E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


MADDE 1-    AMAÇ VE KAPSAM:

    Bu yönetmelik, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma esaslarını belirler.
    Bu yönetmelik,03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2-    DEYİMLER:
Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;
Belediye deyimi        : Kayseri Kocasinan Belediyesini,
Başkan deyimi                     : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanını,
Meclis deyimi            : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Meclisini,
Encümen deyimi        : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Encümenini,
Belediye Başkanlığı deyimi       : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanlığını,
Müdürlük deyimi    : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünü ifade eder.

MADDE 3-     MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:

    Kocasinan Belediye Zabıtası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’nci maddesine dayanılarak kurulmuş olup, Belediye başkanına bağlı olarak çalışan, resmi üniformalı özel kolluk kuvvetidir.

MADDE 4-     KURULUŞ:

Zabıta Müdürlüğü; Müdürü,  Amiri, Baş komiseri,  Komiseri, Komiser Yardımcısı ve memurlarından kurulu bir örgütün karakollara yeteri kadar görevlendirilmesiyle oluşan bir birimdir.

MADDE 5-    MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV ve YETKİLERİ:

    Müdürlüğün yetkileri, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51 nci maddesindeki görev ve yetkileriyle beraber İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle belirlendiği gibidir.
   
    a) SABİT NOKTALAR (KARAKOLLAR):

    5393 Sayılı Belediye Kanunun zabıtaya yüklediği görevler doğrultusunda sabit olarak FEVZİÇAKMAK, MERKEZ, ARGINCIK, SANAYİ ve GECE zabıta karakolları oluşturulmuştur. Gerekli hallerde Zabıta Müdürünün talebi, Belediye Başkanının onayıyla yeni sabit karakollar kurulabilir. Mıntıkası dâhilindeki alan içerisinde her türlü belediye suçu işletmemek, suç müessesini denetlemek, gerekiyorsa, ceza zabtı tanzim etmek, gerekirse peşin tahsil etmek, sorumlu olduğu bölgenin nizam ve intizamını sağlamak, bunun için gerekiyorsa, diğer zabıta ekipleriyle işbirliği yapmak, üstlerinden aldığı emirleri kanun, tüzük ve yönetmelik doğrultusunda yerine getirmekle görevlidir.
    b) GEZİCİ EKİP (DEVRİYE):

    Görevlendirildiği güzergâh ve bölgelerde nizam ve intizamı sağlamak; üstlerinden aldığı emir ve görevleri kanun tüzük ve yönetmelik doğrultusunda yerine getirmek.
   
c) MOTORİZE EKİPLER:
    İlçe sınırlarının genişliği nedeniyle, hizmetin seri verilmesi için ihtiyaç ve imkan dâhilinde, günün imkanlarıyla donatılmış motorize ekiplerden oluşur. Bu ekipler İlçe Sınırları içinde her türlü belediye suçlarına müdahale ederek suç işleyenleri men eder. Haklarında işlem yapar, üstlerinden aldığı emir ve görevleri kanun ve yönetmelik doğrultusunda yerine getirir.

d) PAZAR EKİBİ:

    İlçemizde kurulan semt pazarlarında, nizam ve intizam temini ile etiket ve fatura kontrolünü yapar; üstlerinden aldığı emir ve görevleri kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirir. Pazaryerlerindeki işgaliye ücretlerini takip ve tahsil eder, Belediye veznesine öder. Pazar esnafını kayıt altına alır ve takip eder. Bölge sorumlusu karakolla birlikte çalışır, gereksiz işgallere engel olur.


MADDE 6-      PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

I- Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri

a) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,
c) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
d) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,
e) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,
f) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği hususlar ile aşağıda sayılan görevleri yapmak,
g) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
h) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak,
i) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak,
j) 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak,
k) 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,
l) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,
m) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,
n) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak
o) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilât görevlilerine yardımcı olmak,
p) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
r) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
s) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve Yönetmeliğine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,
t) 9207 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
u) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek,
ü) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda yardımcı olmak,
v) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,
y) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,
z) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili yasal olan emirlerini yerine getirmek,

II- İmar ile ilgili görevleri

a) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek,
b) 3194 sayılı İmar Kanunu ve imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarını uygulamak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,
c) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak,
d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek,


III-Sağlık ile ilgili görevleri

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak,
b) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 10/8/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,
c) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,
d) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek,
e) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili merilerin kararlarında zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,
f) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerinin kararı ile imha etmek,
g) Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük hükümlerine göre insan sağlığına zararlı gıda ürünlerinin satılmasını engellemek, gerekli kanuni işlemleri yapmak,
h) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,
i) 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
j) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak,
k) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak,
l) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak,

IV- Trafikle ilgili görevleri

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek,
b) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak
c) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
d) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak,

V- Yardım görevleri

a) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak,
b) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
c) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri

Belediye zabıtası, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a) Umuma açık yerlere girmeye, gerekli kontrolleri yapmaya, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girmeye ve yasal yaptırım uygulamaya,
c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeye,
d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,
e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şeklide yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men etmeye,
f) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları,  herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemeye,
g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemeye,
h) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermemek ve bunların satışını engellemek, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek
i) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha etmeye,
j) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlamaya ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olmaya,
k) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmaya, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapmaya
yetkilidir.

Sorumluluğu

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdürler.

A)    ZABITA MÜDÜRÜ:

a)    Müdür,  birimini başkanlığa karşı temsil eder,
b)    Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler, denetler,
c)    Müdür harcama yetkilisidir, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir,
d)    Çalışma programını hazırlar ve uygulatır, gerekli gördüğü konularda, hizmet içi eğitim kurslarıyla, personeli bilgilendirir,
e)    Personelin teknik bakımdan yetişmesini sağlar,
f)    Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar,
g)    İşleri yasa, tüzük ve yönetmeliklerle başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.B)    AMİRLER, KOMİSERLER:

a)    Kanun, tüzük, yönetmelik, başkanlık, müdürlük ve diğer amirlerin verdiği görevleri kanunlar çerçevesinde eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapmakla yükümlüdür,
b)    İşleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar,
c)    Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet, ve dosyalama işlemlerini yürütür, demirbaş kayıtlı eşyaları korur,
d)    Karakol ve karakollar arası koordinasyonu sağlar,
e)    Müdürlüğe gelen yönetmelikleri, genelgeleri, kararları ve evrakları deftere kaydederek, incelemeye hazır bulundurur.

D) MEMURLAR;

a) Memurlar, zabıta müdürü, amiri ve komiserinden kendilerine tevdi ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak yapmakla sorumludur.

MADDE 7- BÜRO HİZMETLERİ;

a)    Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydını yapar, müdür tarafından ilgili personele veya karakola havale edilir, personelin evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür,
b)    Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı verilir, gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre kaydedilir. Riyaset makamının bilgisine sunulduktan sonra, ilgili müdürlüğe zimmetle teslim edilir,
c)    Müdürlüğün ve diğer birimlerin yapmış olduğu yazışmaların birer sureti konularına ve birimlerine göre ayrı ayrı klasörlerde saklanır.

Ceza Zabıt Kayıt Defterleri;

1608 Sayılı yasa gereği tanzim edilen cilt ve varakası sayılı zabıtlar kayıt edilerek, Encümene gönderilir. Encümenimizce verilen karar, sonuçları gelince karşılığına işlenir, tahsil edilmesi için Gelir Müdürlüğüne karar tebliğ ilmühaberleriyle birlikte gönderilir.

İdari Yaptırım Kararı Kayıt Defteri;

5326 Sayılı Kabahatler Kanun gereği tanzim edilen tutanaklar kayıt edilerek, incelenir. Yasal süresi gelenler tahsili için vergi dairesine gönderilir. El konulan para miktarı var ise Belediyemiz Encümenine arz edilir. 
Personel Açık Sicil Dosyası;
Personel hakkında gerekli bilgiler ile izin, istirahat,  rapor, terfi, mükafat, katıldığı kurslar, seminerler kayıt altına alınır.
Arşivleme ve Dosyalama;
Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların bir sureti konulara göre dosyalama sistemine uygun olarak sınıflandırılır ve ayrı ayrı klasörlerde saklanır.

MADDE 8-    EVRAK KABULU VE TESLİMİ:

    Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır,verilir yada posta yoluyla zimmet usulü gönderilir.
           
MADDE 9-    GÖREVİN PLANLANMASI ve YÜRÜTÜLMESİ:

    Müdürlük içi çalışmalar, müdürlük tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür. Personel verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni göstererek, süratle yapmak zorundadır.

MADDE 10-    DENETİM VE PERSONELİN SİCİLLERİ:

a)    Zabıta Müdürü, personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir,
b)    Zabıta Müdürü, biriminde görevli personelin birinci sicil notlarını verir.
c)    Müdürlükte görev yapan personel için, izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirilme ve disiplin cezası gibi işlerin takibini yapar.


MADDE 11-    GİDERLER:

    Zabıta Müdürlüğünün personel demirbaş eşya, kırtasiye araç ve gerek, akaryakıt, giyecek, yedek parça ve diğer giderleri her yıl belediye bütçesine ayrılacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE 12-     BELEDİYE ZABITASININ KIYAFET VE TEÇHİSATI:

    Resmi Gazetenin 9 Mart 1991 tarih ve 21016 sayılı nüshasında yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri gereği temin edilir.

MADDE 13-    PERSONELİN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE SÜRESİ:

    Belediye zabıtası İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıtası Yönetmeliği gereği belediye zabıtası hizmetlerinde süreklilik asıl olduğundan, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatil günlerinde günün 24 saatinde zabıta hizmeti aksatılamaz. Bu sürekliliği sağlayacak şekilde, haftada 48 saati geçmemek üzere, Zabıta Müdürünün teklifi Belediye başkanının onayıyla çalışma şekil ve süresi tespit olunur.

MADDE 14-    MÜDÜRLÜKLER ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ:

    Belediye hizmetlerinin akışı içerisinde diğer müdürlüklerle koordineli olarak ve yardımlaşarak çalışılır, bilgi akışı sağlanır.


MADDE 15-    DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON:

    Müdürlük, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyeleri, Kaymakamlık ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen yazılı emir ve talepleri yasalar doğrultusunda yerine getirir.


MADDE 16-    İşin koşullarına göre kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla zabıta müdürünün teklifi belediye başkanının onayı ile yeni programlar hazırlanır, değişiklikler yapılabilir.

MADDE 17- YÜRÜRLÜK    :

    18 maddeden ibaret, iş bu yönetmelik Kocasinan Belediye Meclisince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 18-    UYGULAMA    :

    Bu Yönetmeliği Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.