E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM :

Bu yönetmelik,Belediyeler Kanunu ile Belediye emir ve yasaklarına ilişkin mevzuat hükümlerinin,Belediyemizce hizmet icabı çıkacak yasal sorunları karşılamak ve çözümlemek amacıyla yapılmıştır.

MADDE 2- DEYİMLER:

Bu yönetmelikte geçen deyimler;
Belediye deyimi                      : Kayseri Kocasinan Belediyesini,
Başkan deyimi                        : Kayseri ili,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanını,
Meclis deyimi                         : Kayseri ili,Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi Meclisini,
Encümen deyimi                     : Kayseri ili Kocasinan Merkez İlçe Belediye Encümenini,
Belediye Başkanlığı deyimi    : Kayseri ili Kocasinan Merkez ilçe Belediye Başkanlığını,
Müdürlük deyimi                    : Kayseri ili Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi,Hukuk İşleri                      
                                                  Müdürlüğünü ifade eder.

MADDE 3- MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI :

            Bu yönetmelikte geçen Belediye deyimi Kocasinan Belediyesini,Başkanlık Kocasinan Belediye Başkanlığını,Avukat,Başkanlığın verdiği vekalete dayanarak Belediyemiz aleyhine ve lehine açılan davaların,icra takiplerinin ve Belediyenin hukuki yazışmalarının yürütülmesi görevini taşıyanları,Müdürlük deyimi de Hukuk İşleri Müdürlüğünü ifade eder.
 
MADDE 4- KURULUŞ:

          Hukuk İşleri Müdürlüğü; Müdür, Avukat ile Kalem personelinden oluşur.Hukuk İşleri Müdürlüğünün Belediye içindeki kanuni durumu :5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi:” Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık,itfaiye,imar,insan kaynakları,hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir” denmiş ; Belediyemizce hizmetin icabı çıkacak yasal sorunları karşılamak ve çözümlemek amacı ile Hukuk İşleri Müdürlüğü teşekkül ettirilmiştir.
 
MADDE 5- MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:
          a)Belediye Meclisi,Belediye Encümeni kararları ve Başkanlık Makamı tarafından görüş sistemi ile gönderilen evrakı inceleyerek o konu hakkında yasal görüş bildirmek.
          b)Belediye leh ve aleyhinde Adli ve İdari Mahkemelerde açılan davaları takip ve sonuçlandırmak;Başkan tarafından avukatlar adına çıkarılan vekaletnamelerdeki yetkileri Başkanlık adına kullanmak.
          c)Başkanlık emirleri ile kovuşturması istenen veya Belediye aleyhine girişilen vergi,Rüsum,Prim ve harçlara müteallik işleri yetkili makam ve merciler nezdinde takip ile sonuçlanmasını sağlamak.
         d)Belediye Encümeni toplantılarına katılarak yasal görüş bildirmek.
         e)Dava ve İcra işlerinin usul ve esas yönünden doğru ve süratli işleyişini sağlamak.
    f-) Belediye ile ilgili yasal mevzuatın takibini yapak değişiklikler hakkında Belediye
birimlerine bilgilendirmede bulunmak.

MADDE 6- YETKİ:

         Müdürlük,5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak,Belediye Başkanı tarafından verilen tüm görevleri,yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MADDE 7-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ, GÖREV VE YETKİLERİ :

         Hukuk İşleri Müdürü Hukuk Fakültesi mezunu olup,Belediye Başkanı veya yetki vereceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak aşağıda sayılı yetki ve görevlere haizdir.
        a)Belediye Encümeni toplantılarına katılarak yasal görüş bildirmek.
        b)Davaların ve icra muamelelerinin bizzat kendi tarafından takibi ile avukatların takiplerini denetlemek.
        c)Hukuk İşleri Müdürü Mer’i mevzuatlarına göre görüş verir, Görüşler  istişari mahiyette olup,ilgili dairesi,Hukuk İşleri görüşüyle bağlı değildir.
        d)Müdür luzum görürse işin mevzuu ve mahiyetine göre avukatlara mutalaa için evrak havale edebilir.
       e)Müdürlük içerisinde gerekli disiplini sağlar,çalışma düzenini ve iş dağılımını düzenler.

MADDE 8- AVUKATLARIN GÖREV VE YETKİLERİ :

Avukatlar Hukuk Fakültesi mezunu olup,ihtiyaç duyuldukça ve kadronun mevcudiyeti dahilinde Başkanlık tarafından atanır.
           a)Avukatlar,Müdürlük tarafından kendilerine tevdii edilen Adli ve İdari davalar ile icra işlerini sonuna kadar ve müşterek sorumlulukları altında takip eder,sonuca bağlar.
          b)Herhangi bir dava veya takip içinde kanuni gereklere veya sürelere riayet edilmemesi veyahut ilgili dairesince gönderilen işlemli evraklar veya sair belgelerin iyice tetkik edilmemesi gibi sebepler ile idarenin zarara sokulmasından doğrudan doğruya o işi takip eden avukat sorumludur.
         c)Havale edilen davalar neticelenmese bile,dava sonuna kadar muhafazasında zaruret olmayan işlemli evrak ve bilhassa yerine getirilmesi gereken idari kararlara müteallik olanlar akabinde ilgili dairesine iade edilmek üzere avukatlar tarafından kalem personeline tevdi edilir.
        d)Müdürlük tarafından havale edilen Belediyemizle ilgili mutalalarda görüş bildirir.
        e)Müdür tarafından havale edilen dava ve icra dosyalarını düzenli bir şekilde yürütür.

MADDE 9-PERSONELİN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

       a)Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait bilcümle yazıların temiz ve itinalı bir şekilde doğru olarak yazmak,karar suretlerini çıkarmak,bilgisayar ve yazı işlerini yürütmek.
      b)Belediyenin muhtelif Müdürlük ve Amirliklerinde veya sair resmi veya hususi dairelerden gelen yada giden her çeşit evrakı zimmetli alıp kaydını yapmak ve aynı şekilde kayıt yaparak zimmetle iade etmek.
      c)Kayıtları usulüne uygun bir şekilde ve muntazam tutmak ve zamanla sınırlı işleri bu zaman geçmeden işin yapısını sağlamak.Bir zamanla sınırlı olmayan diğer işlerde 15 gün geçmesine rağmen cevaplandırılmayan yazıları Müdüre bildirmek.
      d)Gelen evrakı deftere işledikten sonra var ise ilgili dosyasıyla birleştirerek müdüre tevdi etmek.
      e)Gelen evrakı esas defterine işledikten sonra müdür tarafından havale edilen avukatlara veya müdürlükte çalışan diğer personele ait olduğunu kayıt defterinde belirttikten sonra ilgili avukatına vermek.
     f)Davalarla ilgili dilekçe sair tebligatı almak ve aldığı gün ve saat evraka işaret edilip,zaman geçirmeden müdürün havalesiyle ilgili avukata teslim etmek.
g)Belediye leh ve aleyhinde açılan davalar ile icra takip işleri için sıra numarası tahtında bir dosya açmak gelen ilanı ile davetiyeleri ,icra emirlerini ve diğer evraklı ilgili dosyasıyla birleştirerek takiple görevlendirilmiş bulunan avukatına teslim etmek.
h)Dava dosyalarını düzenli bir şekilde safhalarına göre işledikten sonra avukatı tarafından işlemi bittiğine dair saklama şerhini ekleyerek müdüriyet tarafından hıfza kaldırılması istenen dosyaların arşivleşmesini yapmak.

MADDE 10-MÜDÜRLÜKTE GÖREVLİ DAVA TAKİPCİSİNİN (MUAKKİBİNİN)
GÖREVLERİ:

           Dava takipçisi aşağıda sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.
           a)Zimmetli avukatlardan aldıkları evrakı zaman geçirmeden ve süre aşımına meydan vermeden mahkemelere tevdi etmek.
    b)Yeni açılan davalar ile ilgili kayıtları esas defterine işlemek;Dava dosyasını tanzim ederek müdürün davayı havale ettiği avukata teslim etmek.
    c)Duruşma günü gelen dosyaları avukatlara bildirmek.
    d)Dava dosyalarına yapılacak harcamaları,müdürün direktifi doğrultusunda yapmak ve harcama belgelerini muhafaza etmek.
    e)Mahkeme kalemleriyle avukatlar arasında irtibat temin etmek.
    f)Yeni açılan davaların hangi mahkemeye verildiğini ve esas numaralarını tespit edip esas defteri ve dosyasına işlemek.
    g)Dosyaları zimmetle vermek ve karşılığında dosyaları zimmetle almak muakkibinin görevlerindendir.

MADDE 11-VEKALET ÜCTRETLERİ:

    Hukuk İşlerinde görevli müdür , avukatlar ve kalem personeline 5393 sayılı Belediye Kanununun 82. maddesine göre Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; Avukatlara (49. maddeye göre çalıştırılanlar dahil) ve Hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı devlet davalarının intac eden avukat vesaireye verilecek ücreti vekalet hakkında kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
    
    Tahsil olunan vekalet ücretlerinin yıllık limiti Hukuk İşleri Müdürü (Hukuk Müşaviri)ve avukatlar için ilgili kanunlarında ve bu kanunların uygulamasındaki limit kadar olacaktır.Diğer personelin  yıllık limitleri ise avukatın yıllık limitinin %50 si kadar olacaktır.
    

MADDE 12- YÜRÜRLÜK:

    Bu yönetmelik hükümleri Kocasinan Belediye Meclisinde kabul edilip,Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer.

MADDE 13- UYGULAMA :
    Bu yönetmelik hükümleri Kocasinan Belediye Başkanı tarafından yürütülür.