E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

MADDE 1-    AMAÇ VE KAPSAM:

 

            Bu yönetmelik, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kuruluş Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma esaslarını belirtir.

 

MADDE 2-    DEYİMLER:

 

Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

Belediye deyimi                     : Kayseri Kocasinan Belediyesini,

Başkan deyimi                       : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanını,

Meclis deyimi                         : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Meclisini,

Encümen deyimi                    : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Encümenini,

Belediye Başkanlığı deyimi   : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanlığını,

Müdürlük deyimi                   : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi, Emlak ve İstimlak                                                

                                                 Müdürlüğünü ifade eder.

  

 

 

MADDE 3-    MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:

 

03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda bahsedilen 59.maddesindeki gelirlerin tahakkuk ve takibi işlemlerini yapmak üzere kurulmuş bir müdürlük olup, Belediye Başkanına ve görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

Emlak İstimlak Müdürlüğü emlak tahakkuk şefliği ve gelir şefliği olmak üzere iki (2) şeflikten oluşmaktadır.

 

 

MADDE 4-    KURULUŞ

Müdürlüğümüz 2009 yılı Nisan ayına kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü altında Emlak ve Gelir Şefliği olarak hizmet vermekte iken ayrılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adını almış ve bağımsız bir müdürlük olmuştur.

            Müdürlük; Gelir Servisi, Emlak Servisi ve Arşiv Memurluğundan oluşur.  

 

MADDE 5-    MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirerek  Belediye hizmetlerini en güzel şekilde yapmak ve yürütmekle görevlidir.

Emlak Tahakkuk Servisi: emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin tahakkuku ve takibi işlemlerini yapar.

Gelir Servisi: Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralama ve satış işlemleri tahakkuk ve takibi işlemlerini yürütür.

 

 

 

 

 

Kocasinan Belediyesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası ile belirlenen gelirlerini ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden Emlak Vergilerini ve muhtelif gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yapar.

 

a- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belirlenen; ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, akaryakıt tüketim vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı, bina inşaat harcı, harcamalara katılma payları, zabıta para cezaları, imar cezaları vb. gelirlerin tahakkuk ve takibini yapar.

b- 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler hükümlerine göre belediyemiz mücavir alanlarındaki taşınmazların emlak vergilerini tahakkuk ettirir, ödemeyenler hakkında takip işlemlerini yapar ve arşivler.

c- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa, 3914 Sayılı Kanunun ile eklenen mükerrer 44.  madde ile de Çevre Temizlik Vergisi beyannamelerinin kayıtlarını tutar, ödenmeyenler hakkında takip işlemlerini yapar ve arşivler.

d- 2886 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre belediyemiz taşınmazlarının kiralama ve satış işlemlerini yapar.

e-  Kocasinan Belediyesine ait gelir tarifesi çalışmalarını yapar ve Meclise sunar.

 

MADDE 6-    YETKİ :

 

Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı İhale Kanunu 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, Belediye başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

 

 

MADDE 7-    PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

 

A-   EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ:

            Mali Hizmetler Müdürlüğüne 657 sayılı kanuna tabi memur personellerden 4 yıllık eğitim veren fakültelerin işletme, iktisat, maliye bölümlerinden mezun olanlar atanır.

 

 • Müdür, birimini, Başkanlığa karşı temsil eder.
 • Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 • Müdür Belediye Harcama Yetkilisi ve müdürlük ihale yetkilisidir.
 • Çalışma programını hazırlar ve uygulatır.
 • Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
 • Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-   SERVİS SORUMLULARININ GÖREV, YETKİLERİ:

 

a- Servis sorumluları;  Başkanlık,   Emlak ve İstimlak Müdürünün  verdiği  görevleri  yasa   ve

    yönetmelikler çerçevesinde eksiksiz ve gecikmesizin yapar.

b-Servis  sorumluları,  işleri  organize  eder,  personelleri  denetler,  görev  bölümü ve dağıtımı

    yapar, aksaklıkları Emlak ve İstimlak Müdürüne bildirir.

c- Servis   sorumluları,   Vergi  beyanı  alma,   vergi   borcu    yatırma,   tespit  vs.    durumlarda

    vatandaş  ile personel arasındaki münasebetleri düzenler, kontrol eder.

d-Servis   sorumluları,   Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne    ait     evrakların    düzenli    olarak    

    kaydedilmesinden, dosyaların  düzenlenmesinden, arşivlenmesinden ve muhafazasından                     

    sorumludur.

e- Emlak ve İstimlak Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.

 

 

C-  PERSONELİN GÖREV, YETKİLERİ:

 

a-  Emlak ve İstimlak  Müdürü  ve  Servis  Sorumlularının kendilerine tevdi ettikleri görevleri

     yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tam ve noksansız olarak zamanında yaparlar.

b-   Evrak  ve  bilgisayar   memurları   müdürlüğün  tüm  yazılarını  kayıt  yaparak,  yazmakla

       sorumludur.  

 

MADDE 8-    GÖREVİN PLANLANMASI   :

 

            Müdürlük içi çalışmalar, müdürlük tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.

 

MADDE 9-    GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ        :

 

            Müdürlük personeli, verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip, süratle yapmak zorunluluğundadır.

 

 

MADDE 10-  MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ  :

 

 • Müdürlük birimleri arasındaki işbirliği müdür tarafından sağlanır.
 • Müdürlüğe gelen tüm evraklar, müdürlük kaleminde toplanır. Konularına göre dosyalanır. Müdüre iletilir. Müdür gerekli dağıtımı yaptıktan sonra, zimmet defterine işlenerek ilgililere iletilmesini sağlar.
 • Müdürlük personelinden herhangi birinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, zimmetinde bulunan evrak, dosya ve demirbaşların son durumlarını gösterir bir çizelge halinde, müdüre teslim eder.

 

MADDE 11-  DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON  :

 

            Müdürlüğün, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar, müdürün parafı, Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 12-  GELEN VE GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEM  :

 

 • Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili memura havale edilir. Memur evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Evraklar ilgili memura zimmetle ve imza karşılığı verilir. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir. posta ile gönderilmesi gerekli olanlar zimmet usulü gönderilir.

 

MADDE 13-  DENETİM VE PERSONEL SİCİLLERİ           :

 

 • Emlak ve İstimlak Müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 • Müdürlükte görev yapan personel için izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme, disiplin cezası gibi özlük işlerin takibini yapar.

 

MADDE 14-  GİDERLER  :

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç ve gereç, akaryakıt, giyecek yedek parça ve diğer giderleri, her yıl belediye bütçesine koyulacak ödeneklerle karşılanır.

 

MADDE 15-  YÜRÜRLÜK           :

 

16 maddeden ibaret, iş bu yönetmelik Kocasinan Belediye Meclisince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 16-  UYGULAMA           :

 

    Bu Yönetmeliği Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.