına taşınmasını sağlayacak projeler geliştirmek. Bu şekilde yeniden elde edilecek alanlarda bölgede yaşayanların ihtiyacı olan açık yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı vb. düzenleyerek çevrenin yaşam kalitesini artırmak,

 

 • 6306 sayılı Kanun kapsamında ilçe sınırları içerisinde zemin durumundan veya zemin üstü riskli yapı durumundan dolayı riskli olan alanları belirleyerek Bakanlığa sunulacak raporlarla bu alanların Riskli Alan ilan edilmesini sağlamak,

 

 • 6306 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç duyulması halinde Belediyenin, Hazinenin veya diğer kurum ve kuruluşlar ile Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel kişilerine ait arsa ve arazilerde konut stoğu üretilmesi veya her türlü esnaf ve ticaret tesisleri kurmak veya taşımak amaçlı Rezerv Yapı Alanları belirleyerek Bakanlığa sunulacak raporlarla bu alanların Rezerv Yapı Alanı ilan edilmesini sağlamak.

 

 • Kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, bu alanların planlamasını yapmak ve planların uygulanmasını sağlamak,

 

 • Dönüşüm alanlarının imar plan tadilatlarının yapılmasında ve plana göre imar uygulamalarının yapılmasında Plan-Proje Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmak,

 

 • Dönüşüm faaliyetlerinde ve rezerv yapı alanlarında kullanılmak üzere Plan-Proje Müdürlüğü ile koordineli olarak arsa ve arazi temini sağlamak veya arsa ve arazi üretimi yapmak,

 

 • Dönüşüm alanlarında yapılacak yeni konutların veya işyerlerinin yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinin çıkartılması ile mimari, statik, tesisat, elektrik, kat irtifakı, zemin etüt raporu, asansör ve diğer projelerin kontrolü ve onayında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak,

 

 • Kentsel dönüşümle ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken plan-proje çalışmaları için Encümen Kararı alınması gereken hallerde Encümene dosya hazırlamak, sunmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,

 

 • Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.

 

 • Kentsel dönüşümle ilgili mevzuat gereği Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle her türlü yazışma yapmak.

 

 • Çalışma alanı ile ilgili  şehrin mevcut konumu, mevcut yapı stoğu, imar planları, nüfusu, hedef nüfusu v.b. istatistiksel veriler ışığında analizi ile proje alanının doğruluğunu belirten gerekçeli raporları düzenlemek,

 

 • Planlama ve projelendirme çalışmalarında kullanılmak üzere muhtemel dönüşüm alanlarında fizibilite ve analiz çalışmaları yaparak dönüşüm alan sınırlarının gerekçeleri ile belirleyerek onaya sunmak,

 

 • Proje alanı içerisinde belirlenmiş olan muhtemel paydaşların nitelik ve niceliklerinin ve haklarının/beklentilerinin değerlendirilerek buna göre mimari avan projeler ile kentsel dönüşüm projeleri yapmak veya yaptırmak,

 

 • Kentsel dönüşüm projeleri  ile ilgili gelen talepleri ve 6306 sayılı Kanun kapsamında gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince Belediyeye sunulan riskli veya rezerv alan taleplerini değerlendirerek onaya sunmak,

 

 • Kentsel Dönüşüm hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak,

 

 • Kentsel Dönüşüm alanlarında yapılacak çalışmaların kalitesini yükseltmek amacıyla araştırma, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme gezileri yapmak, eğitim, seminer, panel, sempozyum, konferans, kurultay ve kongrelere katılmak ve Üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak eğitim, seminer, panel, sempozyum, konferans, kurultay ve kongre düzenlemek,

 

 • Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Dönüşüm/Dönüşüm Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak.

 

(2) Müdürlüğün Yetkisi

 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

(3) Müdürlüğün Sorumluluğu

 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

 

 

 

 

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 7:

 

(1)  Müdürün Görevleri

 

 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

 

 • Başkanlık ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığı makamlarının verdiği görevleri yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak veya yaptırmak.

 

 • Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olarak her türlü çalışmayı düzenlemek.

 

 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün görev alanına giren tüm konularda personel ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük bünyesindeki büro ve büro sorumlularını tespit ve tayin etmek, uygulamalarını takip etmek, faaliyetlerini denetlemek ve aksaklıklarını gidermek.

 

 • Yıllık, aylık, haftalık ve gerekirse günlük çalışma programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve bu programlara göre personelin sevk ve idarelerini oluşturmak bu konularla ilgili üst makama gerekli raporları sunmak.

 

 • Müdürlüğün performans durumunu izlemek, değerlendirme yapmak, gerekli ceza ve mükâfat için üst makama teklifte bulunmak.

 

 • İzinli, raporlu ve görevli olarak izne ayrıldığı zaman Müdür Vekilini teklif etmek.

 

 • Müdürlükler arası iletişimi kurmak.

 

 • Müdürlük görevini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek.

 

 • Müdürlük bünyesinde yapılması gereken tüm işlerin aksamadan ve gecikmeden yürütülebilmesi ve tamamlanabilmesi için gerekli her türlü çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

 

 • Müdürlüğe bağlı personelin çalışmalarının koordinasyonundan, belediyedeki müdürlükler arası ve diğer resmi kurumlarla olan tüm yazışmalar ile yapılan çalışmalardan, Müdürlükte yapılan tüm işlemlerin tetkikinden sorumlu olmak.

 

 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Tahakkuk Amiridir.

 

 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Harcama Yetkilisidir.

 

 • Müdürlük personelinin 1. Sicil Amiridir.

 

 • Müdürlük personelinin 1. Disiplin Amiridir.

 

 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak.

 

 • Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

 

 • Teknik elemanların görüş açısını genişletmek, yeteneklerini artırmak ve teknik personelin daha verimli çalışmasına yönelik her türlü teknolojik gelişmeleri takip ederek kurs, seminer, eğitim, araştırma ve yerinde inceleme yaparak ihtiyaç duyulan alanlar ile ilgili üst yönetime önerilerde bulunur.

 

 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, Belediyenin diğer müdürlüklerinin teknik elemanlarından Kentsel Dönüşüm/Dönüşüm Koordine ve Değerlendirme Komisyonları oluşturulmasını talep eder.

 

(2) Müdürün Yetkileri:

 

 • Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

 

 • Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

 

 • Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi.

 

 • Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

 

 • Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

 

 • Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

 

 • Gerektiği durumlarda personeli mesai gün ve saatleri dışında çalıştırma yetkisi. (Fazla mesai)

 

 • Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

 

 • Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

 

 • Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

 

 • Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

(3) Müdürün Sorumlulukları:

 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

 • Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

 • Bağlı olduğu Makamların sözlü veya yazılı yönergelerini uygulamak,

 

 • Kendisine bağlı birim ve kişilerin çalışmalarını yönlendirmek,

 

 • Çalışma konusu ile ilgili alanlarda ekibi ile birlikte projeler geliştirmek,

 

 • Müdürlüğündeki personelin özlük haklarını korumak, gözetmek konularında Müdür Görevli, Yetkili ve Sorumludur.

 

 Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 8:

 (a) Birimdeki işlerin zamanında, gereği ve takibini yaparak, evrakları mevzuatlar çerçevesinde eksiksiz olarak kontrol etmekten sorumludur.

(b)    Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dâhilinde bürolarda yürütülen faaliyetleri yönlendirir, koordine eder.

(c)    İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlar.

(d)    Kendisine bağlı personelin çalışmalarını denetler mesai ve disiplin işlerinin takibini

 yapar.

(e)    Verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlar.

(f)    Personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarır.

(g)    Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerin ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler

ve ilgili genelgeler çerçevesinde zamanında ve doğru olarak yapılmasından sorumludur.

(h)    Müdürün görev bölümünden kendisine tevdii ettiği işleri yürütür ve Müdür tarafından kendisine verilen görevleri yürütür.

(i)    Müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılmasında Müdüre yardımcı olur.

(j)     Gelen ve işlem yapılacak giden evrakı inceleyerek gereğini yaptırır, imzalar, işlemi sonuçlandırır.

 

PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

MADDE 9:

 

 • Müdürün sözlü veya yazılı yönergelerini uygulamak,

 

 • Bağlı olduğu Makamların sözlü veya yazılı yönergelerini uygulamak,

 

 • Proje üretilmesinde gerekli olan analitik etütlerin hazırlanması, planlara altlık oluşturacak sentez çalışmalarını yapmak, bu doğrultuda dönüşümlar yapmak, konularında görevli ve sorumludur. 

 

 • Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı Müdüre karşı sorumludur.

 

 • İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde, yetki ve sorumlulukları içerisinde işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve Müdüre karşı sorumludur.

 

 • Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak Müdürü tarafından kendisine havale edilen dosyaları, konuları, tevdi edilen görevleri, kamu yararı ve ilgili mevzuatı dikkate alarak araştırmak, incelemek ve sonuçlandırmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR

MADDE 10:

 

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 11:

 

Bu Yönetmelik, Kocasinan Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

 

YÜRÜTME

MADDE 12:

 

Bu Yönetmelik Kocasinan Belediye Başkanlığı'nca yürütülür.