E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü


TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


MADDE 1-    AMAÇ VE KAPSAM :

    Bu yönetmelik, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğünün Kuruluş,Görev, Yetki,Sorumluluk ve Çalışma esaslarını belirtir.

MADDE 2-    DEYİMLER :

Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;
Belediye deyimi        : Kayseri Kocasinan Belediyesini,
Başkan deyimi        : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanını,
Meclis deyimi            : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Meclisini,
Encümen deyimi        : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Encümenini,
Belediye Başkanlığı deyimi    : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanlığını,
Müdürlük deyimi    :Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi, Temizlik İşleri  Müdürlüğünü  ifade eder.


MADDE 3-     KAPSAM :

    Bu yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğünce Kocasinan İlçesi dahilinde;
a.)    Evlerden atıkların toplanması ve çöp sahalarına nakli,
b.)    Cadde ve sokakların kaldırımlarının süpürülmesi,
c.)     Mevcut kamu kuruluşlarının ( Okullar,hastaneler,ceza evleri ve diğer resmi daireler ) çöplerin alınması.
d.)    Ana arter, cadde ve refüjlerdeki tretuarların temizlenmesi ve boyanması.
e.)    Mevcut kamu kuruluşlarının konteynır taleplerinin karşılanması ve kırılan konteynırların bakımı ve tamir edilmesi.
f.)    Haftalık kurulan semt pazarlarının temizlenmesi ve yıkanması.
g.)     Açık alanlarda biriken çöplerin ve molozların loder ve açık araçlarla alınması.
h.)    Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi.
i.)    Vidanjör ve motopom hizmetleri.

MADDE 4-     TANIMLAR :

Bu yönetmelikle söz konusu olan;
      a.) Belediye                             : Kocasinan Belediyesi
      b.) Müdürlük                           : Temizlik İşleri Müdürlüğünü
      c.) Çalışanlar                            : Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren       memur,işçi personeli ifade eder.

MADDE 5-    YASAL DAYANAKLAR :

a.)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b.)    5393 Sayılı Belediye Kanunu,
c.)    4857 Sayılı İş Kanunu
d.)    Temizlik İşleri Müdürlüğü görevleri ile ilgili her türlü mevzuat.

MADDE 6-     YETKİ :

    Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve  diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, Belediye başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MADDE 7-    KURULUŞ, UNVAN,NİTELİKLER,PERSONELİN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI :
            
Temizlik İşler Müdürlüğü
          a.) 1 Müdür
          b.) 1 Şef, yeteri kadar memur ve işçi personelden  oluşur.

 MÜDÜR :
       Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüne 657 sayılı yasaya tabi memurlar arasından fakültelerin 4 yıllık bölümünden mezun olan personeller atanır

       Müdür, şefler ve diğer memurların birinci sicil ve disiplin amiridir. Müdür müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisidir. Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerin kanun,tüzük,talimat bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlar.Memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerinin daha verimli yürütülmesini sağlar.Belediye Başkanı ve yardımcılarına karşı sorumludur.

ŞEF :

       Mahallelerde çalışan süpürgeci ve çöp arabalarını yönlendirir. İşçilere çalışma disiplini   ve işe gidişlerini takip eder. Mesaileri düzenler, işe gelmeyen veya geç gelen işçiyi müdüre bildirir, müdüre karşı sorumludur.

MADDE 8-    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 GİDERLER :

    Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Personel,demirbaş,kırtasiye,araç gereç,akaryakıt,giyecek,yedek parça alımı,konteynır yapımı ve onarımı için gerekli tüm malzemelere ait giderleri her yıl belediye bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır.            
MADDE 9-    PERSONEL KADROLARI   :

    Müdürlüğün personel kadroları Norm Kadroya uygun olarak tayin ve tespit edilir.
   
MADDE 10-    KAYIT ARŞİVLEME    :

    Gelen giden evrak usulüne uygun kaydedilir. İşlerler müdürlükçe havale edilen birimce ivedilikle sonuçlandırılır ve durum yazı ile ilgilisine bildirilir.

MADDE 11-    DİSİPLİN HÜKÜMLERİ :

            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki Toplu iş sözleşmesinin cezaları ile hükümleri uygulanır.

MADDE 12-       :

             İş bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda; Genel yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

    MADDE 13- :

İş bu Kocasinan Belediye Meclisince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği takdirde yürürlüğe girer.

MADDE 14-    :

            Bu yönetmelik hükümleri Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.