E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi
Sosyal Yardım Alan Kişi Aydınlatma Metni

Sosyal Yardım Alan Kişi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Kocasinan Belediyesi

   Gevher Nesibe Mahallesi, Tekin Sokak,

   Kocasinan / KAYSERİ

 

Kocasinan Belediyesi’ne Sosyal Yardım Başvurusunda Bulunmanız Halinde;

Bu aydınlatma metni, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi” ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kocasinan Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

 

Kocasinan Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne “Yardım Başvurusu” kapsamında işlenecek kişisel verileriniz hakkında ve ilgili mevzuat kapsamında amacımız bilgi sağlamaktır.

Hangi Kişisel Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Yöntemimiz Nedir?

İşlenen Kişisel Verileriniz

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi (BSYS) kapsamında, Kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının veri kayıt sistemlerinden:

 • İçişleri Bakanlığından kişi ve aile nüfus bilgisi, adres bilgisi, tazminat ve maaş bilgisi,
 • İŞKUR’dan işsizlik maaşı, İŞKUR kaydı, işsizlik sigortası bilgileri,
 • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Türkiye geneli alınan sosyal yardımlar,
 • SGK tescil bilgileri sorgulama ve kazanç bilgisi,
 • Gelir tespit bilgisi,
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden gayrimenkul sahipliği bilgisi,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığından mükellefiyet bilgisi,
 • TNB’den araç sahipliği,
 • Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ten eğitim ve öğrenci bilgisi,
 • Milli Savunma Bakanlığından askerlik durum bilgisi,
 • Kendisi tarafından tarafımıza iletilen engellik sağlık kurulu raporu

 anlık sorgulanması suretiyle işlenmektedir. Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ilişkin formları elektronik ortamda doldurmak suretiyle otomatik yolla ve gerektiğinde kağıt ortamında fiziksel olarak işlenmektedir.

Verilerinizi İşleme Amacımız

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yardım başvurunuz sırasında paylaşmış olduğunuz aşağıdaki bilgileriniz sosyal yardım süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve aşağıda belirtilen faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir. Yardım başvurunuzun nihai sonucu hakkında SMS ile bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla iletişim verileriniz işlenecektir.

 1. Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri doğrultusunda,
 • Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanmak,
 • Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında gelir testi yaptırmak,
 • 2022 sayılı Kanun uyarınca verilen aylıklardan faydalanmak,
 • İhtiyaç doğduğunda diğer sosyal hizmet ve kamu hizmetlerine yönlendirilmek ve takibinin yapılmasını sağlamak için,   

kişisel verileriniz işlenmektedir.

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi Nedir?

İşlenen kişisel verileriniz başlığındaki kişisel verilerden;

Sağlık verileriniz 6698 sayılı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak,

Diğer kişisel veriler ise aynı kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan işleme şartlarından;

 • “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”(Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesi ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik)
 • “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

KVKK’nın kişisel verilerin aktarımına ilişkin 8. ve 9. maddesindeki kurallar ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlı olmak kaydıyla sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve hizmet kalitemizi artırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, kişisel verileriniz aktarılacaktır.

İşlenen söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla adli makamlara aktarılacaktır. Sağlık verileri ise açık rıza verilmesi halinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla, özetle sosyal yardım faaliyetimiz kapsamında bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak. Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, web sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Kocasinan Belediyesi’ne ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere başvuru formunda belirtilen şekilde ve/veya eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.


 

Sosyal Yardım Alan Kişi Aydınlatma Metni