E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Plan Proje Müdürlüğü

KOCASİNAN BELEDİYESİ

PLAN  PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1- ( 1 ) Bu yönetmeliğin amacı, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Plan Proje

Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2- ( 1 )  Bu Yönetmelik, Plan Proje Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.


Dayanak

MADDE 3- ( 1 )  Kocasinan Belediye Meclisi’nin 02/04/2007 tarih ve 56 sayılı kararı ile kurulmuş

olan Plan Proje Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4- ( 1 )  Bu yönetmelikte geçen:

a) Belediye: Kocasinan Belediyesi’ni,

b) Başkanlık: Kocasinan Belediye Başkanlığı’nı,

c) Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni,

d) Müdürlük: Plan Proje Müdürlüğü’nü,

e) Müdür: Plan Proje Müdürü’nü

f) Yönetmelik: Plan Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık


Teşkilat

MADDE 5- ( 1 )   Plan Proje Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Şef

c) Memur

( 2 ) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Harita Şefi

c) Planlama Şefi


Bağlılık

MADDE 6- ( 1 ) Plan Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan

Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk


Müdürlüğünün görevleri

MADDE 7- ( 1 ) Aşağıda belirtilen görevler, müdürlük tarafından yürütülür;

a) 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 21/07/1983 tarih ve 2863 sayılı

Eski Eserler Kanunu ve 21/02/1984 tarih ve 2981sayılı, 22/05/1986 tarih ve 3290 sayılı ,

18/05/1987 tarih ve 3366 sayılı İmar Affı Kanunları ve yönetmeliklerinde kendisine

verilen görevleri yürütmek,

b) Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını dikkate

alarak, başkanlık emri doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının

hazırlanmasını ve hazırlanan planların Belediye Meclisi'ne gönderilmesini sağlamak,

c) Belediye Meclisi'nden çıkan plan kararlarının ilgili Koruma Bölge Kurulu'na ve

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilmesi için plan paftaları ile

eklerini hazırlamak,

d) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra 1 ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesi ve

bu sürede yapılan itirazların takip ederek ve inceleyerek yeniden Belediye Meclisi'ne

gönderilmesi için Başkanlık makamına sunum yapmak,

e) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek,

değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak. Belediye Meclisi'ne iletmek üzere Başkanlık

Makamı’na sunmak, bu konuya ilişkin Meclis kararının gereğini yapmak,

f) Onaylı planlar hakkında açılan davalar için istenildiğinde teknik rapor hazırlamak,

g) Onaylı 1/1000 ölçekli imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda uzmanlık

sahası çerçevesinde görüş vermek,

h) Plan çalışmalarının yapılabilmesi için; ön araştırma (analitik etüt) çalışmaları, (mülkiyet,

arazi kullanışı, anket, ilgili birimlerden görev alma gibi) yapıldıktan sonra karar

aşamasına getirmek ve planların hazırlanmasını sağlamak,

i) Plan yapım sürecinde; halihazır haritaları temin etmek, kamu, kurum ve kuruluşlarından

görüş almak, arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik ve benzeri

etütleri ve görüşleri temin etmek,

j) Planın uygulanması ile ilgili birimlere gönderilmesini, teklifin değerlendirilmesi

sonucunda ilgilisine bilgi verilmesini sağlamak, planın uygulanması sırasında ortaya

çıktığı bildirilen sorun ve çelişkileri giderici çalışmaları yürütmek,

k) İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması ile ilgili süreç içinde talep

edilen evrakları temin etmek, planlar hakkında bilgi vermek ve sunumlar yapmak,

l) Kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlamak ve talepleri mevzuat

çerçevesinde sonuçlandırmak,

m) Başkanlık emri doğrultusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla Müdürlüğün faaliyet

alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilinçlendirecek, özendirecek kitap, kitapçık,

broşür basmak, bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak,

n) Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla

eğitimini sağlamak, konusu ile ilgili geliştirilen programların temini için Başkanlık

makamına bilgi vermek,

o) Gerekli görüldüğünde üniversitelerle, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle,

mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı

kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,

p) İhtiyaç duyulan özel faaliyet alan ya da alanları ile ilgili olarak yönetmelik çıkartılması

teklifinde bulunmak,

r) Yıllık müdürlük bütçesinin hazırlamak,

s) Müdürlük demirbaş kayıtlarını tutmak,

t) Müdürlük ihtiyaçları için avans işlemlerini yapmak,

u) Müdürlük personelinin geliş-gidiş kontrollerini yapmak,


Müdürlük yetkisi

MADDE 9- ( 1 ) Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı

Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar

çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 10- ( 1 ) Müdürlük, Başkan tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile

ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle

sorumludur.


Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11- ( 1 ) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Müdür, Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları, stratejik plan hedefleri

doğrultusunda konuları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; Belediye sınırları

içerisinde üst ölçekli planlara göre diğer kurumlarla koordinasyonu sağlayarak imar planı

çalışmalarının yürütülmesini takip etmekten, imar planlarının yapılması, imar planı

revizyonu ve tadilatlarının yapılması ve incelenmesinden, Başkan Yardımcısı’na karşı

sorumludur.

b) Belediye sınırları içerisinde Başkanlık Makamı’nın öncülüğü ve belirlediği öncelikler

doğrultusunda planlama çalışmalarının yürütülmesini takip eder.

c) Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını dikkate

alarak, Müdürlük tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasını ve

hazırlanan planların Belediye Meclisi’ne gönderilmesi için çalışmalar yapar.

d) Belediye Meclisi’nden çıkan plan kararlarının ilgili Koruma Bölge Kurulu’na ve

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilmesini sağlar.

e) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra 1 ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini

ve bu sürede yapılan itirazların incelenerek yeniden Belediye Meclisi’ne gönderilmesini

sağlar.

f) İmar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, ilgililerince teklif edilen tadilatların

incelenmesi çalışmalarını takip eder ve Belediye Meclisi’ne sunulmasını sağlar.

g) Planlama otomasyonunun sağlanması için biriminin üzerine düşen görevleri yerine

getirmesini sağlar.

h) Kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlar ve talepleri değerlendirir.

i) Biriminde yürütülen çalışmaların ilgili bölümler arasındaki havale işlemlerinin

yürütülmesini sağlar.

j) Birimin yıllık performans programının hazırlanmasından ve takibinden sorumludur.


Harita Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- ( 1 ) Harita şefinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Yürürlükte bulunan Kanun ve Yönetmeliklere göre, ruhsat işlemine esas olan imar çaplarının düzenlenerek arşivlerinin oluşturulması, vatandaşların gayrimenkullerinin imar durumları vb. konulardaki taleplerini cevaplandırmak, resmi ve özel kurumların imar durumu vb. konular hakkındaki bilgi talepleriyle ilgili yazışmaların yapılması.

b) 3194 sayılı imar kanunu kapsamında kalan her türlü imar uygulamalarının incelenerek kontrollerinin yapılması ve encümene sunulması. Belediyemize ait taşınmazların bu kapsamda harita işlemlerinin yapılması.

c) Müdürlüğümüzle ilgili her türlü halihazır, aplikasyon ve alımların yapılması, muhtelif mahallelere ait 18. Madde uygulaması ve 2981 sayılı kanun sonucu vatandaşlar adına çıkan ferdi tapuların dağıtımının yapılması, Belediyemize ait taşınmazların tespitinin yapılarak, ifraz işlemlerinden sonra parsellerin satışa hazırlanması.

d) Belediyenin her türlü kamulaştırma, takas ve trampa işlemlerinin yürütülmesi, resmi kurumlarla ilgili gayrimenkullerin kamulaştırma, takas, devir, tahsis, ifraz, ihdas, yola terk vs. İşlemlerinin kayda alınarak encümene sunulması, Belediyeye ait satışa hazırlanan gayrimenkullerin satış izni için Belediye meclisinden izin alınması aşamasında gerekli belgelerin hazırlanması ve bu faaliyetlerle ilgili arşiv oluşturulması.

e) Müdürlüğümüz bünyesinde kent bilgi sistemine yönelik oluşturulan veri tabanının ve belediyemiz web sayfası üzerinden sunulan online harita sayfalarının yönetim ve güncelleştirme faaliyetlerini sürdürmek.

f) Kocasinan genelinde Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarının yürütülmesi,

g) Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları kapsamında yer alan Belediye Müdürlükleri ve kamu kurum/kuruluşlarına teknik destek hizmetinin verilmesi ve koordinasyonun sağlanması,

h) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu Coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi’ne yönelik uygulama programlarının hazırlanması.

I) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu Coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi’ne yönelik yazılım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması,

j) Belediye coğrafi veri tabanının işletilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılması,

k) Coğrafi verilerin Belediye veri modeline uygun hale getirilmesi,

l) Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımının sağlanması, web servislerin hazırlanarak sunulması,


Planlama Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- ( 1 ) 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık,  ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere;

a) İlçe sınırları içerisindeki imar planı bulunmayan alanların bölgenin sosyo ekonomik yapısına uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak ya da kamu ihale kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlattırmak,

b) 1/5000 ölçekli İmar planı bulunmayan veya ihtiyaca cevap vermeyen alanlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na teklif olarak sunulmak üzere 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifi hazırlamak.

c) Yürürlükteki mevcut imar planlarının aksayan kısımlarının revizyonunu yapmak, yaptırmak, onaylatmak.

d) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini, Mevcut imar planı olan bölgelerden gelen mevzii imar plan tadilat tekliflerini ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre inceleyip, değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.

e) Plan yapım surecinde;

a) En son onaylı kadastrosu üzerine hâlihazırı işlenmiş paftaları  temin etmek,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak,

c) Arazi tespiti için mevcut durum, mülkiyet yapısı, arazi kullanışı, topografya, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütleri temin  etmek.   

f) Planın uygulanması sırasında çıkan her türlü sorun ve çelişkileri giderici çalışmaları yürütmek. Planın aksayan yanlarını giderme amacıyla plan tadilatı gerektiren şahıs tekliflerini incelemek. Planda değişiklik yapılması uygun görülürse, plan yapımından onaylanmasına kadar geçen aşamaları, plan değişikliği tekliflerini de yürütmek ve planın uygulanması için ilgili birimlere gönderilmesini, teklifin uygun görülmemesi durumunda ise ilgilisine bilgi verilmesini sağlamak

g) Belediye meclisinde kabulüne müteakip planları onanmak üzere B.Ş.B. Başkanlığına veya ilgili Koruma Bölge Kurulu’na onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak, onaylanma işlemlerinin takibini yapmak.

h) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra 1 ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu sürede yapılan itirazları takip etmek ve incelenerek yeniden Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak.

ı) Plan askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli onanlı imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.

i) Onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş vermek.

j) Alınan meclis kararları doğrultusunda kararların gereği için ilgili makam ve birimleri bilgilendirmek.

k) Onaylanan planların uygulayıcı müdürlüklere dağıtımını yapmak.

l) Yapılan plan değişikliklerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.

m) Yapılacak hizmet işi ihale dosyalarını hazırlamak.

n) Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.

o) Kurum içi (birimler arası) ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak ve talepleri sonuçlandırmak.

p) Gerekli görüldüğünde üniversitelerle, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurar, haberleşme ağı kurar, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak

r) Belediye Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.


Evrak kayıt memurunun görev yetki ve sorumlulukları:

MADDE 14- ( 1 ) Evrak kayıt memurunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Evrak Kayıt/Arşiv Memuru, Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı

bulunan mevzuat ve amirinin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Müdürlüğe gelen- giden

evrakın, dosyaların ve diğer vesikaların kayıt, zimmet ve dosyalama işlemlerini

yapmaktan Müdür’e karşı sorumludur.

b) Müdürlüğe gelen-giden evrakın, dosyaların ve diğer vesikaların kayıt, zimmet ve

dosyalama işlemlerini yapar.

c) Tüm belgelerin konusu ile ilgili önceki belgeler ve dosyalar ile irtibatını Müdür ve Bölüm

Sorumlularının kendisine vereceği direktifler doğrultusunda tesis eder.

d) Müdürlükte işlem gören dosyalara dosya kod numarası verilmesi, işin yazılması, arşive

giren ve arşivden çıkan dosyaların takibini yapar.

e) Gelen bir evrakın arşivde evveliyatı olup olmadığını takip eder. Evrakın evveliyatı varsa

dosyasına ekler.

f) Sonuçlandırılan ve çıkışı yapılan evrakın dosyasında hıfzını sağlar.

g) Müdürlük kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile

ilerde müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin tutulmasını ve kaydedilmesini

sağlar.

h) Gelen yazı ve belgelerin bilgisayar ortamında kaydını yapar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası


Görevin alınması

MADDE 15 – ( 1 ) Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek

ilgilisine verilir.


Görevin planlanması

MADDE 16 – ( 1 ) Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde

yürütülür.


Görevin yürütülmesi

MADDE 17- ( 1 ) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve

yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon


Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 18- ( 1 )  Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür

tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre

iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda

görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında

bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları

zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin

hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.


Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 19- ( 1 ) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün,

Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları

 ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı

Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme


Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 20 – ( 1 ) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele

havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

a) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili

kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili

Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda

yapılır.

b) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik

ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde

çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle

konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.


Arşivleme ve dosyalama

MADDE 21- ( 1 ) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif

edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların

muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.


YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim


Denetim ve disiplin hükümleri

MADDE 22- ( 1 ) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller


MADDE 23- ( 1 ) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat

Hükümlerine uyulur.


Yürürlük

MADDE 24- ( 1 ) Yirmi beş maddeden ibaret bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 25- ( 1 ) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.