E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Makina İkmal Müdürlüğü

Makina İkmal Müdürlüğü

 

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

MADDE : 1 - AMAÇ

            Bu yönetmelik Kayseri Kocasinan Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki sorumluluk ve çalışma esaslarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE : 2 - KAPSAM

            Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine dayanılarak kurulmuş olan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğün görev, yetki, çalışma esaslarını kapsar.

MADDE : 3 - DAYANAKLAR

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu.

            c) 4857 sayılı İş Kanunu.

            d) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün görevleri ile ilgili her türlü mevzuat.

MADDE : 4 - TANIMLAR

            Bu yönetmelikte geçen ;

 1. a)BELEDİ: Kayseri Kocasinan Belediyesi.
 2. b)BAŞ: Kayseri ili Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanı.
 3. c)BAŞKAN YARDIMCISI : Kayseri İli Merkez İlçe Belediye Başkan Yardımcısı.
 4. d)MÜDÜRLÜ: Kayseri İli Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü.
 5. e): Kayseri İli Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı Atölye ve Hizmet Binasında bulunan müdürlük biriminin memur ve işçi personelini ifade eder.

MADDE : 5 - KURULUŞ

            Müdürlük ; І. BÖLÜM HİZMET BİNASI

            Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü – Ayniyat Saymanlığı – Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Kalemi – İhale Komisyon Kalemi – Satınalma.

ІІ. BÖLÜM ATÖLYE

Atölye Şefi – Atölye kalemi – Yedek Parça Ambarı – Satınalma – Akaryakıt İstasyonu

– Motorhane – Kaynakhane ve yeteri kadar personelden kurulmuş olup, Belediye Başkanına ve görevlendirdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

MADDE : 6 - MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

            a) Belediyeye alımı yapılacak olan demirbaş eşya, akaryakıt, yedek parça, kırtasiye ve birimlerin ihtiyacı olarak alınacak bütün malzemelerden sorumludur.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, yine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesindeki “bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin amiri harcama yetkilisidir” uyarınca ihale usullerine göre ihtiyaçların temin edilmesi.

            b) Ayniyat Yönetmeliğini uygulamak demirbaş kayıtlarını yapmak.

            c) İlçemiz dahilinde diğer kuruluşların ihtiyaçları imkanlar dahilinde yerine getirilmesi.

            d) Belediyemize ait araçların bakım ve onarımların atölye tesislerinde imkanlar dahilinde yaptırılması, atölyemiz imkanları dahilinde yaptırılması mümkün olmayanların ilimiz sanayisinde yaptırılması.

            e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ve hizmetlerin daha süratli, daha etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi için hizmet alımı yoluyla araç kiralamak.

           f) (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkileri, harcama yetkililerince memuriyet veya çalışma ünvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir .

           (2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

       a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulu yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

       b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulu yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

       c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

       d) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

       e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

       f) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

       g) Ambar sayımı ve stok kontrolü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

       h) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

       i) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

       j) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

       (3) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

       (4) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

MADDE : 7 – YETKİ

            Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanarak Belediye Başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MADDE : 8 – PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

            MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ :

 1. a)Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü temsil eder, müdürlük yönetiminde yetkili olup, müdürlüğünün her türlü çalışmalarını düzenler.
 2. b)Bağlı bulunduğu Belediye Başkanına ve Teknik İşlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
 3. c)Müdürlük birim amiri, harcama ve ihale yetkilisidir.
 4. d)Müdürlük birinci disiplin ve sicil amiridir.
 5. e)Belediyeye alınacak tüm malzemelerden sorumlu olup, diğer servislerden gelen talep, fiyat tekliflerinin değerlendirmesini yaparak ihale veya doğrudan teminle (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu) ucuz, kaliteli, TSE normlarında ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.
 6. f)Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde zamanında sevk ve idare edilmesini sağlar.
 7. g)Birim personeli arasında görev bölümü yaparak işlerin yürütülmesini sağlar.
 8. h)Atölye tesislerindeki makine ve teçhizatların bakım ve onarımını sağlamak, alımı yapılacak yedek parça ve malzeme standartlarının tespitini yapmak, alımını gerçekleştirmek.
 9. i)Diğer müdürlükler ve kurumlar arası yazışmaları ve koordinasyonu sağlamak.
 10. j)İhalelere hazırlığı sağlayıp mevzuata uygun bir şekilde ihale yapılmasını ve işin gerçekleşmesini sağlamak
 11. k)Personelini her zaman denetleme yetkisine sahip, personelin izin, rapor, derece, kademe ilerlemesi ve özlük işleri takibini

AYNİYAT SAYMANLIĞI :

Makine İkmal Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. Ayniyat yönetmeliği çerçevesinde Belediyenin demirbaş kayıtlarını yapar, numaralar, kayıttan düşülecek demirbaşları komisyon teşekkülü ile tespit edilerek kayıtların düşülmesini, hurda malzemelerin hurdaya gönderilmesi veya satışını sağlar. Bütün alımların firma ve fatura bazında bilgisayardan, kırtasiye, akaryakıt, yakacak kayıtlarını tutar.

            Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında sayılmasını sağlamak, malzeme giriş-çıkış işlemlerinin uygun yürütülmesini sağlamak denetlemek, önlemler almak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan teminle yapılan bütün alımları Kamu İhale Kurumuna bildirmek, servislere dağıtılacak malzemelerin zamanında ve düzenli dağıtılmasını depocuyla beraber sağlamak, çalışmaları sevk ve idare etmek.

            ATÖLYE ŞEFİ :

            Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. Usta, ustabaşı ve işçiler arasında koordinasyonu sağlar.

            Araç iş makinalarının iş akışının sağlanmasındaki koordinasyonun eksiksiz yerine getirilmesini, atölye tesis makine ve teçhizatının bakım-onarımının yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.

            Usta ve ustabaşılarla yedekparça ve malzeme standardını belirleyip Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü ile işbirliği kurarak malzemelerin alımını yaptırıp, atölye imkanlarınca yapılabilecek olanların onarımını yaptırmak, atölye imkanlarınca yaptırılamayacak olanların şehrimiz sanayisinde onarımını yaptırmak.

            Malzeme ve işgücünü kullanımındaki dengeyi sağlamak, hatalı kullanımı engelleyici tedbirler almak.

            Malzeme yedek parça giriş çıkış işlemlerinin uygun yürütülmesini, malzemelerin zamanında ve düzenli olarak araç iş makinalarının tamir bakımını yapacaklara verilmesini sağlamak, denetlemek.

            SATINALMA :

            Hizmet (İdari) binası ve Atölye olmak üzere 2 (İki) satınalmacı görevlidir. Belediye Başkanlığı ve buna bağlı Müdürlük, birim ve atölyeye alınacak bütün malzeme ve yedekparçaların alımından sorumludur.

            Ucuz, standartlara uygun ve kaliteli mal ve hizmet alımını yapabilmek için piyasa fiyat soruşturmalarını yapar. Teklifleri birim müdürlerine iletir, uygun görülen teklifin alımını gerçekleştiri. Malzeme ve yedekparçaların zamanında ve süratli bir şekilde temin eder.

            EVRAK KAYIT VE KALEMİ :

            Müdürlüğe gelen bütün evrakları gelen-giden evrak defterine işler, cevap verilmesi gerekenleri cevaplar ve evrakların seyrini takip eder.

            Talep, piyasa fiyat soruşturması, avans, yolluk, bütçe işlemlerini yapmak. Müdürlüğe gelen bütün yazışmaları zamanında düzgün bir şekilde yazıp takip etmek.

            Satınalmacının topladığı teklifleri birim müdürü ile görüşerek alıma uygun teklif sahibini bilgilendirir.

İHALE KOMİSYON KALEMİ :

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Belediyemiz ihtiyaçlarını, yatırımlarını birimlerden gelen talep ve şartnamelere dayanarak Kamu İhale Kanunu ile temas sağlayarak ihalelere mevzuata uygun olarak hazırlanmak.

            İhale evraklarını, yazışmalarını, sözleşmelerini hazırlamak takip etmek, dosya işlemlerini tamamlayıp birimine teslim etmek.

MADDE : 9 – EVRAK KABULÜ VE TESLİMİ :

 

Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır-verilir yada posta yoluyla zimmetlenerek gönderilir.

MADDE : 10 – GÖREVİN PLANLANMASI :

 

            Müdürlük içi çalışmalar, müdürlük tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.

            MADDE : 11 – GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

 

            Müdürlük personeli kendilerine verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip süratle yapmak zorundadır.

            MADDE : 12 – GİDERLER :

            Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye araç-gereç akaryakıt, yedekparça, giyecek ve diğer giderleri her yıl Belediye bütçesine konulacak ödeneklerle karşılanır.

            MADDE : 13 – YÜRÜRLÜK :

            14 maddeden ibaret, iş bu yönetmelik Kocasinan Belediyesince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.

            MADDE : 14 – UYGULAMA :

            Bu yönetmeliği Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.