E-Belediye

Çözüm Merkezi
E-İmar
Talep Sorgulama
Borç Ödeme
Asfalt Çalışmaları
Kurs Kayıt
Vefat İlanları
Kent Rehberi
Emlak ve İstimlak Md. Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KOCASİNAN BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:   Kocasinan Belediyesi 

           Gevher Nesibe Mahallesi, Tekin Sokak, 

                                   Kocasinan / KAYSERİ

                                                                                   

Kocasinan Belediyesi (“Belediye”) olarak siz değerli vatandaşlarımıza hizmet edebilmek amacıyla yürüttüğümüz pek çok faaliyetimiz bulunmaktadır. Emlak İstimlak Müdürlüğü bünyesinde yürütmekte olduğumuz faaliyetler çerçevesinde sizlerin kişisel verilerinize ihtiyaç duyabilmekteyiz.                                         

Amaç ve Kapsam

 

Emlak İstimlak Müdürlüğüne Başvurmanız Halinde;

Kocasinan Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kocasinan Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Kocasinan Belediyesi veya Belediye” olarak anılacaktır.)


İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

 

Kimlik

Ad, Soyadı, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, İmza.

İletişim

Telefon Numarası, Adresi, E-Posta Adresi.

Lokasyon

Ada, Parsel Numarası, Tapu ve Mahallesi.

Görsel Kaynak

CBS’den Görülen Kapı Numarası, Büyükşehir Belediyesi Numarataj Amirliği’nden Alınan Numara Bildirir Belge, Evin Resimlerinin Çıktısı ve Tapu Çıktısı.

Diğer-Miras İşlemleri

Miras İşlemi Olan Bir Parsel ise; Veraset Name Evrakı.

Diğer-Vekâlet İşlemleri

Vekâlet Belgesi, Kimlik Görüntüsü ve Satış Olacak Yerin Tapusu.

Diğer-Vergi Hesaplama/Bağlama İşlemleri

Dükkan Tespiti, Tabela Görselleri, Kira Sözleşmesi Fotokopisi.

Diğer-Vergi Muafiyet İşlemleri

Engellilik Derecesini Gösterir Belge, SGK’dan Alınmış Emekli/ Ev Hanımı Belgesi.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İlgili kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Kurumsal web sitemiz üzerindeki belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Kurumumuz içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Talep ve şikayetlerin takibi, 
 • Dilekçe başvuru faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ada-parsel faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Emlak ve istimlak faaliyetlerinin yönetilmesi, 
 • Miras işlemleri için gerekli evrakların yürütülmesi
 • Yeni bir yapının tespiti ile beyanının oluşturulması ve yol katılım payının hesaplanıp diğer bir birime aktarılması
 • İlan reklam vergisi ve çevre temizlik vergisi işlemlerinin yapılması
 • Sosyal yardım adı altında bakım parası alınabilmesi için vatandaşa beyan sureti verilmesi
 • Asker maaşı yardımı için evrakın yürütülmesi
 • Ev hanımı, hiçbir geliri olmayan, emekli, şehit, gazi ve engelli vatandaşların başvuru süreci ve şartları taşımaları halinde onaylanması
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, toplanabilecektir. Ayrıca Belediyenin bağlı birimleri, faaliyetlerini yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Hukuki Sebebi;

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Bu sebeple İşyeri çalışma ruhsatı kapsamında işlenen kişisel verilerinizin temininde 

 

“5/2(a) Kanunda açıkça ön görülmesi” maddesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen kanunlara dayanmaktadır.

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu 
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu                   
 • 6360 Sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin Tespit ve Değerlendirme   
 • 7440 Sayılı Vergi Affı Kanunu
 • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 • 4109 Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanun
 • 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 6360 Sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin Tespit ve Değerlendirme


İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz;

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,
 • Tapu, Noter ve Büyükşehir Belediyesi
 • SGK ve Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi ve Adliye

 

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır. Yurt dışına herhangi bir aktarım söz konusu değildir.


Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her hâlükârda kanuni süreler dâhilinde Kocasinan Belediyesi uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizde yer alan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını inceleyebilirsiniz.


İlgili Kişi Olarak Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak,  Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, web sitemizde (www.kocasinan.bel.tr ) yer alan İlgili Kişi Başvuru Forumu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemizde bulunan KVKK Gizlilik Politikası’ inceleyebilirsiniz.

Talebinizin Cevaplanması

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Kocasinan Belediyesi’ne ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere başvuru formunda belirtilen şekilde ve/veya eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.