E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Sağlık İşleri Müdürlüğü

T.C

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev alanını,

sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişini ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik Kocasinan Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün

kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin sağlık ile ilgili

işlemlerinin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi

Hıfzıssıhha Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve sair diğer mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye : Kocasinan Belediyesini,

b) Başkan : Kocasinan Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak

görevlendirilen Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim : Sağlık İşleri Müdürlüğünü,

d) Müdür : Birim müdürünü 

e) Şef : Sağlık İşleri Müdürlüğünde kadrolu Şefi,

f) Personel : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 22.04.2006 tarihli, 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Esaslar” Hükümlerine dayanarak Kocasinan  Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 56 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve büro teşkilatından oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Müdürlüğün Görevleri ve

Çalışma Şekli

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri

aşağıdaki gibidir.

a) Sağlık İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen

ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel

İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve

İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen

ilkeler doğrultusunda atanır.

ç) Sözleşmeli personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek

ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak

Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8: Sağlık İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Sağlık İşleri Müdürün Görevleri :

1) Belediye Başkanının Sağlık danışmanı olup gerekli sağlık hizmetlerini yürütür.

Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiridir.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu

programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün

personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

9) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak

müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve

etkinliği için gerekli işbirliği sağlar.

10) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili verilecek hizmetlerin dışındaki Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını kontrol eder.

11) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

b) Sağlık İşleri Müdürün Yetkileri:

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler

yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

7) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan

personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma

yetkisi.

8) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

9) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla

haberleşme yetkisi.

10) Müdürlüğün bütçesini yapma ve kadronun tamamlanmasına çalışma yetkisi.

 

c) Sağlık İşleri Müdürünün Sorumlulukları:

 5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve sair diğer Mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü İdari İşler Şefliğinin Görevleri

Madde 9:

1) Birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

2) Memurlar arsında iş bölümünü sağlamak.

3) Evrak ve yazışmalarda ilgili memurlar arasında görev dağılımını düzenlemek.

4) Evrak kayıtlarının ve evraklarla ilgili işlemlerin takip edilmesini sağlamak.

5) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle uygun olarak birim Müdürü tarafından Şefliğe verilen

görev ve talimatları yerine getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak.

 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Çalışma Şekli

MADDE 10:

a) Poliklinik İşlemleri:

1) Belediye çalışanlarının sağlık içinde çalışmaları için koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik muayene ve tarama hizmetleri yürütmek.

2) İş gücü ve zaman kaybı olmaması için Belediye Başkanının veya Sağlık İşleri Müdürünün uygun gördüğü laboratuvar tetkiklerini yapmak.

3) Poliklinikte acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli ilaç ve malzemeleri bulundurmak.

4) Elindeki her türlü tıbbi imkanı kullanarak acil durumlara müdahalede bulunmak,

Halk sağlığı ile ilgili her türlü sağlık sorununda danışmanlık ve eğitmenlik hizmetleri sunmak.

5) Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun, yönetmelik

ve tamimler çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak.

 

Müdürlüğe bağlı memurların görev ve sorumluluklar

MADDE 11: (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri

kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

Memurların görev yetki ve sorumlulukları

a) Doktorların Görevleri :

1) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle uygun olarak birim Müdürü tarafından kendisine

verilen görev ve talimatları yerine getirmek.

 

 

b) Hemşirelerin Görevleri :

1) Doktorlara, sağlıkla ilgili işlemlerde yardımcı olmak.

2) Görevlerini ifa ederken kullandıkları araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak,

gereken ihtiyaçları birim Müdürüne bildirmek, eksik malzemelerin listesini hazırlayıp

tamamlatmak için çalışmak.

3) Aşı, poliklinik, laboratuar ve müdahale amaçlı kullanılan odaların tertip, düzen ve

temizliğini kontrol etmek, gerekirse yapmak ve yaptırmak.

4) Mesleki olarak Müdür tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek.

 

d) Sağlık Memurunun Görevleri :

1) Aşı, enjeksiyon, küçük tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine

getirmek, yaptığı işlerin kaydını tutmak.

2) Hemşirelerle birlikte tüm yardımcı sağlık hizmetlerini, kanun, yönetmelik ve

tamimlerle kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmek.

3) Görevlerini ifa ederken kullandığı malzemelerin, araç ve gereçlerin muhafazasını

sağlamak, gerekli ihtiyaçların listesini hazırlayıp eksiklerin tamamlanması için

çalışmak.

4) Mesleki olarak birim Müdürü tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun,

tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak.

 

e) Laborantın Görevleri :

1) Doktorlar tarafından kendisine verilen, mesleği ile ilgili görevleri (tahlil, tetkik)

yerine getirmek.

2) Yapmış olduğu görevleri ve işlemleri kayıt altına almak ve dosyalamak.

3) Laboratuvarına ve kullandığı malzemelerin muhafazasından, temizliğinden ve amaca

en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasından birinci derece sorumlu olmak.

4) Gerekli malzemelerin listesini en az on gün öncesinden yapmak ve temini için

birim Müdürüne bildirmek.

 

f) Arşiv, Evrak ve Kayıt Memuru İşlerinden Sorumlu Memur Personelin Görevleri :

1) Poliklinik kayıt defterini tutmak, tanzim etmek, bu hizmetiyle ilgili olarak ilgili

kişilere yardımcı olmak, bilgi vermek.

2) Gelen ve giden evrak kayıt defterlerini tutmak.

3) Talep halinde arşiv kayıtlarını inceleyerek ilgililerine bilgi vermek ve

yardımcı olmak.

4) Sağlık İşleri Müdürünce kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 12: (1) Sağlık işleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine

kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Sağlık işleri Müdürlüğündeki çalışmalar Müdür tarafından

düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri

gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 13:

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür

tarafından sağlanır.

b) Sağlık İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre

dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) Sağlık İşleri Müdürü dosyadaki evrakları gerekli memura havale eder.

d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Sağlık İşleri Müdürlüğü, Valilik, tüm Kamu Kurum

ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve

Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

MADDE 14:

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Sağlık İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde

denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Disiplin İşlemleri

MADDE 15: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışan personelle ilgili disiplin işlemlerini 657

sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 18: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi

hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 19: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.