E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 

 

KOCASİNAN BELEDİYESİ

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

     

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Kocasinan Belediye Meclisinin 02/04/2007 tarih ve 56 sayılı kararıyla kurulmuş olan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne ait olan bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen,

a)

Belediye

:

Kocasinan Belediyesini,

b)

Başkan

:

Kocasinan Belediye Başkanını,

c)

Başkan Yardımcısı

:

İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

ç)

Meclis   

:

Kocasinan  Belediye Meclisini,

d)

Encümen

:

Kocasinan Belediye Encümenini,

e)

Müdürlük   

:

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,

f)

Müdür 

:

Ruhsat ve Denetim Müdürünü,

g)

Şef  

:

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Şefini,

ğ)

Personel 

:

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışanlarını,

h)

Bağlama Limanı

:

Kocasinan Bağlama Liman Başkanlığınıifade eder.

 

                            

                          

                        

 

 

 

 

                                                                           

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

 

Kuruluş

MADDE 5-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 07.12.1988 tarih ve 3508 nolu kararı ile kurulan Kayseri Kocasinan Belediyemizde, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 02.04.2007 tarih ve 56 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 6- Müdürlüğün görevleri:

a) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

b)Sıhhi, gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

c)Konusuna ilişkin ilgili mevzuatlardan yararlanarak ‘’Uygulama Yönetmelikleri’’ hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

ç)394 sayılı Hafta Tatili Kanununa tabi işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı vermek,

d)Başkanın veya başkan yardımcısının başkanlığında sıhhi ve gayrisıhhî müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimiyle ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak ve denetim ekibini oluşturmak,

e) İşyeri ruhsatlandırma aşamasında imar, fen işleri, itfaiye, emniyet, sağlık, çevre ve şehircilik, tarım gıda ve hayvancılık, orman ve su, milli eğitim gibi kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmak

f)Gerek denetimlerdeki tespitlerde gerekse müdürlüğe gelen şikayetler neticesinde insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel  güvenlik, işgüvenliği, işci sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerine mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak, olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men etmek,

g)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetim ve işlemlerini yaparak işletmecisini ve ilgili kurumları bilgilendirmek,

ğ) Denetim birimlerimizce düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak amacıyla encümene bildirmek.    

h) Gerekli koşulları sağlayan ve yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet gösteren işletmelere Canlı Müzik İzin Belgesi vermek,

ı)Mevzuatın belediyelere tanıdığı yetkiler dâhilinde, müdürlükle ilgili ücret tarife tekliflerini hazırlamak,

i)Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,

j)Müdürlüğün stratejik plan, program ve hedeflerini hazırlamak,

k)Çalışma konuları ile ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vs.) belediyeyi temsil etmek,

l)  Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak,

m) Sıhhi, gayrısıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin çalışanlarına yönelik toplum ve çevre sağlığı, gıda güvenliği ve işyeri hijyeni ile ilğili olarak eğitim, seminer, panel vs. düzenlemek,

n) Ödül yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak,

o)İç sularda çalışan iç su araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlemek ve denetlemek,

ö) Gemi sevk ve idare belgesi için başvuruları kabul etmek, ilgili liman başkanlığına bildirmek, düzenlenen belgeleri hak sahiplerine teslim etmek.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7-

(1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef, büro personeli ve bağlama kütüğü kayıt işlemleri için yetkilendirilmiş personellerden oluşur.

(2) Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Başkanlık Makamının uygun görüşü üzerine müdür yetkilidir.

 

Personelin Ünvan ve Nitelikleri

MADDE 8-  

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Ruhsat ve Denetim Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel:Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9-

Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirir,

b) İlgi mevzuat, Başbakanlık, ilgili bakanlıklar ve belediye başkanlığı, genelge, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir,

c) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip eder,

ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

d) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

e) Müdürlüğün harcama yetkilisidir,

f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

g) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

ğ) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

h) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

ı) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,

i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

j) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

k) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

l) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

m) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

n) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

o) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

 

Müdürlüğe Bağlı Şeflik ve Görevleri

MADDE 10-

Şef, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

Bağlı Şeflik ve Büroları:

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Ruhsat ve Denetim Şefliği görev yapmakta olup, şefliğin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir: 

1) Şefliğin Görevleri:

a)Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip etmek yetkisine sahiptir, büroda çalışan memurların düzenli çalışmalarını denetlemek ve disiplini sağlamak,

b)Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin müdüriyet ve başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir,

ç)Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için müdüriyet makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir,

d)Kendisine bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimat verme yetkisine sahiptir,

e)Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,

f)Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g)Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek,

ğ)İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

h)Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmek,

ı)Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek,

i)Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

j)Müdürlüğün haftalık, onbeş günlük, aylık ve yıllık faaliyetini hazırlanmasını ve ilgili kurumlara bildirimini sağlamak,

k) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

l) Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,

m) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza atar,

n) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve personeller arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.

 

2)Ruhsat ve Denetim Bürosu:

a)Görevlerini yasalara uygun, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak,

b)Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetimini yapmak,

c)Belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak,

ç)İlçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerinin sınıf tayinini yapmak,

d)Ruhsat aşamalarında mevzuata belediyeye verdiği yükümlülükleri belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek,

e)Ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak,

f)Herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yaparak, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

g)Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ğ)İşyerlerine ruhsat verilmesinden sonraki aşamada denetim işlemini yapmak, yasal mevzuat kapsamında süre vermek, eksikliklerin ve noksanlıkların giderilmediği durumlarda ruhsat iptali yapmak,

h) Ruhsat iptali yapılan işyerlerini kapatmak, ilgililerin yalan, yanlış, yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapmak,

ı)Ruhsat müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak,

i)Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce ve denetim birimlerimizce düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak

j)Tüm işyerlerinin açma ve kapama saatlerinin tebliğini yapmak,

k)Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlerine bildirmek,

l)Sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak,

m)Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak,

n)Mesül müdür beyan başvurularını kabul etmek,

o)İşyeri açma ve çalışma izni ile ilgili ruhsat projeleri, (işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken tüm tesisatlar, makineler, cihazlar vb.) iş akışı ve prosesten kaynaklanan kirlilikle ilgili raporları kontrol etmek,

ö)Sıhhi, gayrisıhhî ve her türlü üretim tesislerinden kaynaklanan şikâyetlerin ve olumsuzlukların işyeri açma ruhsatı ile bağlantılı teknik yönden tetkiki ile ilgili birimlerle koordinasyon ve değerlendirmeler yapmak, yasa, yönetmelik, talimatname ve genelgeler gereği  yapılan yasal işlemler için evrak, dosya ve rapor tanzim ederek onaya sunulması  gereken işlemleri yerine getirmek,

p) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili kurul ve komisyonlarda verilen görevleri yerine getirmek, evrak ve raporlarını düzenlemek,

r)Makine ve teçhizatı ile teknik malzeme alımlarında teknik şartname düzenlemek,

s)Müdüriyete gelen giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutmak ve ilgili birime havalesini sağlamak,

ş)Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,

t)Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

u)Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

ü) Gelen giden evrakların dosyalanmasını yapmak,

v) Bilgisayar ve sisteminin sürekli hizmete hazır halde olması için gerekli bakımların zamanında yapılmasını sağlamak,

y)Hazırlanan evrakları ve dokümanları düzgün bir şekilde tasnif ederek dosyalamak ve düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.

 

3-Bağlama Kütüğü Kayıt İşlemleri Bürosu:

a) İç su aracı sahiplerinin müracaat ve başvurularını kabul ederek, isim başvurularını almak veya yapmak,

b) İç su aracının ölçümlerini yapmak ve yürütme araçlarının belgesine uygunluğunu kontrol etmek,

c) Teknik kütük işlemlerini yapmak, tonilato belgesi düzenlemek,

ç) Bağlama kütüğü ruhsatname işlemlerini yaparak ruhsatname düzenlemek ve vize işlemlerini yapmak,

d) Bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden alınacak harçları tahsil edilmesini sağlamak,

e) Nakil, satış ve kayıt işlemlerini yapmak,

f) Gemi sevk ve idare belgesi için müracaatları kabul ederek ilgili liman başkanlığına bildirmek,

g) Gemi sevk ve idare belgesi almaya hak kazananlardan ya da yenilenme talepleri olumlu karşılananlardan harc tahsil edilerek, belgelerini teslim etmek,

h)Gemi ve iç su aracı personel kütük defterine gerekli kayıtları yapmak,

ı )  Kanunlar ve yönetmelikler kapsamında denetim görevini yerine getirmek.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11-

Müdürlük emrinde görevli personeller; kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık genelge ve bildirileri, ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

MADDE 12-

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir:

a)  Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin Planlanması: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 13-

(1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon;

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlık ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 14-

Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır.

a)  Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Ruhsat ve Denetim Müdürü, müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 15-

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 16-

Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 17-

18 maddeden ibaret iş bu yönetmelik, Kocasinan Belediye Meclisince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18-

 Bu yönetmelik hükümleri, Kocasinan Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

 

      BAŞKAN                                                                                             ÜYE                  

MUSTAFA KÜKÜRTÇÜOĞLU                                                          SELAHATTİN YILMAZ                                      

                Meclis Üyesi                                                                                     Meclis Üyesi                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜYE                                                  ÜYE                                                          ÜYE

    RAGIP DOST                             KAHRAMAN TUNCEL                      NESLİHAN SEL KIRÇIL

     Meclis Üyesi                                        Meclis Üyesi                                           Meclis Üyesi