E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsankaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

KOCASİNAN BELEDİYESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev

alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin  yerine  getirilişi ve yetkilerin   kullanımında

başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: (1)  Bu yönetmelik, Kayseri Kocasinan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile personelin  görev, yetki ve  sorumluluklarını, özlük haklarını çalışma esas ve usullerini kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 

Tanımlar

MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye                 : Kocasinan  Belediyesini,

b) Başkan                  :Kocasinan Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen  Belediye   Başkan Yardımcısını,

ç) Birim                      : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

d)Müdür                    : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

e) Şef                          : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde kadrolu şefi,

f) Personel                 : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 22.04.2006 tarihli, 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe   giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair

Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Kocasinan Belediye Meclisinin 05.06.2007 tarih ve 56 sayılı

kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve büro personelinden oluşur.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak İnsan Kaynakları Şefliği altında Memur Sicil  ve İşçi Bürosu bulunmaktadır. Şefliklerin ve büroların sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları

Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görevleri :

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

9) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Yetkileri :

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

7) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

8) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

9) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı bölümler

MADDE 9: (1) İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yasal görevleri ile yapmakla yükümlü bürolar aşağıda belirtilmiştir

 

A-MEMUR SİCİL :

 

 1. Memurların görev başlayış, görevden ayrılış, vekalet görevi, 2. görev, yer değiştirme, silah altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemleri yapmak.
 2. Memur personelin Kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde Takdirname, teşekkür, ödül, görevden çekilme, disiplin cezaları, göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemleri yapmak.
 3. Naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, öğrenim değişikliği , hizmet borçlanmaları, emeklilik tescil işlemlerini yapmak.
 4. Memurlara Kimlik kartı vermek, Kurum sicil numarası ve Emekli Sicil numarası verilmesini sağlamak.
 5. Göreve naklen atanan memurların sicil dosyalarını devren almak ve nakil giden personelin dosyası devretmek.
 6. Başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip siciline işlemek ve gerekiyorsa intibak işlemlerini yapmak.
 7. Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onayları ile izne çıkacak memurların yerine vekalet bırakacakların onaylarını almak ve gerekli işlemleri yapmak
 8. Memur personelin  Hizmet belgelerinin çıkarılmasını sağlamak.
 9. 1-2 ve 3. derece kadrolarda görevli personelin yeşil pasaport işlemlerini yapmak.
 10. Yaş haddinden emekli olacakları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak.
 11. Personelin Mal Bildirim beyannamelerini doldurtmak ve gizli sicil dosyasında muhafazasını sağlamak.
 12. Müdürlüğün yazı kayıt ve maaş tahakkuk işlerini yapmak.
 13. Özlük dosyalarını korumak ve yetkililere imza karşılığı vermek.
 14. Memur Disiplin Kurulu sekretaryalığını yapmak, Disiplin Kurulu karar defterini tutmak, personelin dosyasına işlemek zamanaşımı sürelerinin takip edilmesi ve Disiplin Kurulu Karının ilgililere tebliğ edilmesi.
 15. Emekli Sandığı ile ilgili bütün yazışmaları yapmak ve kayıtlarını tutmak.
 16. Memur kadrolarını düzenlemek ve vize ettirmek.
 17. Memur personelin İnternet S.G.K.Tescil  ve Hitap giriş işlemlerinin takibi yapmak
 18. 6111 sayılı Kanunun 116. Maddesinin “C” fıkrası gereğince  Disiplin cezası almamış memurlara kademe ilerlemesi yapmak

 

            B- İŞÇİ BÜROSU    :

 

 1. Başkanlığımızca, 506 sayılı SSK ve 4857 sayılı İş  Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işçi çalıştıran tüm Müdürlüklerin işçi ihtiyaçlarının karşılanması,
 2. İşçi çalıştıran Müdürlüklerden gelen işçi taleplerini değerlendirmek İş Kur Müdürlüğüne ücret ödeyerek işçi talebinde bulunmak.
 3. İş Kur tarafından gönderilen işçiler arasından seçilen kişilerin  SSK  işe giriş Bildirgelerini vermek.
 4. 4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince işe alınacak Özürlüler ile hükümlülerin iş başı yapabilmeleri için gerekli yasal işlemleri yapmak.
 5. 506 Sayılı Yasanın 60. maddesi gereğince yaşlılık aylığı almaya hak kazananların yazılı talepleri halinde emeklilik işlemlerini yerine getirmek.
 6. Görevinden istifa eden işçilerin kayıt kapama işlemleri ile görevlerine gelmeyen işçiler hakkında  da yasal işlem yapmak.
 7. İşçilerin fazla mesaileri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, işçilerin yıllık ücretli izin onaylarını alarak, izinlerin kullanılmasını sağlamak.
 8. Vasıfsız işçiler veya unvan değişikliği istenen işçiler arasında pozisyon değişikliği sınavı yapılmasının teminini ile unvan değişikliğini sağlamak.
 9. Toplu- İş Sözleşmesi hükümleri gereği ücret artışları için ilgili Müdürlüklerin tekliflerinin Belediye Encümenine sunulmasını sağlamak.
 10. İşçilerin adli davaları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve Mahkemelere gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak,
 11. İşçi Disiplin Kurulunun kurulmasını sağlamak ve bu kurul tarafından alınan kararların yazışmalarını yaparak ilgililere tebliğini sağlamak.
 12. Aylık İş Kuru Müdürlüğüne işgücü çizelgesi düzenleyerek göndermek.
 13. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince sözleşmeli personelin  sözleşmelerini yenileyerek, yeni  göreve başlayanlara sözleşme yapmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 10 : (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11 :

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve bölümlere iletir.

d) Bölümlerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 12 :

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicil ve özlük dosyaları

MADDE 13 : (1) Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük dosyası düzenlenir.

b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

c) Sicil dosyası ve muhteviyatı; Her memura mal beyannamesi bulunur.

 

Disiplin cezaları

MADDE 14: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 : (1) 01.10.2010 tarihli 2010/207 Sayılı meclis kararı ile kabul edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 17 : (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18 : (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür