E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


MADDE 1-     KAPSAM :

    Bu yönetmelik, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Kuruluş, Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma esaslarını belirtir.

MADDE 2- AMAÇ
Bu yönetmeliğin amacı 5393 sayılı belediye kanununun 48. maddesine dayanılarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar.

MADDE 3-    DEYİMLER :

Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;
Belediye deyimi        : Kayseri Kocasinan Belediyesini,
Başkan deyimi        : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanını,
Meclis deyimi            : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Meclisini,
Encümen deyimi        : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Encümenini,
Belediye Başkanlığı deyimi    : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanlığını,
Müdürlük deyimi    :Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi, Park ve Bahçeler  Müdürlüğünü  ifade eder.


MADDE 4-     MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI :

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine dayanılarak kurulan, Belediye Başkanının görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan birimdir.

MADDE 5-    KURULUŞ :

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Şef ve yeteri kadar personel görevlendirilir.

MADDE 6-    MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

    Kocasinan İlçe sınırları içerisinde bulunan;

a.)    İmar durumu ve mülkiyeti uygun yeşil alanların yeni park alanına dönüştürülmesi yapmak,
b.)    Ağaçların bakım ve budanmasını yapmak,
c.)    Cadde sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışması yapmak, mevcut olan ağaç ve süs bitkilerinin bakımlarını yapmak,
d.)    Vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması için gerekli çalışmaları yapmak,
e.)    Parkların bakım, onarım ve düzenini sağlamak.

MADDE 7-     PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

MÜDÜR

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 657 sayılı yasaya tabi memur personellerden 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun olanlar atanır.

a)    Müdür, birimini Başkanlığa karşı temsil eder.
b)    Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup; müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve denetler.
c)    Müdürlük Harcama Yetkilisi, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir.
d)    Çalışma programı hazırlar ve uygulatır.
e)    Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
f)    İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar, bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.
g)    Müdürlüğün zimmetinde bulunan demirbaşların kayıtlarının tutulmasını ve kontrolünü sağlar.     

ŞEF

a)    Park Bahçe reaksiyon alanları, refüj ve diğer yeşil alanların çimlendirilmesini sağlayarak gerekli zamanlarda ağaç budama işlerini yaptırmak.
b)    Parklardaki fidan, süs bitkisi ve çiçeklerin reklajını yaptırmak, yıllık fidan ihtiyacını karşılamak.
c)    Parklardaki elektrik, su, metal, inşaat ve oyun gurubu ekiplerini organize etmek.
d)    İş bölümü ve planlamasını yapmak.
e)    Müdürün vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

MEMURLAR

a)    Memurlar, Park ve Bahçeler Müdürü ve şefin kendilerine tevdii ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapar.
b)    Katip, evrak ve daktilo memurları müdürlüğün bütün yazılarını, zimmetli olarak ilgili birimlere teslim eder.
c)    Müdürlüğe ait gelen ve giden evrakların deftere veya bilgisayara kaydını yapar ve ilgilisine zimmetle teslim eder.
d)    Müdürlük yazışmalarını Dosya Planına uygun olarak arşivler.
e)    Zimmetlerinde bulunan demirbaşları korur.
f)    Müdür ve Şefin vereceği diğer görevleri yapar.

İŞÇİLER

      Park ve bahçeler Müdürü ve Şefin verdiği işleri yerine getirir


       


MADDE 8-    GİDERLER :


             Park ve Bahçe Müdürlüğü’nün Personel, demirbaş, kırtasiye, araç gereç, akaryakıt, giyecek, yedek parça alımı, konteynır yapımı ve onarımı için gerekli tüm malzemelere ait giderleri her yıl belediye bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır.
            
MADDE 9-    PERSONEL KADROLARI   :

    Müdürlüğün personel kadroları Norm Kadroya uygun olarak kabul edilen kadro örnekleri ile tayin ve tespit edilir.

MADDE 10-    KAYIT ARŞİVLEME    :

    Gelen giden evrak usulüne uygun kaydedilir. İşler müdürlükçe havale edilen birimce ivedilikle sonuçlandırılır ve durum yazı ile ilgilisine bildirilir.

MADDE 11-    DİSİPLİN HÜKÜMLERİ :

            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükteki Toplu İş sözleşmesinin cezaları ile hükümleri uygulanır.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK :

 İş bu 13 maddeden oluşan yönetmelik, Kocasinan Belediye Meclisince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği takdirde yürürlüğe girer.

MADDE 13-    :   Bu yönetmelik hükümleri Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.