E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM:
              Bu yönetmelik Kayseri Kocasinan Belediyesi , Fen işleri Müdürlüğünün Kuruluş, Görev,Yetki, Sorumluluk ve Çalışma esaslarını belirtir.

MADDE 2- DEYİMLER:
Bu yönetmeliklerde geçen deyimlerden;
Belediye deyimi                        : Kayseri Kocasinan Belediyesini,
Başkan deyimi                          : Kayseri ili,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanını,
Meclis deyimi                           : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Meclisini,
Encümen deyimi                       : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Encümenini,
Belediye Başkanlığı deyimi      : Kayseri ili,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanlığını,
Müdürlük deyimi         : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünü ifade eder.

MADDE 3- MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:
              Fen işleri müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’nci maddesine dayanılarak kurulan ,Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan birimdir.

MADDE 4- KURULUŞ:
              Müdürlük; Müdür, Yapım Şefliği, Yol Şefliği ve Asfalt Şefliğinden oluşur ve yeteri kadar personel görevlendirilir.

MADDE 5- MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:
            Fen işleri müdürlüğü yürürlükte olan kanun ve yönetmelik tüzüklerine uygun olarak;
             Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerin altyapı, yol, yaya yolu, asfalt, park, açık ve kapalı pazar alanları, sosyal tesis alanları, çocuk oyun alanları, amatör spor tesisleri, muhtar evleri ve aş evleri gibi yapmak veya yaptırmak.
    İhale ile yaptırılan işlerin kontrolünü yapmak, tamalanan işlerin kabulünü yapmak ve ödeme planına göre hak edişini hazırlamak.
    Yol yapımı ve bakımı için gerekli olan mıcır ve asfaltı üretmek veya satın almak.
    Kış mevsiminde kar ve buzla mücadele çalışmalarını yürütmek.
    Yaya yolu katılım bedeli ve asfalt bozma bedelini hesaplamak ve tahsilatını kontrol etmek.
    Belediye sınırları içerisinde insan sağlığını tehdit eden açık kanalların ıslahını yapmak.
    
              Her yıl, bir sonraki yıl için yapılacak olan hizmetlerin plan ve proğramlarını yapmak veya yaptırmak.
    Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetleri ilgili kanun hükümlerine göre ihale yolu ile almak.
    Stratejik plana uygun olarak bir sonraki yıl için yapılacak olan hizmetlerin plan ve programlarını yapmak.


MADDE 6- YETKİ:
              Müdürlük;  5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer Yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, Belediye Başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde  yapmaya yetkilidir.

MADDE 7-PERSONELİN GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

A-FEN İŞERİ MÜDÜRÜ:
   Fen İşleri Müdürlüğüne 657 sayılı kanuna tabi memur statüsünde bulunan ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olanlar atanır.
a-Müdür , birimini Başkanlığa karşı temsil eder.
b-Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup; müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve denetler.
c-Müdürlük Harcama Yetkilisi, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir.
d-Çalışma programı hazırlar ve uygulatır.
e-Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
f-Diğer müdürler ile koordinasyon sağlar.
g-İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında
   yapılmasını sağlar, bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.
h- Müdürlüğün zimmetinde bulunan demirbaşların kayıtlarının tutulmasını ve kontrolünü sağlar.
B- ŞEF:
a-Şef,  Müdürlüğün verdiği görevleri yasalar çerçevesinde eksiksiz gecikmesiz olarak yapar veya yaptırır.
b-Şef ;  işleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar.
c-Müdürlüğün tüm büro, maaş ve tahakkuk işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
d-Gelen,  giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt , havale, zimmet ve dosyalama                                                                                
    işlerini yapar veya yaptırır.
e- Demirbaşta kayıtlı eşyaları korur.
e-Müdürlüğe gelen yönetmelik, genelge ve kararları defterlere işleyerek, incelemeye hazır
   bulundurur.

C-MEMURLAR:
a-Memurlar, Fen işleri müdürü ve şefin kendilerine tevdii ettikleri görevleri tam ve noksansız
  olarak zamanında yapmakla sorumludur.
b-Katip, evrak ve daktilo memurları müdürlüğün bütün yazılarını yazıp,zimmetli olarak ilgili birimlere teslim eder.
c- Müdürlüğe ait gelen ve gelen ve giden evrakların deftere veya bilgisayara kaydını yapar ve ilgilisine zimmetle teslim eder.
d- Müdürlük yazışmalarını Dosya planına uygun olarak arşivler.
e- Zimmetlerinde bulunan demirbaşları korur.
f- Müdür ve şefin vereceği diğer görevleri yapar.

D- İŞÇİLER
Fen İşleri Müdürü ve bağlı bulunduğu şefinin vermiş olduğu işleri yapar.

MADDE 8- EVRAK KABULÜ VE TESLİMİ:
              Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır,verilir yada posta yolu ile zimmet usulü gönderilir.

MADDE 9- GÖREVİN PLANLANMASI:
              Müdürlük içi çalışmalar, müdürlük tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.

MADDE 10- GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ:
              Müdürlük personeli, verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip,süratle yapmak zorunluluğundadır.

MADDE 11- MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ:
a-Müdürlük birimleri arasında iş birliği, müdür tarafından sağlanır.
b-Müdürlüğe gelen tüm evraklar müdürlük kaleminde toplanır. Konulara göre dosyalanır.
   Müdüre iletilir, müdür gerekli dağıtımı yaptıktan sonra zimmet defterine işlenerek ilgililere
   İletilmesini sağlar.
c-Müdürlük personelinden herhangi birinin, herhangi bir nedenle görevden ayrılması                                                                                                   
   durumunda  zimmetinde bulunan evrak, dosya ve demirbaşların son durumlarını gösterir
   bir çizelgeyi müdüre teslim eder. Bu işlem yapılmadan görevden ayırılınmaz.

MADDE 12- DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE KOORDİNASYON:
              Müdürlüğün, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşlar ile yapacağı yazışmalar , müdür ve evrakı hazırlayan ilgilinin parafı,Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

MADDE 13- DENETİM VE PERSONEL SİCİLLERİ:
a-Fen işleri müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
b-Fen işleri müdürü biriminde görevli personelin birinci disiplin sicil amiridir.
c-Müdürlükte görev yapan personel için izin,rapor,derece ve kademe ilerlemesi,ödüllendirme,
   disiplin cezası gibi özlük işlerinin takibini yapar.

MADDE 14- GİDERLER:
              Fen işleri müdürlüğünün personel, demirbaş eşya,kırtasiye,araç ve gereç,akaryakıt,giyecek,yedek parça ve diğer giderleri her yıl belediye bütçesine konulacak ödenekler ile karşılanır.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK:
16 maddeden ibaret iş bu yönetmelik Kocasinan Belediye meclisince kabul edilip,Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 16- UYGULMA:
Bu yönetmeliği Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.