E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

İmar Müdürlüğü

İmar Müdürlüğü


İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


MADDE 1-    AMAÇ VE KAPSAM:
    Bu yönetmelik, Kayseri Kocasinan Belediyesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma esaslarını belirtir.

MADDE 2-    DEYİMLER:

Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

Belediye deyimi        : Kayseri Kocasinan Belediyesini,
Başkan deyimi        : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanını,
Meclis deyimi            : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Meclisini,
Encümen deyimi        : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Encümenini,
Belediye Başkanlığı deyimi    : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanlığını,
Müdürlük deyimi    : Kayseri İli, Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü ifade eder.


MADDE 3-     MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:

    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’nci maddesine dayanılarak kurulmuş olup, Belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

MADDE 4-     KURULUŞ

Müdürlük; Müdür, Harita ve Planlama Şefliği ile Ruhsat Şefliği birimlerden oluşur ve yeteri kadar personel görevlendirilir.

MADDE 5-    MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ve Müdürlüğe bağlı şefliklerin görev, yetki ve sorumluluklarının yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak imar planlarının yapılması, yaptırılması ıslah imar planları ile gerekli revizyon planlarının yapılması, yaptırılması, imar durumu tanzimi, istikamet rölevesi ve kot kesit tanzimi, su basman kot kontrolü ile imar planlarının zemine aplike edilmesi,mimari betonarme,sıhhi tesisat ve Elektrik tesisatı projelerinin tasdiki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi tanzimi,asansör yönetmeliğine göre asansör işletme ruhsatı tanzimi ve onaylanması yukarıdaki işlerle ilgili işlemlerin yürütülmesi, harçların tahakkuku ve tahsili, ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarla ruhsatsız inşaatların tespiti yapı tatil zabtı tutulması, 3194 ve 2960 sayılı kanunlar çerçevesinde uygulama yapılması,Encümene sevk edilerek para cezası veya yıkım kararlarının çıkartılması bunların ilgililerine tebliği, yıkım kararlarının uygulanması ,para cezalarının tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve lejantı hükümlerini, 2981 ve 3290 sayılı yasaların uygulamaları ile ilgili çalışmaların yapılması, 2863 sayılı kanunun kapsamında eski eser uygulamalarının yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaların yapılması ve takibi, kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ile kanunlara bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin uygulanması vb, gibi  uygulama ve çalışmalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev kapsamında bulunmaktadır.


MADDE 6-     YETKİ:

    Müdürlük,5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, Belediye başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MADDE 7-    PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

A-İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ:

a-    Müdür, birimini, Başkanlığa karşı temsil eder.
b-    Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
c-    Müdürlük harcama ve ihale yetkilisi, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir.
d-    Çalışma programını hazırlar ve uygulatır.
e-    Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
f-    Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
g-    İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

B- ŞEFLER:

a-    Şefler, Başkanlık, Müdürlük ve diğer amirlerin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
b-    Şefler işleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar.
c-    Müdürlüğün tüm büro, maaş ve tahakkuk işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
d-    Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt,havale,zimmet ve dosyalama işlerini yürütür. Demirbaş da kayıtlı eşyaları korur.
e-    Müdürlüğü gelen yönetmelik, genelge ve kararları defterlere işleyerek, incelemeye hazır bulundurur.

C- MEMURLAR    :

a-    Memurlar, İmar ve Şehircilik Müdürü ve Şeflerin kendilerine tevdii ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak, zamanında yapmakla sorumludurlar.
b-    Kâtip, evrak ve daktilo memurları müdürlüğün tüm yazılarını, meclis ve encümen talep yazılarını yazıp, zimmetli olarak ilgili birimlere teslim etmekle görevlidir.

MADDE 8-    EVRAK KABULU VE TESLİMİ:

    Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır, verilir yada posta yoluyla zimmet usulü gönderilir.
           
MADDE 9-    GÖREVİN PLANLANMASI:

    Müdürlük içi çalışmalar, müdürlük tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.

MADDE 10-    GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ    :

    Müdürlük personeli, verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip, süratle yapmak zorunluluğundadır.


MADDE 11-    MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ:

a-    Müdürlük birimleri arasındaki işbirliği müdür tarafından sağlanır.
b-    Müdürlüğe gelen tüm evraklar, müdürlük kaleminde toplanır. Konularına göre dosyalanır. Müdüre iletilir. Müdür gerekli dağıtımı yaptıktan sonra, zimmet defterine işlenerek ilgililere iletilmesini sağlar.
c-    Müdürlük personelinden herhangi birinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, zimmetinde bulunan evrak, dosya ve demirbaşların son durumlarını gösterir bir çizelge halinde, müdüre teslim eder. Bu işlem yapılmadan personel görevinden ayrılmaz.

MADDE 12-     DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON:

    Müdürlüğün, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar, müdürün ve evrakı hazırlayan ilgilinin parafı, Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

MADDE 13-    GELEN VE GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEM:

a-    Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili şefliğe havale edilir. Şeflik evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
b-    Evraklar ilgili şefliğe zimmetle ve imza karşılığı verilir. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir.

MADDE 14-    DENETİM VE PERSONEL SİCİLLERİ    :

a-    İmar Müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
b-    İmar Müdürü biriminde görevli personelin birinci sicil notlarını verir.
c-    Müdürlükte görev yapan personel için izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme, disiplin cezası gibi özlük işlerin takibini yapar.

MADDE 15-    GİDERLER    :

    İmar Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç ve gereç, akaryakıt, giyecek yedek parça ve diğer giderleri her yıl belediye bütçesine koyulacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE 16-    YÜRÜRLÜK    :

    17 maddeden ibaret, işbu yönetmelik Kocasinan Belediye Meclisince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 17-    UYGULAMA:

    Bu Yönetmeliği Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.