E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Veteriner Müdürlüğü

Veteriner Müdürlüğü

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
                                     GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ


BÖLÜM- 1
GENEL HÜKÜMLER

MADDE – 1 -  Bu Yönetmenlik Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün  Kuruluş görev  yetki ve çalışma düzeni ile ilgili esaslar kapsamaktadır.

MADDE – 2 -  TANIMLAR VE DEYİMLER

 Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

Belediye deyimi        : Kayseri Kocasinan Belediyesini,
Başkan deyimi        : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanını,
Meclis deyimi            : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Meclisini,
Encümen deyimi        : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Encümenini,
Belediye Başkanlığı deyimi    : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediye Başkanlığını,
Müdürlük deyimi        : Kayseri İli,Kocasinan Merkez İlçe Belediyesi,Veteriner Md.nü                                                

Veteriner Hekimlik         :  İlgili yaslara göre koruyucu hekimlik hizmeti yapan  ve hayvan sağlığını kollayan  , hayvansal ürünlerle  bulundukları ve saklandıkları yerleri halk sağlığının korunması için denetleyen , bu amaca uygun olarak gerekli yasal tedbirleri alan bölümdür.

MADDE – 3 YASAL DAYANAKLAR
 
5216, 5393  ve 2464 sayılı kanunlar başta olmak uzere 3285 sayılı  Hayvan Sağlığı ve zabıtası kanunu , 3161. sayılı Veteriner Hekimlik meslek icraası kanunu , 5179. hayvanları  Koruma Kanunu , ve Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul  ve esasları  hakkında yönetmenlik ve ilgili tüzük ve yönetmenlikler.

BÖLÜM – 2

KURUM, ÜNVAN VE NİTELİKLERİ

MADDE – 4   
Veteriner  İşleri müdürlüğü bir Müdür ve yeteri kadar veteriner hekim , büro ve diğer yardımcı personelden oluştuğu gibi ayrıca bünyesinde başı boş hayvanları zararsız hale getiren işçi kadrosunda personeli ve yasal işlemleri yürütürken kolluk kuvveti olarak yeterince zabıta memurundan teşekkül eder. Ayrıca halk sağlığı açısından haşere ile mücadele ekibini bünyesinde bulundurur.

MÜDÜR:
    Veteriner işleri Müdürü 657 sayılı yasaya tabi memurlar arasından üniversitelerin Veteriner Hekimliği bölümünden mezun olan Veteriner Hekimler arasından atanır.     Müdürlükteki Hekim ve memurların sicil amiri ve disiplin amiridir.
    Müdür müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisidir.
    Müdür, birimini başkanlığa karşı temsil eder.
    Diğer Müdürler ile koordinasyon sağlar.
    Taşınır Mal Yönetmeliği demirbaşların kayıtlarının tutulmasını ve kontrolünü sağlar.
    İşlerin yasalara uygun olarak ve gecikmesiz yapılmasından sorumludur.
    Müdür  işleri sorumluluk gereği düzenler, çalışmaları emirlerle uygulatır.
    Teknik ve Mesleki  İşlerde Büyükşehir Veteriner Müdürlüğü ile daima  temas halinde bulunarak mesleki işbirliği yapar.
    Veteriner Hekim ekibin çalışmalarını kontrol eder.
    Zonoz Hastalıklarının savaşımında özellikle Kuduz Hastalığına karşı mücadelede bilinmesi gerekli ve fenni tedbirler alır , ekibini yetiştirir, çalışma disiplinini  sağlar.
    Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yürütür.

MEMURLAR
    
    Memurlar, Veteriner İşleri Müdürünün kendilerine tevdii ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapar.
    Katip, evrak ve daktilo memurları , Müdürlüğün bütün yazılarını yazıp, zimmetli olarak ilgili birimlere teslim eder.
    Müdürlük yazışmalarını dosya planına uygun olarak arşivler.
    Zimmetlerinde bulunan demirbaşları korur.
    Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.
İŞÇİLER

    Veteriner İşleri Müdürünün vermiş olduğu işleri yapar.
    
İLAÇLAMA EKİBİ PERSONELİ:

İşçi kadrosunda olup, ihtiyaca göre Veteriner Müdürlüğüne bağlı olarak, 3 veya 4 ayrı ekipten oluşturulur, gerektiğinde ekip sayısı Başkanlığın oluru ile çoğaltılabilir.

GÖREV

MADDE  - 5 VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI :

 ( a ) Belediye sınırları içinde bulunan tüm hayvan türleri ve hayvan barınaklarının sağlık durumunu izlemek, denetlemek.
( b ) Tüm hayvansal besin ve ürünleri imalatında gerekli sağlık önlemlerinin alınmasını kontrol etmek.
( c ) Tüm hayvansal besinlerin ve ürünlerin muayenelerini yapmak , uygun olmayanları veya sağlığa zararlı bulunanların ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak
 ( d ) Haşere ile  ( Sinek, Sivrisinek, Hamamböceği vb. ) mücadeleyi organize etmek ve bunların kontrolünü sağlamak.
 ( e ) İl hayvanları koruma kurullarının faaliyetlerine katılmak
 ( f ) Hükümet  Veterineri  ile devamlı temas halinde bulunup , mesleki dayanışmanın kurulmasında işbirliği yapmak .          
( g ) Salgın ve  Bulaşıcı hastalıklarda  Tarım İl Müdürlüğü  ile koordineli çalışmak .

MADDE – 6 VETERİNER ÖRGÜTÜNÜN GÖREVLERİ

A )  HAYVAN SAĞLIĞI VE DOLAYISILA GENEL SAĞLIKLA İLGİLİ  ÖNLEMLER:

1- Bulaşıcı, salgın hayvan hastalıkları yönünde gerekli önlemleri almak.
     Gerektiğinde Hükümet Veteriner Örgütü ile beraber çalışmak.
2-Hayvanlardan İnsanlara geçen hastalıklarla  ( Zonoz ) savaşmak gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak veya aldırtmak. Hükümet Veterineri ile veya sağlık örgütü ile beraber çalışmak.
3-Salgın hastalıkların görülmesi halinde gerekli ve geçerli önlemlerle birlikte yasal işlemleri yürütmek.
4-Belediye sınırları içindeki hayvan topluluklarını Pazar, panayır, vb. yerlerin denetimlerini sürdürmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak.
5-Hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili 3161 sayılı Veteriner Hekimliği Meslek İcra Yasası, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu Yasalarının uygulanmasını sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yapmak.
6 – Sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasını sağlamak.
7 – Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için bakım merkezi oluşturmak.
8 - Evcil hayvanların kayıt işlemlerini yapmak.
9-Başkanlık oluru ile gerekli durumlarda sahipli ve evcil hayvanlar için Veterinerlik hizmetleri vermek.
10–Gönüllü Kuruluşlar ve Veteriner Fakülteleri ile 15.7.2003. tarihinde ülkemizin taraf olduğu   “ Ev Hayvanlarının Korunmasına dair  Avrupa Sözleşmesi  Hükümleri  Çevresinde işbirliği yapılarak hayvan  barınakları ve Hastanelerinin kurulması çalışmalarında bulunmak.

MADDE 7 – EVRAK KABULÜ VE TESLİMİ:
    Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır verilir yada posta yolu ile zimmet usulü gönderilir.

MADDE -8 GİDERLER
Veteriner İşleri Müdürlüğünün personel demirbaş veya kırtasiye, araç ,gereç,akaryakıt, yiyecek, giyecek giderleri her yıl belediye bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE- 9 PERSONEL KADROLARI
 
Veteriner İşleri Müdürlüğünün personel kadroları Belediye Norm Kadrosuna uygun olarak belirlenir.

YÜRÜRLÜK

MADDE – 10 İş bu yönetmelik 11 maddeden ibaret olup, Kocasinan Belediye Meclisinin  kabulü, Büyükşehir  Belediye Başkanlığının tasdiki ile yürürlüğe girer.

MADDE – 11  Bu yönetmenlik hükümlerini Kocasinan Belediye Başkanı yürütür.