E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Kültür İşleri Müdürlüğü

KAYSERİ

KOCASİNAN BELEDİYESİ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1. Bu yönetmeliğin amacı, Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2. Bu yönetmelik Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

 

Dayanak

MADDE 3. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4. Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Başkan: Kocasinan Belediye Başkanını,

b )Başkan Yardımcısı: Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısını

c) Belediye: Kocasinan Belediyesini,

ç)Meclis: Kocasinan Belediye Meclisi’ni

d)Müdürlük: Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünü,

e)Birim: Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı alt birimleri,

f)Müdür: Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürünü,

g)Personel: Kültür İşleri Müdürlüğündeki görevli tüm personeli,

h) Yönetmelik: Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini

 İfade eder.

 

 

 

 

Temel ilkeler

MADDE 5. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye ve kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık karar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Görev, Çalışma Usul ve Esasları, Teşkilatlanma

 Kuruluş

 MADDE 6. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 07.04.2009 tarih ve 01/2009 meclis no, 05/2009 karar no’su ile “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Kararı” doğrultusunda kurulmuştur.

Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 tarih ve 06 sayılı kararı doğrultusunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ayrılmış;  Kültür İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü adı ile hizmet verilmesine karar verilmiştir.

Bağlılık

MADDE 7.Kültür İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı’na veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısı’na bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Personel

MADDE 8. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nde bir Müdür ile norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları

MADDE 9.

a)Kültür İşleri Müdürlüğü, Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde yaşayan bireylerin kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek, bu konularda stratejiler geliştirmek, plan ve programları oluşturmak ve temel politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak,

b)İlçemizde kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak, hemşerilerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesine ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak,

c)Kentlileşme sürecine hız kazandırmak,

d)Vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak,

e)Öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yükseltmek

f)Eğitsel, kültürel, sanatsal ve ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmasına, üretmesine, bilgiyi uygulamasına ve yaymasına yönelik hizmetler vermek,

g) Kentteki tarihi ve kültürel değerleri korumak;

ğ)Kültür ve sanatın besleyici gücünü kent halkı üzerinde olumlamak ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak, toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttırmak amacıyla kültürel, sanatsal, bilimsel, mesleki, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek (seminer, söyleşi, sempozyum, panel, konferans, konser, festival, film, gösteri, şenlik, sergi, yarışma, şölen, kent gezileri vb.). Bu etkinlikler için kültür sanat insanları, bilim insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. ile işbirliğinde olmak, müzik dinletileri organize etmek,

h)İlçemizin kültürüne ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, bülten hazırlamak, basmak ve dağıtmakla yükümlüdür.

I)Özel gün ve haftalarda günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek, bu tür etkinlikler düzenleyen kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak, halkın katılımını sağlamak,

i)İlçemiz sınırları içinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliğine girmek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, KOSGEB, Yüksek Öğretim Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi kurumlarla ortaklaşa kurslar düzenlemek ve halkımıza iş imkanı sağlayacak alanlarda destek vermek,

j)Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, bilgi yarışmaları düzenlemek, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânlarını sağlamak için hobi ve beceri edindirme kursları ve kulüpler oluşturmak,  vatandaş talepleri doğrultusunda yeni branşlar açmak, atölyeler düzenlemek ve projeler üretmek.

k)Kütüphane hizmeti ile birlikte kütüphane kültürü ile okuma ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak, kitap okuma alışkanlığı kazanılması yönünde çalışmalar yürütmek ve eğitim başarılarını desteklemek.

l) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanarak halkın katılımını sağlamak,

m)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte İlkokullar, Ortaokullar ve Liseler arası Bilgi ve Genel Kültür Yarışmaları düzenlemek,

n) Avrupa Birliği katılım sürecine uygun, yerel potansiyeli harekete geçirecek projeler gerçekleştirmek ve uygulamak, uygulamayı izlemek ve değerlendirmek.

o) Erasmus+ programı doğrultusunda projeler gerçekleştirerek gençlerin iş birliğinde bulunmalarını sağlamak ve gelişimlerine katkıda bulunmak.

ö)AB Hibe Programları, ORAN Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK destekleri gibi kuruluşların hibe projelerine katılmak,  projelerin hazırlanmasına, hibe fonlarından faydalanılmasına ve projelerin uygulamasına katkı sağlamak.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10.

a)Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b)Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin düzenli işlemesini sağlamak,

c)Müdürlük görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak,

ç)Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

d)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

e)Müdürlük bünyesinde görev yapmakta olan tüm personeli ve yapılan işleri denetlemek,  personelleri ile ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

f)Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması çalışmalarını yürütmek,

g)Müdürlük iç kontrol çalışmalarının uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuç üretecek şekilde yürütülmesini sağlamak,

ğ)Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak,

h)Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

ı)İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

i)Sorumluluğu kapsamında uzun ve kısa vadeli işleri planlamak, işlerin zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak,

j)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamı’nca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

k)Kültürel faaliyetlerle ilgili projeler geliştirmek ve Başkanlığa sunmak,

l)Haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını Başkanlığa sunmak

m)Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmekle görevlidir.

 

 

 

Birim Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11.Birim Şefinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

a) Müdürün verdiği emir ve direktifleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.                  

b) Müdür tarafından kendisine havale edilen evrakları inceler, zamanında ve eksiksiz sonuçlandırır. Ayrıca konu ile ilgili tüm yazışmaları parafe ederek Müdürlük Makamına sunar.

c) Birimlerinde görevli personelden sorumlu olup, personelin uyum içinde ve verimli çalışmasını sağlar.

ç) Birimlerin temizlik düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları müdüre bildirir.

d) Birimlerinde bulunan Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemelerin korunması ile bunların kullanma kılavuzlarına uygun kullanılmalarını sağlar.

e) Birimine havale edilen veya biriminde görevli personel düzenlediği bütün evrakı inceler, gerekli düzenleme ve düzeltmeler yapar. Kendisine bağlı işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere ve iş programına uygun olarak yürütülüp, işlemleri en kısa sürede ve usulü ile bitirilmesini sağlar.

f) Belediye içi ve dışı kurum ve müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir, ilgili birime yazılacak yazıyı hazırlar ve parafe ederek Müdürlük Makamına sunar.

g) 4734 sayılı İhale Yasanın gereği yazışmaların yapılmasını ve ihale edilen malzemelerin usulüne ve sürelerine uygun satın alınabilmesi için gerekli yazışmaları tamamlar, Müdürlük Makamına sunar.

ğ) Biriminde üretilen tüm bilgi ve belgelerin Müdürlüğün arşivine aktarılmasını sağlar.

h) Kültür İşleri Müdürü'nün uygun bularak görevlendirdiği, Müdürlüğü ilgilendiren konularda Belediye bünyesindeki veya diğer özel ve tüzel kurumların toplantılarına katılır.

Teşkilatlanma

MADDE 12.

Müdürlüğümüze ait teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

12.1. Müdür

12.2. İdari İşler Bölümü

                  12.2.1. Evrak-Yazışma Birimi

                  12.2.2. Satın Alma Birimi

                   12.2.3. Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Birimi

12.3. Kültür ve Sanat Bölümü

                   12.3.1. Etkinlik ve Organizasyon Birimi

                               A) Geleneksel Etkinlikler

                                   a)Geleneksel Sokak Oyunları

                                    b)Geleneksel Ramazan Etkinlikleri

                              B) Festivaller

                                     a)Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Festivali

                                     b)Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği

                                     c)Erkilet Kedi Bacağı Tanıtım Etkinliği

                                     d)Cırgalan Biberi Tanıtım Etkinliği

                                     e) Gömeç Fasulyesi Tanıtım Etkinliği

                               C) Sergi, Seminer, Söyleşi, Sempozyum, Panel, Konferans, Konser, Film, Gösteri, Yarışma, Şölen, Şenlik, Kent Gezileri vb. Etkinlikler

12.4. Eğitim (Meslek Edindirme, Kişisel Gelişim, Hobi ve El Sanatları Kursları) Bölümü

                 12.4.1. Kocasinan Akademi Meslek Edindirme, Kişisel Gelişim, Hobi ve El Sanatları Kurs Merkezleri

12.5. Kulüpler

                 12.5.1. Çocuk Kulübü

12.6. Gençlik Merkezleri

                  12.6.1. Erkilet General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi

                   12.6.2. Erciyesevler Gençlik Merkezi

12.7.Sivil Toplum Kuruluşları Bölümü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimlerin Fonksiyonları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İDARİ İŞLER BÖLÜMÜ

İdari İşler Bölümü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13. İdari İşler Bölümü üç alt birimden oluşmakta olup her bir birimin gerçekleştirdiği görevler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

13.1- Evrak – Yazışma

           İdare ile ilgili her türlü iç ve dış yazışmayı yapmak, müdür tarafından havale edilen evraklar ile ilgili yazışmayı yapmak ve gerekli dosyalama ve arşivlemeyi gerçekleştirmek,

•           Etkinlik niteliği kapsamında (şenlik, festival, konser vb.) ilgili müdürlükler ile koordinasyonu sağlamak amacıyla iç genelge hazırlamak,

•           Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

•           İç kontrol çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı ve eğitimlere katılarak, zamanında ve etkin bir biçimde söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesini ve Müdürlük bünyesinde iç kontrol standartlarının uygulanmasını sağlamak,

•           İhtiyaç dahilinde avans açma ve kapatma işlemlerini gerçekleştirmek,

•           Müdürlüğümüzce katılımda bulunulan Kocasinan Belediyesi’ni tanıtım amaçlı fuarların stant bedeli ödemelerini gerçekleştirmek,

•           İdare tarafından gerçekleştirilmesi istenen tüm iş ve işlemleri etkin ve verimli olarak tamamlamak.           

 

 

13.2 - Satın Alma Birimi

           Kültür İşleri Müdürlüğü’ne tahsis edilen bütçe kalemlerinin stratejik plan doğrultusunda harcanmasını sağlamak,

•           Vatandaşların kültürel ve sanatsal altyapısını zenginleştirmek ve taleplere cevap verebilmek amacıyla yapılan faaliyetlere ilişkin gerekli satın alma dokümantasyonunu hazırlamak,

•           Kültür İşleri Müdürlüğü’nün görevleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlükten ve Başkanlıktan gelen talimatlarla ilgili yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak mal ve hizmet alımı işlemlerini yapmak,

•           Satın alma için hazırlanan her dosyanın örneğinin birim bünyesinde arşivlenmesini ve korunmasını sağlamak,

           İlgili yasa, yönetmelik ve mevzuatları düzenli olarak takip etmek,

           İdare tarafından gerçekleştirilmesi istenen tüm iş ve işlemleri etkin ve verimli olarak tamamlamak.

 

13.3- Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Birimi

-Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları

            Taşınırlara ilişkin tüm iş ve işlemlerinden aşağıdaki şekliyle yerine getirilmesinden Taşınır Kayıt Yetkilileri sorumludur.

•           Harcama birimleri tarafından edinilen taşınırlardan, ilgili Taşınır Kayıt Yetkilisinin kayıt işlemlerini yapmak üzere; muayene ve kabulü yapılanları, cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğunda ambarlarda muhafaza etmek. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

•           Taşınırların tüketilmek suretiyle çıkış işlemlerini kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini Belediye konsolide görevlisine göndermek.

           Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

•           Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek ve gerekli işlemleri yapmak.

           Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

           Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

           Müdürlüğün malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasında harcama yetkilisine yardımcı olmak.

           Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

•           Taşınırların elektronik ortamda takibi için yapılacak programa her türlü veri girişi yaparak buradaki verileri sürekli güncel halde tutmak.

•           Taşınır Mal Yönetmeliği’nce verilen diğer görevleri yapmak

 

- Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları

           Taşınır kayıt ve işlemleri ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

           Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

 

KÜLTÜR VE SANAT BÖLÜMÜ

 

Kültür ve Sanat Bölümü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14. Kültür ve Sanat Bölümü bir alt birimden oluşmakta olup her bir birimin gerçekleştirdiği görevler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

14.1- Etkinlik ve Organizasyon Birimi

           Müdürlüğümüzce katılımda bulunulan Kocasinan Belediyesi’ni tanıtım amaçlı festivaller ve fuarlarda, tüm organizasyon işlerini yürütmek, görev almak,

•           Kocasinan İlçesi sınırında yer alan ürünlerin tanıtımı için tanıtım günleri, festivaller düzenlemek ve görev almak,

           Planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

           Etkinliklerin vatandaşlara duyurusunun yapılmasını sağlamak,

           Etkinliğin gerçekleştirileceği gün etkinlik alanında gerekli hazırlıkları yapmak ve yaptırmak,

           İlgili müdürlüklerden talep edilen hizmet ya da malzemelerin etkinlik alanında koordinasyonunu sağlamak ve etkinlik sonrası alınan malzemeleri ilgili müdürlüklere teslimini sağlamak,

           Etkinlik ve Organizasyon Birimi kapsamında görev yapmakta olan ses-ışık teknisyenleri etkinlik boyunca ses -  ışık sisteminin sağlıklı çalışmasını, cihazların amacına uygun ve verimli hizmet vermesini sağlamak, bakım onarımı konusunda Müdürlüğe bilgi vermek ve ihtiyaç duyulan malzemelerin araştırmasını yapmakla sorumludur.

 

EĞİTİM (MESLEK EDİNDİRME, KİŞİSEL GELİŞİM, HOBİ VE EL SANATLARI KURSLARI) BÖLÜMÜ

 

Eğitim(Meslek Edindirme, Kişisel Gelişim, Hobi ve El Sanatları Kursları) Bölümü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 15.

 

15.1.Meslek Edindirme, Kişisel Gelişim , Hobi ve El Sanatları Kurs Merkezleri

 

            Müdürlüğümüzce Kocasinan Akademi çatısı altında yürütülen bu birim, çocuk, genç, yetişkin tüm yaştan vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayarak; serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânı sağlamakla yükümlüdür.

 

Meslek Edindirme, Kişisel Gelişim, Hobi ve El Sanatları Kurs Merkezleri Yetkililerinin Görevleri:

           Meslek Edindirme, Kişisel Gelişim, Hobi ve El Sanatları Kursları, bağlı bulundukları tesislerde görev yapan eğitim koordinatörlerinin Kültür İşleri Müdürlüğü’nden aldıkları yetkiyle düzenlenmektedir.

           Görevleri; Açılacak olan kurslar ile ilgili düzenlemeleri yapmak, ders programlarını belirlemek ve kurslarla ilgili tüm durumlardan sorumlu olmak,

           Gerekli görülen yerlerde başta İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

•           Meslek Edindirme, Kişisel Gelişim, Hobi ve El Sanatları Kursları ile ilgili vatandaşa bilgilendirme yapmak,

           Kursiyer başvurularını almak ve evrakları düzenlemek,

•           Katılım belgesi törenlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

           Kurs merkezlerinin ihtiyaçlarını belirlemek, eksiklikleri gidermek,

           Müdürlüğümüzce katılımda bulunulan Kocasinan Belediyesi’ni tanıtım amaçlı fuarlarda, görev almak,

           Havale edilmiş olan tüm evrakların gereğini yerine getirmek ve Müdürün onayına sunmaktır.

 

 

 

 

KULÜPLER

Kulüpler Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16. Kulübümüz , Kocasinan Akademi çatısı altında , çocuklarımızın kültür ve sanat aktivitelerine katılımlarını sağlamak, sosyal faaliyetlerde yer almalarına destek vermek, fırsat eşitliği oluşturmak için kurulmuştur.

16.1 Çocuk Kulübü

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü, 7 – 14 yaş grubunda bulunan çocuklara yönelik olarak hizmet vermektedir.

 

-Çocuk Kulübü’nün Görevleri:

           7 – 14 yaş arasındaki çocuklarımız için; tiyatro, Türkçe, bağlama, gitar, halk oyunları, İngilizce, karikatür, folklor, resim, güzel yazı yazma, güzel konuşma, yüzme, drama, matematik, satranç, akıl oyunları, müzik kursları açmak, imza günleri, kent bilinci, tarih ve kültür konularında sohbetler, anne-baba ilişkisi, okul-çocuk ilişkisi, anne-baba-okul ilişkisi, eğitim, kültür gibi konularda etkinlikler düzenlemek,

           Dünya’da sadece kendilerine bayram armağan edilen çocuklarımızı çeşitli aktivitelerle buluşturmak;

           Bir sivil toplum kuruluşu zihniyeti içinde çalışması koşuluyla; tüm dünya ülkelerinde olması arzu edilen; geleceğimizin güvencesi olan çocukların sosyal ve kültürel yönden gelişimine katkıda bulunmak,

           Kent kültürü, kent yaşamı, tarih konularında bilgi sahibi yapmak, üretimlerini, saf ve çocuksu fikir ve yürek yaratıcılıkları ile bu aşamadaki çalışmalarını desteklemek, geleceğin başarılı yöneticileri olabilme konusunda onlara zemin hazırlamak,

•           Genelde okuma, özelde gazete/dergi/kitap okuma alışkanlığını daha bu yaşlarda kazandırmak,

•           Geçmişini unutmadan geleceğe yön verebilecek, empati duygusu gelişmiş, çağdaş, toplumsal ve bilimsel düşünen, barışçıl bir neslin gelişimine, ortak akla, kolektif çalışma prensiplerine, sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerde çocuklar arasında fırsat eşitliğini sağlayarak gerek bireysel, gerek toplumsal ve gerekse kurumsal sorumluluk gereği katkıda bulunmak.

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK MERKEZLERİ

Gençlik Merkezleri Görev,Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 17. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesi, Kocasinan Akademi çatısı altında faaliyet gösteren gençlik merkezlerimiz bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gençlerin ruh - beden sağlıklarını korumak, ulusal birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Kocasinan Akademi Erciyesevler Gençlik Merkezi ve Erkilet General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi bu kapsamda oluşturulmuştur.

-Erkilet General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi Tesisin İçeriği

           Astronomi ve Uzay Bilimleri Sınıfı

           Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi

           Havacılık ve Uzay Bilimleri Sınıfı

           Model Uçak ve İHA Atölyesi

           3D Sanal Gözlük Sınıfı

           Türk-Müslüman Bilim İnsanları Sınıfı

Tesisin Amacı

           Gençlere kariyer planlamasında öncü olmak.

           Havacılık, astronomi ve uzay bilimlerini tanıtmak.

           Teknoloji ve bilimi atölye çalışmalarıyla destekleyerek sevdirmek.

-Kocasinan Akademi Erciyesevler Gençlik Merkezi Tesisinin İçeriği

-Kütüphane Hizmeti vermek,

-Etüt Merkezi Hizmeti vermek,

-Rehberlik Hizmeti vermek,

-İlgili branş eğitmenleri sayesinde danışmanlık ve sınav konularında yardım,

-Akıl Oyunları

           MANGALA

           SATRANÇ

•           KORİDOR

           ABOLONE ( AWARDS)

           JENGA

- Arduino ile Robotik Kodlama

Tesisin Amacı:

1.Hedef kitlenin kitap, süreli yayınlar, sesli ve görsel materyal ve internet yolu ile bilgiye

kolayca ulaşmasını sağlamak.

2. Okullarda sınıfların kalabalık olması vb. sebeplerle konu anlatımlarında meydana gelen

eksikliklerin, branş sorumlusu rehber öğretmenler tarafından tekrar edilmesiyle tam

öğrenmeye katkıda bulunmak,

3. Okul öğretmenleri tarafından verilen günlük, aylık, yıllık ödevlerin araştırma ve

hazırlanmasına imkân sunmak,

4. Bilgisayar ve internetin yanı sıra daha çok şehir merkezlerinde bulunan kütüphanelere

ulaşma olanağı olmayan çocuklara bu olanağı sunmak,

5. Ders çalışma ortamları müsait olmayan çocuklara derslerini rahatça çalışabilecekleri bir

ortam hazırlamak,

6. Estetik, edebi, bilimsel, teknolojik, sosyal, ekonomik ve fiziksel etkileşimlerin dahil

olduğu geniş bir deneyim yelpazesi sunarak kültürel ve sosyal hayatlarının

zenginleşmesine yardımcı olmak ve onlara bu doğrultuda rehberlik etmek,

7. Okul sonrasında arta kalan vakitlerini sokakta geçirmeleri yerine; keşfetme arzularını,

ilgilerini ve hayal güçlerini canlandıran; yaşamları boyunca tükenmez bir öğrenme

isteğine sahip olmalarını destekleyici gezi, toplantı, konferans, seminer vb.

organizasyonlar tertip etmek, hobi eğitim çalışmaları yapmak ve vakitlerini bu yönde

düzenlenen diğer aktivitelerle harcamalarına fırsat ve imkân hazırlamak,

8. Bedensel ve zihinsel sporlar yapma imkânı sunarak; bu suretle kötü alışkanlıklardan ve

kötü davranışlardan uzak kalmalarına yardımcı olmak,

9. Hedef kitlede kent ve çevre bilincini oluşturma ve geliştirme yönünde faaliyetlerde

bulunmak,

10. Hedef kitle ve velilerine yönelik olarak kişisel rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek

ve bu amaçla muhtelif konularda konferans ve seminerler tertip etmek,

11. Belirli aralıklarda hedef kitleye ve ailelere yönelik verilen hizmetler hakkında anketler

düzenlemek,

12. Hedef kitlenin hızla değişen dünyaya uyum sağlamasını temin edecek alt yapıyı

oluşturarak başarılı ve mutlu bireyler olmalarını sağlamaktır.

13.Akıl Oyunlarıyla gençlerin;

•           Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesi

•           Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması,

•           Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme,

•           Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme,

•           Planlı hareket etme yetisi,

•           Hızlı düşünme ve karar verme,

•           Durumlar karşısında farklı çözüm yolları / Stratejileri geliştirebilme,

•           Ekip çalışmasına yatkınlığın artması / Sosyal başarının artması,

•           Akademik (sınav / ders) başarılarının artması hedeflenmektedir.

14.Arduino ile Robotik Kodlama ile gençlerin;

•           Temel fizik kurallarını, elektrik devrelerini öğrendikleri mantık kuralları ve bloklarla kontrollü olarak çalıştırması;

           Bu zaman zarfında her bir devre elemanını (led, sensör, iletken, direnç, potansiyometre vb.) tanıyıp uygulaması ve hepsini bir araya getirip projeler üretmeyi öğrenmesi,.

•           Arduino ile elektrik devrelerinin bilgisayar yardımıyla nasıl programlanacağını, devre elemanlarını tanıyıp kontrollü çalıştırması, elektrik akımının kurallarını öğrenmesi;

•           Robotik projeleri oluşturmaya başlaması, donanım programlamanın temel mantık kurallarını uygulayacak niteliğe erişmesi hedeflenmektedir.

17.1. Gençlik Merkezleri Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

a) Kültür İşleri Müdürü’nün kendilerine verdiği görevleri yerine getirmek,

b)Gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri ile ilçenin, ilin özelliklerini göz önünde bulundurarak, faaliyet programı taslağını hazırlamak ve müdürüne sunmak,

c) Faaliyet programları çerçevesinde yapılan  çalışmalar sırasında gençlere yardımcı olmak ve onları yakından izleyerek rehberlik yapmak,

d) Kendilerine verilen araç-gereç ve malzemelerin korunmasını, bakımını ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

 e)Haftalık,aylık,yıllık faaliyet raporları hazırlayıp müdürüne sunmak.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BÖLÜMÜ

Sivil Toplum Kuruluşları Bölümü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE  18– Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir.

18.1 – Sivil Toplum Kuruluşları Bölümü

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Sivil Toplum Kuruluşları Bölümü, Kayseri’de toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, vakıf, mesleki kuruluşlar) ve Belediye’nin teknik ve kurumsal işbirliği ile pozitif etkinliğinin arttırılması amacıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak, sivil toplum kuruluşlarına öncülük ederek koordinasyon içinde yerelde Kocasinan’da ve Kayseri’de güçlü bir sivil toplum oluşumuna destek olmayı hedefler.

-Sivil Toplum Kuruluşları Bölümü Görevleri:

           Belediyenin sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikler için ilgili sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurarak koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

           Belediyenin düzenleyeceği etkinliklerin ilgili sivil toplum kuruluşlarına çeşitli iletişim metotları kullanılarak (sms, mail, sosyal medya, telefon vb..) duyurulmasını sağlamak,

           Toplumda, gönüllülük kültürü, sivil toplum bilincinin gelişimine katkı koymaya yönelik eğitim, seminer, sempozyum vb. toplantılar düzenlemek,

           Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanı bazında sınıflandırılmasının yapılarak işbirliği kapasitelerinin belirlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

           Kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılmasını sağlayacak projeler üretilmesine katkı sağlamaktır.

                                                   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükte hüküm bulunmayan haller

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE -19 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, önce yürürlükte olan 06.08.2015 tarih ve 166 sayılı Meclis Kararı gereği  Kültür ve Sosyal  İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği  adı altında düzenlenmiş olan  yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 20 –  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

YÜRÜRLÜK

MADDE 21- Bu yönetmelik, Kocasinan Belediye Meclisi’nin kabulünü müteakiben yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

                        BAŞKAN                                             BAŞKAN YARDIMCISI

                        Nuriye ÇETİN                                          Hacı ÇEVİKEL

                        Meclis üyesi                                             Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

Haluk Sezai EKŞİ                               Hayrettin SEYHAN                             Esef ÖZKAN

Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi