E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-Yardım
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

 

SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ
GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

MADDE 1 - AMAÇ VE KAPSAM :

Bu yönetmelik, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirtir.

MADDE 2 - DEYİMLER

Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;
Belediye deyimi    : Kayseri Kocasinan Belediyesini,
Başkan deyimi    : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanını,
Belediye Başkanlığı deyimi: Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanlığını,
Müdürlük deyimi    : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğünü ifade eder.

MADDE 3 - MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:

    Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlıkla ilgili kanun, yönetmelik hükümleri ( 5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu) çerçevesinde sağlık hizmetlerini yürüten, Belediye Başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı bir birimdir.
MADDE 4-ÇALIŞMA KONULARI:
    1- POLİKLİNİK HİZMETLERİ:

      a) Memurların veya  bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayene veya  hastanelere sevklerini yapmak,
    b) Başvuran sivil, emekli ve fakir hastaların ücretsiz muayenelerini yapmak,
    c) Fakir hastalara imkanlar ölçüsünde ilaç yardımında bulunmak,
    d) Sağlık raporu vermek.

    2- İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE DENETİMİ :
    
1-    Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
a-    Sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek
b-    Gıda sicili belgesi düzenlemek
c-    Mesül müdürlük belgesi vermek

2-    2.ve 3.sınıf Gayri sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek
3-    Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
4-    Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
5-    İşyerlerinin sınıf tespitini yapmak
6-    394 sayılı yasaya göre hafta tatili ruhsatı düzenlemek
    
    

MADDE 5 – MÜDÜRLÜĞÜN  GÖREVLERİ:

MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

1- Belediye Başkanının sağlık danışmanı olup, sağlıkla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, gerekli sağlık hizmetlerini yürütür. Sağlık İşleri Müdürü, Tıp fakültesi mezu-     nu olup, belediye başkanı tarafından atanır.
    2- Müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisidir.
    3- Birim personelinin sicil ve disiplin amiridir. Doktor, hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık personelinin  çalışmalarını denetler.Çalışmaların verimli ve yasalara uygun olmasını  sağlar.
4- Halkın yiyip içmesine, taranıp temizlenmesine, eğlenip dinlenmesine ait işyerlerini denet¬ler veya kurduğu ekiplerle denetletir. 5393 sayılı Belediye Kanunun ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıh¬ha kanununa göre işlem yaptırır.

DOKTORLARIN GÖREVLERİ:

    1- Verilen görevleri kanun tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek,
    2- Memur ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin başvurusu halinde, tedavi yönetmeliğine
göre muayene ve sevklerini yapmak,
    3- Fakir ve muhtaç hastaların muayene ve tedavilerini yapmak, daireye gelemeyecek halde bu
    lunan fakir ve muhtaç hastaları evinde muayene ve tedavi etmek,
    4- Acil vakalar ve bulaşıcı hastalıklara anında müdahale etmek, ilk yardım çantasındaki mal¬
zemelerin tam ve eksiksiz olmasını sağlamak,
    5- 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddele¬
ri ile kendilerine verilmiş görevleri yerine getirmek.
    
LABARATUVAR BÖLÜMÜ :

    1- Müdürlükçe verilen görevleri yerine getirmek,
    2- Evlenen çiftlere gereken tahlilleri yapmak.
    4- Belediye kurum tabibliğine başvuran belediye çalışanları ile, fakir ve muhtaçlara gereken tahlilleri yapmak.

BÜRO PERSONELİNİN GÖREVLERİ :

    1- Yazışmaların düzgün ve özenli olmasını sağlamak
    2- Evrak kayıtlarını titizlikle yapıp, dosyalamak,
    3- Yazı ve eklerini kontrol edip, zimmetle ilgili yerlere göndermek,
    4- Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak.
    5- Sözleşmeli eczanelerden gönderilen reçeteler, doktorlar tarafından incelenip, kaşelendik¬ten sonra gerekli evrakları hazırlayıp, ilgili müdürlüğe zimmetle teslim etmek, ( Bu işlemlerden doktor ve ilgili memurlar ayrı ayrı sorumludur.)
        6- Büro işlerinden büro şefi sorumludur.
    7-Kırılan veya kaybolan eşyadan kullanan memur sorumludur.
    8- Evrakların açıkta bırakılarak, kaybolması halinde ilgili memur sorumludur.

MADDE 6 -YETKİ :
    
    Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak,
belediye başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
MADDE 7 - EVRAK KABULU VE TESLİMİ :

Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar,belgeler ve bütün yazı¬lar zimmet usulü alınır, verilir.

MADDE 8- GÖREVİN PLANLANMASI:

    Müdürlük içi çalışmalar, müdürlük tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.

MADDE 9 - GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ:

Müdürlük personeli, verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip, sürat¬le yapmak zorunluluğundadır.

MADDE 10- MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ:

    a- Müdürlük birimleri arasındaki işbirliği müdür tarafından sağlanır.
    b- Müdürlük  personelinden  herhangi birinin, herhangi bir  nedenle  görevinden  ayrılması  durumunda, zimmetinde  bulunan  evrak, dosya ve demirbaşların son durumlarını gösterir bir çizelge halinde, müdüre teslim eder. Teslim yapmadan görevinden ayrılamaz.

MADDE 11 - DİGER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON:

 Müdürlüğün, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar, müdürün parafı, Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.
MADDE 12 - GELEN VE GİDEN  EVRAKA YAPILACAK İŞLEM:

    a- Müdürlüğe  gelen  evrakın önce  kaydı  yapılır. Müdür tarafından ilgili  personele  havale  edi-lir. Per¬sonel evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
    b- Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir.
    c- Müdürlüğün yapmış olduğu yazışmaların birer sureti konularına göre ayrı ayrı dosyalanır.


MADDE 13 - DENETİM VE PERSONEL SİCİLLERİ:

    a- Müdür personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
    b- Müdür biriminde görevli personelin birinci sicil notlarını verir.
    c-Müdürlükte görev yapan personel için izin, rapor,derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme, disiplin cezası gibi özlük işlemlerin takibini yapar.

MADDE 14 – GİDERLER:
    
    Sağlık İşleri Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç ve gereç, akaryakıt,giyecek yedek parça ve diğer giderleri, her yıl belediye bütçesine koyulacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE 15 –YÜRÜRLÜK:
    
    16 maddeden ibaret, iş bu yönetmelik  Kocasinan  Belediye  Meclisince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 16-UYGULAMA:
    
    Bu yönetmeliği Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.